+381 (0)11 21 81 214, Париска 16, 11000 Бeoгрaд
stsluzba[at]flu.bg.ac.rs

Сања Филиповић

САЊА ФИЛИПОВИЋ (БЕОГРАД, 1973), МЕТОДИЧАР И СЛИКАР
Дипломирала на одсеку зидног сликарства 1998. на Факултету примењених уметности у Београду, а магистрирала 2004. на тему Сликарска композиција у савременом архитектонском простору. Научни докторат на тему Развој схватања о дечјем ликовном стваралаштву и могућностима васпитно-образовног деловања на њега, одбранила 2009. на Академији умјетности у Бања Луци, а звање научног сарадника стекла 2010. на Инстутуту за педагошка истраживања (ИПИ) у Београду.
Као ликовни педагог била је запослена од 2001-2007. у основној школи. Методиком ликовног васпитања и образовања бави се од 2005. као виши предавач на ВШОВ и Учитељском факултету у Београду на предметима Радионица за игру, Сценска уметност, Визуелна уметност и Методика ликовног васпитања предшколске деце. Од 2010. запослена је као наставник на премету Методика ликовног васпитања и образовања у звању доцента на Факултету ликовних уметности у Београду. Од 2015. је у звању вандредног професора. Додатни радни ангажмани у домену методике на основним, мастер и докторским студијама су на Факултету примењених уметности у Београду, Академији уметности и Филозофском факултету Универзитета у Новом Саду.
Као научник објавила је значајан број научних и стручних радова у референтним домаћим и иностраним часописима и зборницима. Аутор је 20 уџбеничких и монографских публикација, пет акредитованих семинара за стручно усавршавање запослених у образовању, као и неколико пројеката у домену ликовне педагогије и образовања деце и младих. Члан је различитих радних група у Министарству просвете, као и домаћим и међународним пројектима на пољу образовања. Руководилац је предметне секције за наставу ликовне културе и подпредседник удружења као што су: Друштво предметних дидактичара Србије (ДПДС) и Удружење за подршку и развој стваралаштва Креатива Београд (УКБ). Члан је Педагошког друштва Србије (ПДС). Као ликовни уметник учествовала на 50 жирираних изложби у земљи и иностранству, од којих је 10 самосталних. Редован је члан УЛУПУДС-а од 2004.

www.metodike.bio.bg.ac.rs
www.sanjafilipovic.com

Др Сања Филиповић, доцент, методика ликовног васпитања и образовања
Академска каријера Година Институција Област
Избор у звање 2010 Факултет ликовних уметности, Универзитет уметности у Београду Доцент – научна област методика ликовног васпитања и образовања
Избор у звање 2010 Институт за педагошка истраживања, Београд Научни сарадник – област друштвено-хуманистичких наука
Докторат 2009 Академија умјетности, Универзитет у Бањој Луци Доктор дидактичко-методичких наука – методика наставе ликовне културе
Магистратура 2004 Факултет примењених уметности, Универзитет уметности у Београду Магистар уметности – област сликарства
Диплома 1998 Факултет примењених уметности, Универзитет уметности у Београду Дипломирани сликар зидног сликарства

Радови  у научним часописима из области студијског програма са званичне листе ресорног министарства за науку, у складу са захтевима стандарда за дато поље:

