+381 (0)11 21 81 214, Париска 16, 11000 Бeoгрaд
stsluzba[at]flu.bg.ac.rs

Kонкурс за избор у звање и заснивање радног односа – ужa научну област Педагогија

Факултет ликовних уметности Универзитета уметности у Београду расписује конкурс за избор у звање и заснивање радног односа за

– једног наставника у звању редовног професора за ужу научну област Педагогија, на неодређено време

Услови: VIII степен стручне спреме, научни назив доктора наука и способност за наставни рад.

Услови су прописани Законом о високом образовању, Статутом Универзитета уметности и Статутом Факултета и другим правним актима Универзитета уметности и Факултета.

Кандидати уз пријаву прилажу оверену фотокопију дипломе или уверења о дипломирању Филозофског факултета одељења за Педагогију, оверену фотокопију дипломе или уверења о завршеним докторским студијама из области Педагогија, биографију, библиографију, списак објављених радова из области Ликовне педагогије и естетског васпитања на формулару који се може добити у секретаријату Факултета.

Пријаве са прилозимa и радовима се подносе Факултету ликовних уметности у Београду, Париска 16, у времену од 10-13 сати у року од 15 дана од дана објављивања конкурса y часопису „Послови“, односно до 23.02.2017. године.

Информације на тел. 2181-214.