+381 (0)11 21 81 214, Париска 16, 11000 Бeoгрaд
stsluzba[at]flu.bg.ac.rs

Kонкурс за избор у звање и заснивање радног односа

Факултет ликовних уметности Универзитета уметности у Београду расписује конкурс за избор у звање и заснивање радног односа за:

– сарадника у звање асистента за ужу уметничку област Сликарство, за предмете Цртање и Сликање, на период од три године.

Услови: Студент докторских студија одговарајуће уметничке области, смисао за наставни рад и други услови прописани Законом о високом образовању, Статутом Универзитета уметности, Статутом Факултета и другим правним актима Факултета.

Кандидати уз пријаву прилажу и доказе о испуњености услова конкурса, оверену
копију дипломе, одн. уверења о дипломирању, уверење да је кандидат студент докторских студија, биографију, библиографију на формулару који се може преузети у Секретаријату.
Кандидати су дужни да на расписан конкурс поднесу пет оригиналних сликарских радова, мапу цртежа (десет табли) и cd са предатим радовима.

Пријаве са документацијом се подносе Факултету ликовних уметности у Београду, ул. Париска 16, у времену од 10-14 сати, а радови у ул. Бул. војводе Путника 68, на Сликарском одсеку, од 10-14 сати, у року од 15 дана од дана објављивања конкурса у часопису „Послови“, односно до 02.02.2016. године.

Информације на тел. 218-12-14.