 • Филиповић, С. (2006): Образовање васпитача за будућност, Значај визуелне уметности и ликовног васпитања у систему образовања васпитача, Зборник радова, 207-213, ISBN 86-86739-00-8, Виша школа за образовање васпитача, Београд (М63)
 • Филиповић, С. (2008): Међународна стручно-научна конференција – Образовно васпитни процеси у предшколству, Утицај различитих програма васпитно-образовног рада на развој креативности деце предшколског узраста у области ликовног изражавања, Зборник радова, 328-342, CIP37321 (082), Висока школа струковних студија за образовање васпитача, Суботица (М63)
 • Филиповић, С. (2009): Значај когнитивних и креативних фактора у ликовном стваралаштву предшколске деце (прегледни рад), Иновације у настави XXII, 2009/3, 62-72, ISSN 0352-2334; УДК 37.036.165.194, Учитељски факултет, Београд (M52)
 • Филиповић, С. и Е. Каменов (2009): Мудрост чула трећи део – дечје ликовно стваралаштво, монографска публикација, ISBN 978-86-87669-04-8  (тираж 1.200, 244 стране), Издавачка кућа Драгон, Нови Сад (М42)
 • Филиповић, С. (2009): Значај когнитивно-развојних програма за развој креативности деце предшколског узраста у области ликовног изражавања, Иновације у настави, 2/9, 16-30, Учитељски факултет, Београд (М52)
 • Филиповић, С. и Е. Каменов (2009): Европске димензије системе васпитања и образовања, Тема броја – Истраживање и развој, Резултати примене различитих програма ликовног васпитања деце предшколског узраста (изворни научни рад), Зборник радова, бр. 5, 355-366, ISBN 978-86-6065-018-6, UDK:371.3:73/76.373.2, Филозофски факултет, одсек за Предшколску педагогију, Нови Сад (М51)
 • Филиповић, С., Јањевић-Поповић, В. и Е. Туник (2010): Емпиријска истраживања у психологији, Упоредна анализа развоја креативног мишљења предшколаца и Петербургу и Београду, Зборник резимеа бр. 16, 50-51, ISBN 978-86-86563-29-3, Филозофски факултет, Универзитет у Београду (М44)
 • Филиповић, С. (2010): Образовање и усавршавање наставника: дидактичко-методички приступ, Ставови васпитача о дечјем ликовном стваралаштву и могућностима васпитно-образовног деловања на њега, Зборник радова, Учитељски факултет, Ужице (М52)
 • Филиповић, С. (2010): Методичке иновације у основношколском и предшколском образовању и васпитању, Утицај предшколског програма ликовног васпитања на дечју креативност, Иновације у настави, Зборник радова, Учитељски факултет, Београд (М44)
 • Филиповић, С. (2010): Methodological Approach To Textbook Literature In Teaching Art, 169-180, ISSN: 1842-077X, E- ISSN (online) 2068 – 1151, Year VI, No. 1 (11) / 2010; Coverage: CNCSIS classification B+ category; Ulrich’s; IndexCopernicus; EBSCO; DOAJ, Journal Plus Education (JPE), Faculty of Educational Sciences, Psychology and Social Work, “AUREL VLAICU” UNIVERSITY, ARAD, Romenia 23)
 • Филиповић, С. (2010): Васпитач у 21. веку, Даровита деца у припремном предшколском програму – Улога васпитача у подстицању и развоју дечјег ликовног стваралаштва, Зборник радова са петог симпозијума, бр.9, 264-269, ISBN 978-86-903623-9-4, Висока школа за васпитаче струковних студија, Алексинац (М63)
 • Филиповић, С (2011): Емпиријска истраживања у психологији, Утицај програма ликовног васпитања на дечју креативност, Зборник резимеа бр. 17, Филозофски факултет, Универзитет у Београду (М64)
 • Филиповић, С. и Е. Каменов (2011): Научни скуп Настава и учење – стање и проблеми-, Фактори развоја креативности у припремној групи дечјег вртића (оригиналан научни рад), Зборник радова, 665-680, ISBN 978-86-80695-92-1, Учитељски факултет, Ужице (M52)
 • Филиповић, С. (2011): Методика ликовног васпитања и образовања, монографска публикација,  ISBN 978-86-7762-363-0 (тираж 1.000, 392 стране), Универзитет уметности у Београду и издавачка кућа КЛЕТ, Београд (М42)
 • Филиповић, С. (2011): Мудрост пети део – дечје драмско стваралаштво, монографска публикација, ISBN 978-86-87669-14-7, (тираж 1.000, 200 страна), Издавачка кућа Драгон, Нови Сад (М42)
