+381 (0)11 21 81 214, Париска 16, 11000 Бeoгрaд
stsluzba[at]flu.bg.ac.rs

Докторске студије

КОНКУРС ЗА УПИС НА ДОКТОРСКЕ УМЕТНИЧКЕ СТУДИЈЕ ЗА ШКОЛСКУ 2016/17. годину

Факултет ликовних уметности уписује у прву годину докторских уметничких студија до 20 студената и то:

                                            Буџет                     Самофинансирајући

Сликарски одсек                до 4  студента                      до 8 студената

Графички одсек                 до 2   студента                     до 2 студента

Вајарски одсек                   до 1 студента                       до 3 студента

На докторске студије, које имају најмање 180 бодова ЕСПБ могу се уписати кандидати који су завршили:

1. мастер академске студије  у одговарајућој уметничкој области, односно остварили најмање 300 бодова ЕСПБ са просечном оценом најмање 8,5  и оценом најмање 9 из завршног рада

2. дипломске уметничке студије по ранијим законима, са просечном оценом најмање 8,5  и оценом најмање 9  из дипломског  испита

Изузетно, лица која не испуњавају услове предвиђене правилима за упис на докторске уметничке студије, а која се односе на просечну оцену најмање 8,5 и оцену најмање 9 из дипломског / завршног испита, а имају остварену најмање петогодишњу успешну уметничку праксу потврђену у јавности, омогућиће се полагање пријемног испита.

Рокови спровођења конкурса:

Пријаве на конкурс за Докторске уметничке студије:

29. 09. и   30. 09. 2016. године од 9 до 13 часова

Резултати пријемног за Докторске уметничке студије:

Понедељак 03. 10. 2016. у 13 часова

Упис примљених кандидата:

Четвртак 06.10.2016.

Сви кандидати полажу пријемни испит одређен за студијски програм и академски степен. На пријемном испиту кандидати се оцењују поенима.

Ранг листа се сачињава према укупном броју поена сваког кандидата по утврђеним мерилима.

Кандидат може освојити највише 100 поена, и то:

 • успех у претходном школовању највише 30 поена
 • успех на пријемном испиту највише 70 поена

Сматра се да је положио пријемни испит за упис на докторске уметничке студије кандидат који је освојио најмање 40 од могућих 70 поена.

Кандидат има право на приговор уколико сматра да пријемни испит није одржан у складу са Законом, Статутом и општим актима Факултета.

Кандидат може да поднесе декану приговор у року од 36 часова од објављивања ранг листе.

Декан доноси одлуку у року од 24 часа по добијању приговора.

На академске студије трећег степена уписују се кандидати који су рангирани до броја одобреног за упис.

Страни држављанин се може уписати у прву годину академских студија трећег степена под истим условима који се односе на домаће држављане, уз обавезу да је здравствено осигуран, да влада српским језиком и плати школарину.

Приликом пријављивања на конкурс кандидати прилажу:

 1. Попуњен пријавни лист
 2.  Оверену фотокопију дипломе или уверење о завршеном претходном школовању
 3.  Потврду о еквиваленцији оствареног студијског програма потписану од стране декана факултета ако су студије завршили према ранијим законима
 4. Препис оцена са бодовима ЕСПБ, ако их има
 5.  Биографију
 6.  Мотивационо писмо (фонт Times New Roman, pt 12, 2000 до 3000 карактера)
 7.  Доказ о уплати трошкова пријаве на конкурс у износу од 7.000,00 динара.Трошкове уплатити на жиро рачун Факултета број 840-1610666-88, са назнаком за пријемни испит
 8.  Портфолио (досије) уметничких радова формата А4, који садржи: 6 репродукција радова за област за коју кандидат конкурише (сликарство, вајарство, графика) и 10  репродукција цртежа. Репродукције могу бити фотокопије радова или принтови у дигиталној штампи. Читав садржај портфолија приложити и на CD-у
 9.  Доказ о знању једног страног језика

Висину школарине за држављане Републике Србије утврђује Факултет и она износи 150.000,00 динара за школску годину.

Висина школарине за стране држављане утврђује се на износ од 2.000 евра у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан уплате.

Декaн ФАКУЛТЕТА ЛИКОВНИХ УМЕТНОСТИ
мр Димитрије Пецић, ред. проф.