Основне студије

КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА НА ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ЗА ШКОЛСКУ 2022/2023. ГОДИНУ

Факултет ликовних уметности уписује у прву годину основних академских студија укупно до 55 студенaта:

Буџет        Самофинансирајући

Сликарски одсек   до 28 студената           20                   8

Графички одсек     до 11 студената             5                   6

Вајарски одсек       до 10  студената            6                   4

Нови медији           до  6 студенaта               5                   1

I ОПШТИ УСЛОВИ

Основне академске студије трају четири године, односно осам семестара и имају 240 ЕСПБ бодова.

Право да конкуришу за упис у прву годину основних академских студија имају кандидати који су стекли средње образовање у четворогодишњем трајању. 

Кандидати који немају завршено средње образовање у четворогодишњем трајању полажу допунски испит. 

Допунски испит се састоји од:

а) писаног рада из српског језика, тема из области ликовних уметности;

б) усменог испита из:

–         српске и светске  књижевности и

–         опште историје и националне историје

Овај испит кандидати полажу по програму средњег школског образовања у четворогодишњем трајању.

 За полагање допунског испита уз пријаву, коју добијају на Факултету, кандидати предају оверене фотокопије или оригинална документа следећих докумената:

  1. Сведочанстава о завршеним разредима средње школе,
  2. Кандидати који су завршили средњу школу у трогодишњем трајању достављају и диплому,
  3. Лична карта на увид,
  4. Извод из матичне књиге рођених,
  5. Држављанство (уколико није држављанин Републике Србије),
  6. Нострификована школска сведочанства, ако је средњошколско образовање стечено у иностранству,  
  7. Доказ о уплати накнаде за полагање допунског испита у износу од 11.000 динара, уплатити на жиро рачун Факултета број: 840-1610666-88, (нема позива на број), сврха уплате: за допунски испит.

II ПОСЕБНИ УСЛОВИ

Сви кандидати који конкуришу на Факултету ликовних уметности полажу испит за проверу посебних склоности и способности за студирање ликовних уметности.

Испит за проверу склоности и способности траје шест дана и обухвата следеће:

Сликарски и Графички одсек

Цртање портрета (у природној величини) са шакама, по моделу, два дана (8 часова) угљеном на натрон папиру чија је величина 70×100цм.

Цртање акта по  моделу, три дана (12 часова) угљеном  на натрон папиру чија је величина 70×100цм.

Сликање мртве природе, један дан (4 часа) материјалима на воденој основи (акварел, темпера, гваш) на акварел папиру чија је величина до 70×100цм (минимум 50×70цм).

Вајарски одсек    

Вајање портрета (у природној величини) по моделу, четири дана (16 часова).

Цртање акта по моделу, два дана (8 часова) угљеном на натрон папиру  формата 70×100цм.

Нови медији

Цртање портрета (у природној величини) са шакама, по моделу, два дана (8 часова) угљеном на натрон  папиру чија је величина 70×100цм.

Цртање акта по  моделу, три дана (12 часова) угљеном на натрон  папиру чија је  величина 70×100цм.

Индивидуална презентација портфолија и мотивациони разговор са члановима комисије, један дан (4 часа).

За време полагања испита није дозвољено уношење и коришћење мобилних телефона и средстава за снимање. Кандидати су дужни да мобилне телефоне, камере или фотоапарате предају службеницима Факултета пре уласка у просторије у којима се одвија пријемни испит. У супротном, кандидат ће бити дисквалификован и удаљен са места одржавања пријемног испита.

III РОКОВИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЈЕДИНИХ ФАЗА КОНКУРСА СУ:

Допунски испит

06.06.2022. од 9 h – 13 h – Пријављивање кандидата – у Париској 16, од 9 h – 13 h

07.06. 2022. од 9 h – Писани рад из српског језика, са темом из области ликовних уметности 

08.06.2022. од 9 h –  Усмени испит (питања из српске и светске књижевности)

09.06.2022. од 12 h –  Усмени испит (питања из опште и националне историје)

10.06.2022. у 11 h – Објављивање резултата допунског испита

Испит за проверу склоности и способности

23.06. (четвртак), 24.06 (петак) и 25.06.2022. (субота) од 9 h – 13 h – Подношење радова и докумената у Булевару Војводе Путника 68, од 9 h – 13 h

27.06 – 02.07.2022. од 9 h – 13 h – Полагање испита за проверу посебних сколоности и способности

05.07.2022. у 10 h – Објављивање резултата пријемног на основне академске студије

08.07. 2022. у 10 h – Упис прве године основних академских студија

IV МЕРИЛА ЗА УТВРЂИВАЊЕ РЕДОСЛЕДА КАНДИДАТА ЗА УПИС

Комисија за упис на студије од седам чланова утврђује редослед примљених кандидата на основу постигнутих резултата на испиту за проверу склоности и способности, као и општег успеха у средњем образовању.

