+381 (0)11 21 81 214, Pariska 16, 11000 Beograd
stsluzba[at]flu.bg.ac.rs

Master studije

KONKURS ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU MASTER AKADEMSKIH STUDIJA NA
FAKULTETU LIKOVNIH UMETNOSTI 2016/2017.

 

Fakultet likovnih umetnosti vrši upis u prvu godinu master akademskih studija u školskoj 2016/2017. godine do 56 studenata, i to:

                                                Budžet                    Samofinansiranje
Slikarski odsek         do 28 studenta               do 6 studenata
Grafički odsek          do 8 studenta                 do 4 studenta
Vajarski odsek            do 9 studenata               do 1 studenta

USLOVI ZA UPIS
Master akademske umetničke studije – mogu upisati kandidati koji su završili:
1. Osnovne akademske umetničke studije u četvorogodišnjem trajanju, odnosno stekli 240 bodova ESPB
2. Diplomske umetničke studije, prema starim zakonima

Prilikom prijavljivanja na konkurs, kandidati prilažu:
1.Popunjen prijavni list
2. Overenu fotokopiju diplome ili uverenje o završenom prethodnom školovanju
3. Potvrdu o ekvivalenciji ostvarenog studijskog programa potpisanu od strane dekana fakulteta, ako su studije završili prema ranijim zakonima
4. Prepis ocena sa bodovima ESPB (ukoliko je kandidat završio osnovne studije na drugom fakultetu)
5. Biografiju
6. Motivaciono pismo (font Times New Roman, približno 1 strana)
7. Dokaz o uplati troškova prijave na konkurs u iznosu od 7.000,00 dinara, na račun 840-1610666-88, sa naznakom za prijemni ispit – master
8. Portfolio (dosije) umetničkih radova formata A4, koji sadrži: 6 reprodukcija radova za oblast za koju kandidat konkuriše (slikarstvo, vajarstvo, grafika) i 10 reprodukcija crteža. Reprodukcije mogu biti fotokopije radova ili printovi u digitalnoj  štampi. Čitav sadržaj portfolija priložiti i na CD.

ROKOVI ZA SPROVOĐENJE KONKURSA
15.09. i 16.09. 2016.- prijava za upis  na Master akademske studije od 9-13 časova u Pariskoj br. 16
19.09.2016. u 13 časova –rezultati prijemnog ispita za Master akademske studije

Upis  primljenih kandidata je 22.09.2016. od 10-14 sati

MERILA ZA UTVRĐIVANJE REDOSLEDA KANDIDATA ZA UPIS
Komisija za upis na studije utvrđuje redosled primljenih lica na osnovu postignutih rezultata.
Kriterijumi za rangiranje kandidata jesu:
a. uspeh postignut u prethodnom obrazovanju,
b. uspeh postignut na prijemnom ispitu.

Kandidat može da ostvari najviše 100 poena, i to:
• uspeh u prethodnom školovanju najviše 30 poena,
• uspeh na prijemnom ispitu najviše 70 poena.

Ako dva učesnika konkursa imaju isti broj poena, prednost ima kandidat koji je dobitnik nagrade na takmičenju ili dobitnik nekog drugog priznanja iz oblasti umetnosti.

Učesnik konkursa može podneti prigovor na odluku komisije dekanu u roku od 36 sati od dana objavljivanja liste na oglasnoj tabli Fakulteta.

Po prigovoru učesnika konkursa, dekan donosi rešenje u roku od 24 sata od dana prijema prigovora.

Visinu školarine za državljane Republike Srbije utvrđuje Fakultet i ona iznosi 150.000,00 dinara za školsku godinu.
Visina školarine za strane državljane utvrđuje se na iznos od  2.000.00 eura u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate.

 dekan Fakulteta likovnih umetnosti
mr Dimitije Pecić, red.prof.