Деканат факултета

Декан Факултета ликовних уметности

MilutinDragojlovicРедовни професор Димитрије Пецић

Рођен је 1961. године. Дипломирао је на Сликарском одсеку на Факултету ликовних уметности у Београду, у класи професора Милице Стевановић, 1986. године. Звање магистра на истом Факултету и у класи истог професора, стекао је 1989. године. Тренутно је на докторским студијама на ФЛУ. Члан је УЛУС-а. Ради на Факултету ликовних уметности у Београду у звању редовног професора. Руководио је Центром за Графику и Визуелна истраживања Факултета ликовних уметности у Београду у периоду од 2011. до 2014. године. Излагао је на бројним изложбама и учествовао у раду многих радионица у земљи и иностранству. Добитник је награда: Велики печат Галерије Графички колектив (2005), Златна игла на Пролећној изложби УЛУС-а (2005), Награде Бијенала графике у Павиљону Цвијета Зузорић (2009) и Награде за цртеж на Тријеналу Цртеж и мала пластика, Павиљон Цвијета Зузорић (2012).

Продекан за наставу Факултета ликовних уметности

Редовни професор Владимир Вељашевић

Дипломирао на Факултету ликовних уметности у Београду, на графичком одсеку, у класи професора Милета Грозданића, 1995. године. Магистрирао 1998. године код истог професора. Запослен на ФЛУ у Београду, од 1999. године.Тренутно у звању редног професора, на графичком одсеку. Бави се и илустрацијом и стрипом. Од 2005. године сарађује са Diplomacy education center – Женева и Малта, на програмима Climate changei Internet- governance, као илустратор. Излаже од 1993. године. Приредио тринаест самосталних изложби. Излагао на националним и међународним изложбама графике у Јапану, Кини, Кореји, Тајланду, Тајвану, Немачкој, Аустрији, Шведској, Норвешкој, Белгији, Енглеској, Шпанији, Италији, Грчкој, Мађарској, Румунији, Бугарској, Португалу, Канади, Пољској, Чешкој, Словенији, Хрватској, Македонији, Сирији, Финској, Сенегалу, Аустралији, Аргентини, Украjини, Естонији, Турској.

Продекан за финансије Факултета ликовних уметности 

VladaVesaljsevicРедовни професор Катарина Зарић

Рођена је у Београду 1966. године. Дипломирала је на Графичком одсеку на Факултету ликовних уметности у Београду 1990. године, у класи професора Емира Драгуља. Магистрирала је на истом Факултету и у класи истог професора1993. године. Изабрана у звање редовног професора 2014. године. Учествовала је на бројним изложбама и радионицама у земљи и иностранству. Добитнца је Награде Мали печат, Галерија графички колектив, 2000, Београд, Награде за графику, Галерија градске куће, Милано Италија 2003, Гран Приа за графику на Међународном тријеналу у Шамалијеу, Француска 2003, Прве Награде на Међународном конкурсу Le nuove porte di Belgrado 2006, Специјалне награде за екс либрис Анкара, Турска, 2007, Велике награде за сликарство на изложби Богатство различитости, Ковин, 2011, Награде 46. Златно перо Београда за илустрацију, Београд 2011. године.

Продекан за међународну сарадњу Факултета ликовних уметности

MiletaProdanovicВанредни професор Јелена Тодоровић,

Рођена је у Београду 1974. године. Диплoмирaлa нa кaтeдри зa истoриjу умeтнoсти (1993-1998) нa Филoзoфскoм фaкултeту у Бeoгрaду. Maгистaрскe и дoктoрскe студиje зaвршилa нa University College London (UCL, 1998-2004), гдe je рaдилa пeт гoдинa, првo кao aсистeнт пoслe кao прeдaвaч. Гoдинe 2005. прeлaзи нa Фaкулeт ликoвних умeтнoсти у Бeoгрaду, на коме прeдaje Истoриjу и тeoриjу умeтнoсти нoвoг вeкa, првo у звaњу дoцeнтa, a oд 2010. гoдинe у звaњу вaнрeднoг прoфeсoрa. Кao гoстуjући прoфeсoр рaди нa Фaкулeту тeхничких нaукa у Нoвoм Сaду и нa Universita degli Studi di Trieste у Итaлиjи. Стaлни је сaрaдник Civici Musei di Storia ed Arte у Tрсту. Рукoвoдилaц је прojeктa Систeмaтизaциja и прoучaвaњe држaвнe умeтничкe кoлeкциje зa Mинистaрствo културe Рeпубликe Србиje. Oбjaвилa je чeтири књигe и вeлики брoj нaучних рaдoвa. Дoбилa je Нaгрaду Рaнкo Рaдoвић зa 2013, сa групoм студeнaтa, зa прojeкaт Нeвидљиви грaдoви.