Редослед учесника конкурса који немају средње образовање утврђује се на основу резултата постигнутих на испиту за проверу склоности и способности, као и резултата постигнутих на допунском испиту.

Комисија за пријемни испит оцењује испитне радове оценама од 5 до 10. Учесници конкурса на модулима Сликарство, Графика и Нови медији чији је збир оцена најмање 126 од могућих 210, односно учесници конкурса на модулу Вајарства чији је збир оцена најмање 84 бодова од могућих 140, испунили су услов за даље рангирање за упис на Факултет.

 Збир оцена од 126 до 210, односно на модулу Вајарства од 84 до 140, као најмањи и највећи збир које учесник може да добије на испиту за проверу склоности и способности, прерачунава се на број бодова од 48 до 80, тако да у систему вредновања од 126 до 210 коефицијент за дељење износи 2,625; односно на модулу Вајарства у систему вредновања од 84 до 140 тај коефицијент износи 1,750.Успех у претходном школовању може донети најмање 8, а највише 20 бодова.Успех у претходном школовању може донети најмање 8, а највише 20 бодова. Укупан максималан збир свих бодова за рангирање је 100.

V УЧЕСНИЦИ КОНКУРСА ПОДНОСЕ:

Кандидати подносе следећа документа – оверене фотокопије или оригинална документа:

–        Попуњен пријавни лист

–        доказ о уплати накнаде од 11.000,00 динара за полагање пријемног испита уплаћује се на жиро рачун Факултета број: 840-1610666-88 (нема позива на број)  са назнаком за пријемни испит,

–         диплому и сва четири сведочанства из средње школе,

–         извод из матичне књиге рођених,

–          уверење о држављанству не старије од шест месеци,

–         мотивационо писмо у обиму до једне стране (формат А4, фонт: Times New Roman, величина фонта 12)

Кандидати подносе следеће радове:

СЛИКАРСТВО:

–         најмање три, а највише пет цртежа студија на великом формату, рађених по моделу (студија главе у природној величини, студија фигуре, портрет са рукама, акт);

–         пет папира – хамер или триплекс, формата 70×100цм на којима су постављени  цртежи мањег формата

–         пет слика рађених по природи (предео, мртва природа, слободна композиција и сл.), изведених у техници акварела, темпере или гваша.

НОВИ МЕДИЈИ:

–         најмање три, а највише пет цртежа студија на великом формату, рађених по моделу (студија главе у природној величини, студија фигуре, портрет са рукама, акт);

–         најмање три, а највише пет папира -хамер или триплекс, формата 70×100цм на којима су постављени  цртежи мањег формата

–         портфолио у штампаној форми или/и на DVD/CD-у, који садржи до десетмедијских радова: фотографије, видео, анимације, документацију пројеката реализованих у другим медијима и

–         алтернативно: линк према функционалној веб презентацији са избором радова

ГРАФИКА:

–        најмање три, а највише пет цртежа студија на великом формату, рађених по моделу (студија главе у природној величини, студија фигуре);

–         пет папира – хамер или триплекс, формата 70×100цм на којима су постављени  цртежи мањег формата од којих најмање три  са радовима припремљеним за једну од графичких техника или изведених у једној од графичких техника (предео, мртва природа, слободна композиција и сл.) и

–         пет слика рађених по природи (предео, мртва природа, слободна композиција и сл.), изведених у техници акварела, темпере или гваша.

ВАЈАРСТВО:

–         најмање три, а највише пет цртежа студија на великом формату, рађених по моделу (студија главе у природној величини, студија фигуре);

–         пет папира – хамер или триплекс, формата 70×100цм на којима су постављени  цртежи мањег формата

–         две студије главе у природној величини ( у гипсу или другом трајном материјалу).

Величина мапе је 70×100цм или 75×105цм.

Веће мапе се неће примати.

Пријаве и радови се не могу подносити поштом.

в) Сви кандидати доносе на испит само лични прибор за рад (алат за вајање, боје на воденој основи, четке, палете, као и акварел папир за сликање)

г) Факултет ликовних уметности обезбеђује материјал неопходан за рад на пријемном испиту (натрон папир, угљен, глину, табле за цртање, сликарске и вајарске штафелаје, вајарске геристе)

Ради идентификације, учесници конкурса су дужни да у току полагања испита покажу личну карту, пасош или другу личну исправу са фотографијом.

