+381 (0)11 21 81 214, Париска 16, 11000 Бeoгрaд
stsluzba[at]flu.bg.ac.rs

Мастер студије

КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ MАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА НА
ФАКУЛТЕТУ ЛИКОВНИХ УМЕТНОСТИ 2016/2017.

 

Факултет ликовних уметности врши упис у прву годину мастер академских студија у школској 2016/2017. године до 56 студената, и то:

                                                Буџет                    Самофинансирање
Сликарски одсек         до 28 студента               до 6 студената
Графички одсек          до 8 студента                 до 4 студента
Вајарски одсек            до 9 студената               до 1 студента

УСЛОВИ ЗА УПИС
Мастер академске уметничке студије – могу уписати кандидати који су завршили:
1. Основне академске уметничке студије у четворогодишњем трајању, односно стекли 240 бодова ЕСПБ
2. Дипломске уметничке студије, према старим законима

Приликом пријављивања на конкурс, кандидати прилажу:
1.Попуњен пријавни лист
2. Оверену фотокопију дипломе или уверење о завршеном претходном школовању
3. Потврду о еквиваленцији оствареног студијског програма потписану од стране декана факултета, ако су студије завршили према ранијим законима
4. Препис оцена са бодовима ЕСПБ (уколико је кандидат завршио основне студије на другом факултету)
5. Биографију
6. Мотивационо писмо (фонт Times New Roman, приближно 1 страна)
7. Доказ о уплати трошкова пријаве на конкурс у износу од 7.000,00 динара, на рачун 840-1610666-88, са назнаком за пријемни испит – мастер
8. Портфолио (досије) уметничких радова формата А4, који садржи: 6 репродукција радова за област за коју кандидат конкурише (сликарство, вајарство, графика) и 10 репродукција цртежа. Репродукције могу бити фотокопије радова или принтови у дигиталној  штампи. Читав садржај портфолија приложити и на CD.

РОКOВИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ КОНКУРСА
15.09. и 16.09. 2016.- пријава за упис  на Мастер академске студије од 9-13 часова у Париској бр. 16
19.09.2016. у 13 часова –резултати пријемног испита за Мастер академске студије

Упис  примљених кандидата је 22.09.2016. од 10-14 сати

МЕРИЛА ЗА УТВРЂИВАЊЕ РЕДОСЛЕДА КАНДИДАТА ЗА УПИС
Комисија за упис на студије утврђује редослед примљених лица на основу постигнутих резултата.
Критеријуми за рангирање кандидата јесу:
а. успех постигнут у претходном образовању,
б. успех постигнут на пријемном испиту.

Кандидат може да оствари највише 100 поена, и то:
• успех у претходном школовању највише 30 поена,
• успех на пријемном испиту највише 70 поена.

Ако два учесника конкурса имају исти број поена, предност има кандидат који је добитник награде на такмичењу или добитник неког другог признања из области уметности.

Учесник конкурса може поднети приговор на одлуку комисије декану у року од 36 сати од дана објављивања листе на огласној табли Факултета.

По приговору учесника конкурса, декан доноси решење у року од 24 сата од дана пријема приговора.

Висину школарине за држављане Републике Србије утврђује Факултет и она износи 150.000,00 динара за школску годину.
Висина школарине за стране држављане утврђује се на износ од  2.000.00 еура у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан уплате.

 декан Факултета ликовних уметности
мр Димитије Пецић, ред.проф.