Допунски испит

ДОПУНСКИ ИСПИТ – ФЛУ, Париска 16
Кандидати који немају завршену средњу школу полажу допунски испит по програму средњег школског образовања у четворогодишњем трајању.
Овде можете преузети питања за допунски испит
Уз пријаву коју добијају на Факултету, кандидати предају оверене фотокопије или оригинална документа следећих докумената:
1. Сведочанстава о завршеним разредима средње школе,
2. Кандидати који су завршили средњу школу у трогодишњем трајању достављају и диплому,
3. Лична карта на увид,
4. Извод из матичне књиге рођених,
5. Држављанство (уколико није држављанин Републике Србије),
6. Нострификована школска сведочанства, ако је средњошколско образовање стечено у иностранству,
7. Доказ о уплати накнаде за полагање допунског испита у износу од 11.000 динара, уплатити на жиро рачун Факултета број: 840-1610666-88, (нема позива на број), сврха уплате: за допунски испит.
07.06.2021. од 9 h – 13 h – Пријављивање кандидата
08.06.2021. од 9 h – Писани рад из српског језика, са темом из области ликовних уметности
09.06.2021. од 9 h – Усмени испит питања из српске и светске књижевности
10.06.2021. од 9 h – Усмени испит питања из опште историје и националне историје
10.06.2021. у 14 h – Објављивање резултата допунског испита