 • Филиповић, С. и група аутора (2011): Завршни испит на крају уметничког образовања – компаративна студија, Пројекат ИПА 2008, 29 – 40, Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања, Београд (М44)
 • Филиповић, С.  (2011): Ставови васпитача о дечјем ликовном стваралаштву, Нова школа  – часопис за теорију и праксу савремене школе и предшколства, бр. 8, година VI, ISNN 1840-0922 UDK 37, 148-167, Педагошко друштво Републике Српске, Бијељина (М51)
 • Филиповић, С.,  В. Јањевић, Е. Туник (2012): Трећи научни скуп са међународним учешћем, Савремена школа – изазови и дилеме, Развој креативног мишљења предшколаца, Зборник резимеа, 14-15,  Педагошки факултет, Универзитет у Источном Сарајеву, Бјељина, Република Српска (М33)
 • Филиповић, С. и Е. Каменов (2012): Васпитач у 21. веку, Оригиналност као компонента креативности предшколске деце, Зборник резимеа са осмог симпозијума, стр. 29, Висока школа за васпитаче струковних студија, Алексинац (М64)
 • Филиповић, С. (2013): Васпитни рад школа и наставника у савременим друштвеним условима, Васпитна функција уџбеника ликовне културе, Годишњак САО, Српска академија образовања, Београд (М53)
 • Филиповић, С. (2013): Холистички приступ у подстицању и развијању дечјег ликовног стваралаштва, Први стручно-научни скуп са међународним учешћем „Холистички приступи у васпитању“, Висока струковна школа за образовање васпитача, Пирот (М63)
 • Филиповић, С. и А. Јоксимовић (2013): Подстицање и неговање креативности деце и младих – педагошко – методичка припрема студената уметничких факултета, Дани примењене психологије, Филозофски факултет, Ниш (М64)
 • Филиповић, С. (2013): Филиповић, С. и Е. Каменов (2011): Други научни скуп са међународним учешћем, Нова школа – изазови и дилеме, Оригиналност као компонента ликовног стваралаштва предшколске деце, Зборник резимеа, 26 – 27, Педагошки факултет, Универзитет у Источном Сарајеву, Бјељина, Република Српска (М33)
 • Филиповић, С. (2013): XVI Научна конференција Педагошка истраживања и школска пракса, Упоредна анализа развоја креативног мишљења предшколаца у Петербургу и Београду, Зборник резимеа Иновативни приступи образовању, ИПИ, стр. 23, ISBN 978-86-7447-114-2, Институт за педагошка истраживања и ЗУОВ, Београд (М64)
 • Филиповић, С. (2014): Ликовна педагогија – актуелна питања, дилеме и перспективеЗванични образовни стандарди у области ликовне културе за крај обавезног образовања – како превазићи недостатке, научни часопис Култура, бр. 142, DOI 10.5937/kultura1442243F; УДК 371.3::75/76; 159.954/.956-057.874; оригиналан научни рад, Завод за проучавање културног развитка, Београд (М51)
 • Филиповић, С. (2014): Домети Савремене концепције ликовног васпитања и образовања Богомила Карлавариса, Зборник радова, ISBN 978-86-918423-0-7, Друштво предметних дидактичара Србије, Београд (М63)
 • Филиповић, С. (2014): Домети Савремене концепције ликовног васпитања и образовања Богомила Карлавариса, Зборник резимеа са научног скупа Методички аспекти унапређења наставе – предности и изазови, ISBN 978-86-918423-1-4, Друштво предметних дидактичара Србије, Београд (М63)
 • Филиповић, С. И Е. Каменов (2014): Мотивација за стваралачко изражавање на примеру
  ликовног васпитања
  , Други стручно-научни скуп са међународним учешћем „Холистички приступи у васпитању“, Висока струковна школа за образовање васпитача, Пирот (М63)
 • Филиповић, С. (2014): Приручник за учитеље за први разред основне школе, ISBN 978-86-7762-246-6, (тираж 1.000, 52 стр.), Издавачка кућа Клет, 2010. (М42)
 • Филиповић, С. (2014): Методички приручник за учитеље за 4. разред основне школе, ISBN 978-86-7762-488-0, (тираж 700, 40 стр.), Издавачка кућа Клет, 2013. (М43)
 • Филиповић, С. (2014): Методички приручник за наставнике – ликовну култура за 5. и 6. разред основне школе, ISBN 978-86-7762-687-7, (тираж 700, 111 стр.) Издавачка кућа Клет, 2014. (М42)
 • Филиповић, С. (2014): Методички приручник за наставнике – ликовна култура за 7. и 8. разред основне школе, ISBN 978-86-7762-688-4 (тираж 700, 76 стр.)  Издавачка кућа Клет, 2014. (М42)

