+381 (0)11 21 81 214, Pariska 16, 11000 Beograd
stsluzba[at]flu.bg.ac.rs

Doktorske studije

KONKURS ZA UPIS NA DOKTORSKE UMETNIČKE STUDIJE ZA ŠKOLSKU 2016/17. godinu

Fakultet likovnih umetnosti upisuje u prvu godinu doktorskih umetničkih studija do 20 studenata i to:

                                            Budžet                     Samofinansirajući

Slikarski odsek                do 4  studenta                      do 8 studenata

Grafički odsek                 do 2   studenta                     do 2 studenta

Vajarski odsek                   do 1 studenta                       do 3 studenta

Na doktorske studije, koje imaju najmanje 180 bodova ESPB mogu se upisati kandidati koji su završili:

1. master akademske studije  u odgovarajućoj umetničkoj oblasti, odnosno ostvarili najmanje 300 bodova ESPB sa prosečnom ocenom najmanje 8,5  i ocenom najmanje 9 iz završnog rada

2. diplomske umetničke studije po ranijim zakonima, sa prosečnom ocenom najmanje 8,5  i ocenom najmanje 9  iz diplomskog  ispita

Izuzetno, lica koja ne ispunjavaju uslove predviđene pravilima za upis na doktorske umetničke studije, a koja se odnose na prosečnu ocenu najmanje 8,5 i ocenu najmanje 9 iz diplomskog / završnog ispita, a imaju ostvarenu najmanje petogodišnju uspešnu umetničku praksu potvrđenu u javnosti, omogućiće se polaganje prijemnog ispita.

Rokovi sprovođenja konkursa:

Prijave na konkurs za Doktorske umetničke studije:

29. 09. i   30. 09. 2016. godine od 9 do 13 časova

Rezultati prijemnog za Doktorske umetničke studije:

Ponedeljak 03. 10. 2016. u 13 časova

Upis primljenih kandidata:

Četvrtak 06.10.2016.

Svi kandidati polažu prijemni ispit određen za studijski program i akademski stepen. Na prijemnom ispitu kandidati se ocenjuju poenima.

Rang lista se sačinjava prema ukupnom broju poena svakog kandidata po utvrđenim merilima.

Kandidat može osvojiti najviše 100 poena, i to:

 • uspeh u prethodnom školovanju najviše 30 poena
 • uspeh na prijemnom ispitu najviše 70 poena

Smatra se da je položio prijemni ispit za upis na doktorske umetničke studije kandidat koji je osvojio najmanje 40 od mogućih 70 poena.

Kandidat ima pravo na prigovor ukoliko smatra da prijemni ispit nije održan u skladu sa Zakonom, Statutom i opštim aktima Fakulteta.

Kandidat može da podnese dekanu prigovor u roku od 36 časova od objavljivanja rang liste.

Dekan donosi odluku u roku od 24 časa po dobijanju prigovora.

Na akademske studije trećeg stepena upisuju se kandidati koji su rangirani do broja odobrenog za upis.

Strani državljanin se može upisati u prvu godinu akademskih studija trećeg stepena pod istim uslovima koji se odnose na domaće državljane, uz obavezu da je zdravstveno osiguran, da vlada srpskim jezikom i plati školarinu.

Prilikom prijavljivanja na konkurs kandidati prilažu:

 1. Popunjen prijavni list
 2.  Overenu fotokopiju diplome ili uverenje o završenom prethodnom školovanju
 3.  Potvrdu o ekvivalenciji ostvarenog studijskog programa potpisanu od strane dekana fakulteta ako su studije završili prema ranijim zakonima
 4. Prepis ocena sa bodovima ESPB, ako ih ima
 5.  Biografiju
 6.  Motivaciono pismo (font Times New Roman, pt 12, 2000 do 3000 karaktera)
 7.  Dokaz o uplati troškova prijave na konkurs u iznosu od 7.000,00 dinara.Troškove uplatiti na žiro račun Fakulteta broj 840-1610666-88, sa naznakom za prijemni ispit
 8.  Portfolio (dosije) umetničkih radova formata A4, koji sadrži: 6 reprodukcija radova za oblast za koju kandidat konkuriše (slikarstvo, vajarstvo, grafika) i 10  reprodukcija crteža. Reprodukcije mogu biti fotokopije radova ili printovi u digitalnoj štampi. Čitav sadržaj portfolija priložiti i na CD-u
 9.  Dokaz o znanju jednog stranog jezika

Visinu školarine za državljane Republike Srbije utvrđuje Fakultet i ona iznosi 150.000,00 dinara za školsku godinu.

Visina školarine za strane državljane utvrđuje se na iznos od 2.000 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate.

Dekan FAKULTETA LIKOVNIH UMETNOSTI
mr Dimitrije Pecić, red. prof.