Радови урађени на испиту са печатом Факултета, остају на Факултету и учесници конкурса их не могу преузимати.

VI ИЗБОР КАНДИДАТА

Редослед кандидата за упис у прву годину основних студија утврђује се на основу резултата постигнутих на испиту за проверу склоности и способности и успеха постигнутог у средњем образовању.

Кандидати за упис који имају већи број бодова на јединственој ранг листи постају студенти чије се школовање финансира из буџета Републике Србије, до броја одобреног и предвиђеног конкурсом за поједине студијске програме.

Ако два учесника конкурса имају исти број бодова, предност има кандидат који је стекао више бодова на испиту за проверу склоности и способности. У случају да два учесника и по овом основу имају исти број бодова, предност ће се дати кандидату који је добитник награде на међународном или републичком такмичењу или добитник неког другог признања истог ранга.

Учесник конкурса може поднети декану приговор на регуларност испита, редослед кандидата за упис у прву годину студија, у року од 24 сата од дана објављивања листе на огласној табли Факултета.

По приговору учесника конкурса, декан доноси решење у року и то од 24 сата од дана пријема приговора.

Учесник конкурса може изјавити жалбу на решење декана Савету Факултета у року од 24 сата од дана пријема решења.

Савет Факултета решава по жалби у року од два дана од дана њеног пријема.

Приговори и жалбе подносе се лично у писарници Факултета и одговор на исте се лично преузима.

Ако се кандидат који је остварио право на упис по конкурсу не упише у предвиђеном року, Факултет ће уместо њега уписати другог кандидата према редоследу на коначној ранг-листи за упис у року предвиђеним конкурсом.

Држављани Републике Србије који су у школској 2021/2022 години средњу школу завршили у иностранству конкуришу са потврдом Министарства просвете, науке и технолошког развоја  о томе да је започета нострификација потребних школских докумената, а уписују се условно, до достављања решења о нострификацији дипломе о стеченом средњем образовању, најкасније до почетка наставе.

Страни држављани уписују се у прву годину студија под истим условима као и држављани Републике Србије. Страни држављанин дужан је да при упису на основне академске студије поднесе доказе да је здравствено осигуран за школску 2022/2023 годину, да је уплатио школарину, као и  да преда Факултету потврду да влада српским језиком, и да је упознат да се настава одвија на српском језику.

Сертификат се може добити на некој од надлежних институција за добијање сертификата о знању српског језика.

Припадник српске националне мањине из суседне земље у школској 2022/2023 години може се уписати у прву годину студија под истим условима као држављанин Републике Србије, укључујући и право на упис на студије у статусу студента који се финансира из буџета. Приликом пријављивања на конкурс уз попуњену изјаву, потребно је предати нострификована школска документа или потврду Министарства просвете, науке и технолошког развоја  о томе да је започета нострификација потребних школских докумената. Кандидати који поседују документа Републике Српске конкуришу без нострификације.  Суседне земље у смислу овог упутства су: Република Мађарска, Република Румунија, Народна Република Бугарска, Република Северна Македонија, Република Албанија, Босна и Херцеговина, Република Словенија, Република Хрватска и Црна Гора.

Радови кандидата са Испита за проверу склоности и способности са печатом Факултета, остају на Факултету и кандидати их не могу преузети.

Висину школарине за држављане Републике Србије утврђује Факултет и она износи 150.000,00 динара за школску годину.

Висина школарине за стране држављане утврђује се на износ од 2.000,00 еура у динарској противвредности за школску годину.

Износ од 11.000,00 динара за полагање допунског испита  уплаћује се на жиро рачун Факултета број: 840-1610666-88, (нема позива на број), са назнаком за допунски испит.

Износ од 11.000,00 динара за полагање пријемног испита  уплаћује се на жиро рачун Факултета број: 840-1610666-88(нема позива на број), са назнаком за пријемни испит.

Комплетан конкурсни материјал (радови и документа), предаје се на локацији Факултета у
улици Булевар војводе Путника 68, Сењак, Београд.
Линија аутобуса 44 или тролејбуси 40, 41, станица код Прокопа.

ФАКУЛТЕТ ЗАДРЖАВА ПРАВО ИЗМЕНЕ РОКОВА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЈЕДИНИХ ФАЗА КОНКУРСА

Декан Факултета ликовних уметности

др ум. Димитије Пецић, ред. проф.