Наставник енглеског језика

Предмет: Конкурс за избор у звање и заснивање радног односа

Факултет ликовних уметности Универзитета уметности у Београду расписује конкурс за избор у звање и заснивање радног односа за

наставника енглеског језика, на неодређено време

Услови: високо образовање првог степена, објављени стручни радови у одговарајућој области и способност за наставни рад.

Право учешћа на конкурсу имају лица која испуњавају услове прописане Законом о високом образовању, Статутом Универзитета уметности, Статутом Факултета и другим општим актима Универзитета и Факултета.

Кандидати уз пријаву прилажу оверену фотокопију дипломе о завршеним студијама или уверења о дипломирању, биографију, библиографију, списак радова на формулару који се може добити у секретаријату Факултета.
Кандидати су дужни да на расписани конкурс поднесу радове из одговарајуће области.

Пријаве са прилозима се подносе Факултету ликовних уметности у Београду, Париска 16, у времену од 10-13 сати у року од 15 дана од дана објављивања конкурса.
Информације на тел. 2181-214.
Конкурс је објављен 17.02.2021. године.

Декан
Факултета ликовних уметности

др ум. Димитрије Пецић, ред.проф.