+381 (0)11 21 81 214, Париска 16, 11000 Бeoгрaд
sekretar[at]flu.bg.ac.rs

Мастер студије

КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА НА
ФАКУЛТЕТУ ЛИКОВНИХ УМЕТНОСТИ 2019/2020.

Факултет ликовних уметности врши упис у прву годину мастер академских студија у школској 2018/2019. године до 64 студента, и то:

                                        Буџет                           Самофинансирање

Сликарски одсек        до 26 студенaта          до 8 студената
Графички одсек          до 8 студенaта              до 4 студента
Вајарски одсек           до 9 студената              до 1 студента
Нови медији               до 2 студента               до 6 студенaта

ОПШТИ УСЛОВИ ЗА УПИС
1. За Сликарство, Вајарство и Графику: основне академске уметничке студије у четворогодишњем трајању, односно стекли 240 ЕСПБ бодова;
За Нове медије: основне академске студије у четворогодишњем трајању, односно стекли 240 ЕСПБ бодова
2. За Сликарство, Вајарство и Графику: дипломске уметничке студије, према старим законима;
За Нове медије: дипломске студије, према старим законима

Посебни услови
За кандидате на одсек Нови медији, испит за проверу склоности и способности обухвата и индивидуалну презентацију портфолија и мотивациони разговор са члановима комисије, један дан (4 часа).

Приликом пријављивања на конкурс, кандидати прилажу:
1. Попуњен пријавни лист.
2. Оверену фотокопију дипломе или уверење о завршеном претходном школовању.
3. Потврду о еквиваленцији оствареног студијског програма потписану од стране декана факултета, ако је кандидат завршио студије према ранијим законима
4. Препис оцена са ЕСПБ бодовима,акоје кандидат завршио основне студије на другом факултету.
5. Биографију.
6. Мотивационо писмо:фонт TimesNew Roman 12pt, до 1000 карактера односно једна А4 страна.
7. Доказ о уплати трошкова пријаве на конкурс у износу од 7.000,00 динара, на рачун 840-1610666-88, са назнаком за пријемни испит – мастер.
8. Портфолио (досије) уметничких радова:
– За Сликарство, Вајарство и Графику: Штампани портфолио формата А4, који садржи 6 репродукција радова за област за коју кандидат конкурише (сликарство, вајарство или графика) и 10 репродукција цртежа. Репродукције могу бити фотокопије радова или дигитални принтови. Читав садржај портфолија приложити и на CD-у.
– За Нове медије: CD/DVD са документацијом најмање 5 и највише 10 медијских пројеката (фотографија, компјутерска графика, видео, филм, анимација, инсталација, перформанс, звучни, интерактивни, интернет, генеративни радови, видеоигре и пројекти реализовани у другим медијима). Пројекти треба да буду јасно представљени и снимљени у неком од стандардних дигиталних формата. Пројекти могу да буду документовани и на веб презентацији за коју кандидат прилаже функционалан линк на CD/DVD-u. УзCD/DVD, кандидат може да приложи и штампани портфолио формата А4, у обиму до 20 страна.

РОКОВИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ КОНКУРСА
12.09. и 13.09. 2019.- пријава за упис на Мастер академске студије од 9-13 часова у Париској бр. 16
16.09.2019. у 13 часова – резултати пријемног испита за Мастер академске студије

Упис примљених кандидата је 24. 09.2019. од 10-14 сати

МЕРИЛА ЗА УТВРЂИВАЊЕ РЕДОСЛЕДА КАНДИДАТА ЗА УПИС
Комисија за упис на студије утврђује редослед примљених лица на основу постигнутих резултата.
Критеријуми за рангирање кандидата јесу:
а. успех постигнут у претходном образовању,
б. успех постигнут на пријемном испиту.

Кандидат може да оствари највише 100 поена, и то:
• успех у претходном школовању највише 30 поена,
• успех на пријемном испиту највише 70 поена.

Ако два учесника конкурса имају исти број поена, предност има кандидат који је добитник награде на такмичењу или добитник неког другог признања из области уметности.

Учесник конкурса може поднети приговор на одлуку комисије декану у року од 36 сати од дана објављивања листе на огласној табли Факултета.

По приговору учесника конкурса, декан доноси решење у року од 24 сата од дана пријема приговора.

Висину школарине за држављане Републике Србије утврђује Факултет и она износи 150.000,00 динара за школску годину.
Висина школарине за стране држављане утврђује се на износ од 2.000.00 еура у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан уплате.

Декан Факултета ликовних уметности

др ум. Димитије Пецић, ред.проф.