Мастер студије

КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ЗА ШКОЛСКУ 2023/2024. ГОДИНУ

Факултет ликовних уметности уписује  на мастер академске студије у школској 2023/2024. години до 64 студента, и то:

Буџет                         Самофинансирање

Сликарски одсек       до 26 студенaта         до 8 студената
Графички одсек        до 8 студенaта           до 4 студента
Вајарски одсек          до 9 студената           до 1 студента
Нови медији              до 2 студента             до 6 студенaта

ОПШТИ УСЛОВИ ЗА УПИС
На мастер академске студије које имају најмање 60 ЕСПБ бодова, могу се уписати кандидати који су завршили:

1. За Сликарство, Вајарство и Графику: основне академске уметничке студије у четворогодишњем трајању, односно остварили најмање 240 ЕСПБ бодова;
За Нове медије: основне академске студије у четворогодишњем трајању, односно остварили најмање 240 ЕСПБ бодова.
2. За Сликарство, Вајарство и Графику: дипломске уметничке студије по закону који је уређивао високо образовање пре 10.09.2005. године;

За Нове медије: дипломске студије, по закону који је уређивао високо образовање пре 10.09.2005. године.

Посебни услови – Нови медији
Kандидати полажу испит за проверу склоности и способности који обухвата и индивидуалну презентацију портфолија и мотивациони разговор са члановима комисије -08.09.2023. у 15h.

Приликом пријављивања на конкурс, кандидати прилажу:
1. Попуњен пријавни лист;
2. Оверену фотокопију дипломе или уверење о завршеном претходном школовању;
3. Потврду о еквиваленцији оствареног студијског програма потписану од стране декана факултета, ако је кандидат завршио студије по ранијим законима;
4. Препис оцена са ЕСПБ бодовима,ако је кандидат завршио основне студије на другом факултету;
5. Биографију;
6. Мотивационо писмо: фонт TimesNew Roman 12pt, до 1000 карактера односно једна А4 страна;
7. Доказ о уплати трошкова пријаве на конкурс у износу од 7.000,00 динара, на рачун 840-1610666-88, са назнаком за пријемни испит – мастер;
8. Портфолио (досије) уметничких радова:
– За Сликарство, Вајарство и Графику: Штампани портфолио формата А4, који садржи 6 репродукција радова за област за коју кандидат конкурише (сликарство, вајарство или графика) и 10 репродукција цртежа. Репродукције могу бити фотокопије радова или дигитални принтови. Читав садржај портфолија приложити и на CD-у;
– За Нове медије: CD/DVD са документацијом – најмање 5 и највише 10 медијских пројеката (фотографија, компјутерска графика, видео, филм, анимација, инсталација, перформанс, звучни, интерактивни, интернет, генеративни радови, видеоигре и пројекти реализовани у другим медијима). Пројекти треба да буду јасно представљени и снимљени у неком од стандардних дигиталних формата. Пројекти могу да буду документовани и на веб презентацији за коју кандидат прилаже функционалан линк на CD/DVD-u. Уз CD/DVD, кандидат може да приложи и штампани портфолио формата А4, у обиму до 20 страна.

РОКОВИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ КОНКУРСА

07.09. и 08.09.2023. –  Подношење докумената и портфолиа уметничких радова за упис на Мастер академске студије,  од 9-13 часова у Париској бр. 16

11.09.2023. у 11 h – Објављивање резултата пријемног на мастер академске студије

18.09.2023.  од 10h до 14h– Упис на мастер студије и почетак наставе

МЕРИЛА ЗА УТВРЂИВАЊЕ РЕДОСЛЕДА КАНДИДАТА ЗА УПИС
Комисија за упис на студије утврђује редослед примљених лица на основу постигнутих резултата.
Критеријуми за рангирање кандидата јесу:
• успех постигнут у претходном образовању,
• успех постигнут на пријемном испиту.

Кандидат може да оствари највише 100 поена, и то:
• успех у претходном школовању највише 30 поена,
• успех на пријемном испиту највише 70 поена.

Ако два учесника конкурса имају исти број бодова, предност има кандидат који је стекао више бодова на испиту за проверу склоности и способности.

Учесник конкурса може поднети приговор на регуларност испита и редослед кандидата за упис у прву годину студија Комисији за пријемни испит, у року од 24 сата од дана објављивања листе на огласној табли Факултета.

По приговору учесника конкурса, Комисија за пријемни испит доноси решење у року  од 24 сата од дана пријема приговора.

Учесник конкурса може изјавити жалбу на решење Комисије за пријемни испит декану Факултета, у року од 24 сата од дана пријема решења.

Декан Факултета решава по жалби у року од 24 сата од дана њеног пријема.

Приговори и жалбе подносе се лично у писарници Факултета и одговор на исте се лично преузима.

Ако се кандидат који је остварио право на упис по конкурсу не упише у предвиђеном року, Факултет ће уместо њега уписати другог кандидата према редоследу на коначној ранг-листи за упис у року предвиђеним конкурсом.

Држављани Републике Србије који су основне академске студије завршили у иностранству конкуришу са потврдом Универзитета уметности о томе да је започета нострификација потребних школских докумената, а уписују се условно, до достављања решења о нострификацији дипломе о стеченом високошколском образовању првог степена, најкасније до почетка наставе.

Страни држављани уписују се на студије под истим условима као и држављани Републике Србије. Страни држављани конкуришу са потврдом Универзитета уметности о томе да је започета нострификација потребних школских докумената, а уписују се условно, до достављања решења о нострификацији дипломе о стеченом високошколском образовању првог степена, најкасније до почетка наставе. Страни држављанин дужан је да при упису на мастер академске студије поднесе доказе да је здравствено осигуран за школску 2023/2024 годину, да је уплатио школарину, као и  да преда Факултету изјаву да влада српским језиком, и да је упознат да се настава одвија искључиво на српском језику.

Висину школарине за држављане Републике Србије утврђује Факултет и она износи 150.000,00 динара за школску годину.

Висина школарине за стране држављане утврђује се на износ од 2.500.00 евра у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан уплате.

                                                 Декан Факултета ликовних уметности


                                                 др ум. Радош Антонијевић, ред.проф.