Мастер студије

КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ЗА ШКОЛСКУ 2022/2023. ГОДИНУ

Факултет ликовних уметности врши упис у на мастер академске студије у школској 2022/2023. године до 64 студента, и то:

Буџет                           Самофинансирање

Сликарски одсек        до 26 студенaта          до 8 студената
Графички одсек          до 8 студенaта              до 4 студента
Вајарски одсек           до 9 студената              до 1 студента
Нови медији               до 2 студента               до 6 студенaта

ОПШТИ УСЛОВИ ЗА УПИС

1. За Сликарство, Вајарство и Графику: основне академске уметничке студије у четворогодишњем трајању, односно стекли 240 ЕСПБ бодова;
За Нове медије: основне академске студије у четворогодишњем трајању, односно стекли 240 ЕСПБ бодова
2. За Сликарство, Вајарство и Графику: дипломске уметничке студије, према старим законима;
За Нове медије: дипломске студије, према старим законима

ПОСЕБНИ УСЛОВИ
За кандидате на одсек Нови медији, испит за проверу склоности и способности обухвата и индивидуалну презентацију портфолија и мотивациони разговор са члановима комисије, један дан (4 часа).

Приликом пријављивања на конкурс, кандидати прилажу:
1. Попуњен пријавни лист.
2. Оверену фотокопију дипломе или уверење о завршеном претходном школовању.
3. Потврду о еквиваленцији оствареног студијског програма потписану од стране декана факултета, ако је кандидат завршио студије по ранијим законима
4. Препис оцена са ЕСПБ бодовима,ако је кандидат завршио основне студије на другом факултету.
5. Биографију.
6. Мотивационо писмо: фонт TimesNew Roman 12pt, до 1000 карактера односно једна А4 страна.
7. Доказ о уплати трошкова пријаве на конкурс у износу од 7.000,00 динара, на рачун 840-1610666-88, са назнаком за пријемни испит – мастер.
8. Портфолио (досије) уметничких радова:
– За Сликарство, Вајарство и Графику: Штампани портфолио формата А4, који садржи 6 репродукција радова за област за коју кандидат конкурише (сликарство, вајарство или графика) и 10 репродукција цртежа. Репродукције могу бити фотокопије радова или дигитални принтови. Читав садржај портфолија приложити и на CD-у.
– За Нове медије: CD/DVD са документацијом – најмање 5 и највише 10 медијских пројеката (фотографија, компјутерска графика, видео, филм, анимација, инсталација, перформанс, звучни, интерактивни, интернет, генеративни радови, видеоигре и пројекти реализовани у другим медијима). Пројекти треба да буду јасно представљени и снимљени у неком од стандардних дигиталних формата. Пројекти могу да буду документовани и на веб презентацији за коју кандидат прилаже функционалан линк на CD/DVD-u. Уз CD/DVD, кандидат може да приложи и штампани портфолио формата А4, у обиму до 20 страна.

РОКОВИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ КОНКУРСА

08.09. и 9.09.2022. Подношење докумената и портфолиа уметничких радова за упис на Мастер академске студије, од 9-13 часова у Париској бр. 16
12.09.2022. у 11 h – Објављивање резултата пријемног на мастер академске студије
15.09.2022. – Упис на мастер студије и почетак наставе

МЕРИЛА ЗА УТВРЂИВАЊЕ РЕДОСЛЕДА КАНДИДАТА ЗА УПИС

Комисија за упис на студије утврђује редослед примљених лица на основу постигнутих резултата.
Критеријуми за рангирање кандидата јесу:
• успех постигнут у претходном образовању,
• успех постигнут на пријемном испиту.

Кандидат може да оствари највише 100 поена, и то:
• успех у претходном школовању највише 30 поена,
• успех на пријемном испиту највише 70 поена.
Ако два учесника конкурса имају исти број бодова, предност има кандидат који је стекао више бодова на испиту за проверу склоности и способности.

Учесник конкурса може поднети приговор на одлуку комисије декану у року од 24 сати од дана објављивања листе на огласној табли Факултета.

По приговору учесника конкурса, декан доноси решење у року и то од 24 сата од дана пријема приговора.
Учесник конкурса може изјавити жалбу на решење декана Савету Факултета у року од 24 сата од дана пријема решења.
Савет Факултета решава по жалби у року од два дана од дана њеног пријема.
Приговори и жалбе подносе се лично у писарници Факултета и одговор на исте се лично преузима.

Ако се кандидат који је остварио право на упис по конкурсу не упише у предвиђеном року, Факултет ће уместо њега уписати другог кандидата према редоследу на коначној ранг-листи за упис у року предвиђеним конкурсом.

Држављани Републике Србије који су основне академске студије завршили у иностранству конкуришу са потврдом Универзитета уметности о томе да је започета нострификација потребних школских докумената, а уписују се условно, до достављања решења о нострификацији дипломе о стеченом високошколском образовању првог степена, најкасније до почетка наставе.

Страни држављани уписују се на студије под истим условима као и држављани Републике Србије. Страни држављанин дужан је да при упису на мастер академске студије поднесе доказе да је здравствено осигуран за школску 2021/2022 годину, да је уплатио школарину, као и да преда Факултету потврду да влада српским језиком, и да је упознат да се настава одвија на српском језику.
Сертификат се може добити на некој од надлежних институција за добијање сертификата о знању српског језика.

Припадник српске националне мањине из суседне земље може се уписати на мастер академске студије под истим условима као држављанин Републике Србије, укључујући и право на упис на студије у статусу студента који се финансира из буџета. Приликом пријављивања на конкурс уз попуњену изјаву, потребно је предати нострификована школска документа или потврду Универзитета уметности о томе да је започета нострификација потребних школских докумената. Кандидати који поседују документа Републике Српске конкуришу без нострификације. Суседне земље у смислу овог упутства су: Република Мађарска, Република Румунија, Народна Република Бугарска, Република Северна Македонија, Република Албанија, Босна и Херцеговина, Република Словенија, Република Хрватска и Црна Гора.
Висину школарине за држављане Републике Србије утврђује Факултет и она износи 150.000,00 динара за школску годину.
Висина школарине за стране држављане утврђује се на износ од 2.000.00 еура у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан уплате.

Декан Факултета ликовних уметности
др ум. Димитије Пецић, ред.проф.