Учешће у пројектима/стручним, научним и уметничким остварењима: 

 • Member in expert tim and Senior trainer in EU and Serbian nacional project: Support Human Capital Development & Research – General Education & Human Capital Development / Подршка развоју људског капитала и истраживању – Опште образовање и развој људског капитала „РАЗВИОНИЦА“, Министарство просвете РС, Hulla& Co Human Dynamics KG, Lothringer Str. 16, A-1030 Vienna, Austria, 2012-2015.;
 • Аутор и координатор округлог стола на тему „Ликовна педагогија – актуелно стање, дилеме и перспективе“ 2012., 2013., 2014., ФЛУ и ДКЦБ, Београд.

Уџбеници:

 • Ликовна култура за 1. разред основне школе, ISBN 978-86-7762-243-5 (тираж 10.000, 76 стр.), Издавачка кућа Клетт, 2010.;
 • Ликовна култура за 4. разред основне школе, ISBN 978-86-7762-233-6, (тираж 15.000, 92 стр.), Издавачка кућа Клетт, 2012. ;
 • Уџбеник ликовне културе за 5. разред основне школе, ISBN 978-86-7762-408-8, (тираж 7.000, 124 стр.), Издавачка кућа Клетт, 2012.;
 • Уџбеник ликовне културе за 6. разред основне школе, ISBN 978-86-7762-409-5, (тираж 5.000, 108 стр.), Издавачка кућа Клетт, 2012.;
 • Уџбеник ликовне културе за 7. разред основне школе, ISBN 978-86-7762-580-1, (тираж 5000, 108 стр.), Издавачка кућа Клетт, 2014.;
 • Уџбеник ликовне културе за 8. разред основне школе, ISBN 978-86-7762-581-8, (тираж 5000, 92 стр.), Издавачка кућа Клетт, 2014.

Стручне/научне рецензије, уређивање монографија, зборника, часописа, чланство у комисијама, руковођење:

 • Подпредседник Друштва предметних дидактичара Србије и руководилац секције за предмет ликовна култура;
 • Члан реакционог одбора научног часописа Journal of Subject Didactics;
 • Члан реакционог одбора научног часописа Бијељински методички часопис; Рецензент Зборника института за педагошка истраживања (М24), Институт за педагошка истраживања, Београд, 2013. (М28);
 • Члан редакционог одбора и гост уредник 142. броја научног часописа Култура (М51), Завод за проучавање културног развитка, Београд, 2014., (М48);
 • Члан редакционог одбора научног часописа Учитељ (М52), Савез учитеља републике Србије, Београд, 2014. (М48);
 • Члан комисије за акредитацију семинара за стручно усавршавање запослених у образовању – Каталог акредитованих семинара за 2009/2010., ЗУОВ, Београд, 2009.;
 • Члан комисије за израду наставих планова и програма средњих стручних/уметничких школа из области ликовних уметности у Републици Србији, ЗУОВ, Београд, 2011.;
 • Члан комисије за израду наставих планова и програма предмета Ликовна култура у гимназијама и средњим стручним школама у Републици Србији, ЗУОВ, Београд, 2011.;
 • Члан радне групе у пројекту Упоредна анализа концепта и садржаја матурских/завршних испита и спољашњег вредновања у уметничким школама у изабраним образовним системима као полазиште у развоју уметничке матуре у Републици Србији, ЗВКОВ, Београд, 2011.;
 • Стручна рецензија уџбеника за припремни предшколски програм у области ликовног васпитања Доцртанка, аутора др Емила Каменова, Драгон, Нови Сад, 2010.
 • Ментор и председник комисије за израду и одбрану 112 дипломских радова студената друге године Више школе за образовање васпитача у Београду за школску 2007/2008., 2008/2009. и 2009/2010.;
 • Подпредседник Удружења за подршку и развој стваралаштва Креатива Београд
 • Члан радне групе за израду документа Основе програма предшколског васпитања и образовања у Заводу за унепређење васпитања и образовања, 2014.

Семинари:
Аутор и реализатор семинара за стручно усавршавање запослених у образовању акредитованих од стране Завода за унапређење васпитања и образовања у Београду (школска 2010/2011., 2012/2013., 2013/2014., 2014/2015., 2015/2016.): 1. „Савремени методички приступ дечјем ликовном стваралаштву“; 2. „Дечје ликовно стваралаштво и сценска уметност“; 3. „Савремени уџбеник и приручник ликовне културе – дидактичко-методички аспекти“; 4. „Иновативни приступи планирању, реализацији и евалуацији активности у процесу ликовног васпитања и образовања“; 5. „Иновативни приступи у идентификовању, развијању и подстицању дечјих креативних и интелектуалних потенцијала“.
Чланство у жиријима:

 • Члан жирија за доделу награде Богомил Карлаварис, за истакнуте резултате у области ликовног васпитања и образовања, Факултет ликовних уметности у Београду и ДКЦБ, 2012., 2013. и 2014.; Председник уметничког савета Изложбе Мудрост чула дечје ликовно стваралаштво; Члан Савета Галерије ДКЦБ; Члан жирија за избор и награђивање на међународном ликовном конкурсу Радост Европе, Дечји културни центар Београд, 2012., 2013., 2014.; Члан жирија за избор и награђивање на Општинском такмичењу ликовних секција основних школа општине Нови Београд, Удружење пријатеља деце, Београд, ОШ Ратко Митровић, Нови Београд, 2010., 2011., 2012., 2013. и 2014.; Члан жирија за избор и награђивање на међународној изложби дечјих радова, Центар за ликовно васпитање деце и омладине Војводине, Нови Сад, Центар за ликовно васпитање деце и омладине Војводине, Нови Сад, 2007., 2008.; Стручни сарадник пројекта „Афирмација и популарисање дечијег стваралаштва код ромске деце – Романи ћај“ који је подржан од стране Министарство просвете и спорта, одељење за развојне програме, огледе и демократизацију образовања, Пројекат реализован у ОШ Милан Ракић, Нови Београд у школској 2003/2004.; Кординатор пројеката „Више од игре“ у организацији удружења „Пријатељи деце“, под покровитељством  Министарства просвете и спорта Републике Србије и Скупштине града Београда, Пројекат реализован у ОШ Младост, Нови Београд, 2005/2006.; Стручни сарадник пројеката „Ревија дечијег стваралаштва“ у организацији удружења „Пријатељи деце“, под покровитељством Министарства просвете и спорта Републике Србије и Скупштине града Београда, Пројекат реализован у Сава Центру, Београд, 2003., 2004., 2005., 2006. и 2007.; Аутор и реализатор пројекта уметничке радионице “Ликовна култура у основној школи“, под покровитељством Министарства просвете и спорта Републике Србије, Пројекат реализован у ОШ Милан Ракић, Нови Београд, 2005/2006.; Аутор и реализатор пројекта уметничке радионице “Монументално сликарство“, под покровитељством Министарства просвете и спорта Републике Србије, пројекат реализован у ОШ „Милан Ракић“, Београд, 2004/2005.

Уметнички рад:

 • Члан УЛУПУДС – а од 2004. године;
 • Учесник на 40 жирираних (самосталних и колективних) изложби у земљи и иностранству.

Професори

Погледајте професоре Факултета ликовних уметности на другим одсецима