+381 (0)11 21 81 214, Париска 16, 11000 Бeoгрaд
stsluzba[at]flu.bg.ac.rs

Александра Јоксимовић

Aлександра Јоксимовић (Београд 1971), педагог

Ha одељењу за Педагогију Филозофског факултета у Београду дипломирала је 1998. године. Магистарске студије на истом факултету завршила је 2003. године одбраном магистарске тезе под називом „Заступљеност индивидуализованог приступа ученику у настави ликовне културе у старијим разредима основне школе“. Године 2006. на Филозофском факултету одбранила је докторску тезу „Иницијално школовање и професионални развој наставника из области визуелних уметности у обавезном образовању код нас и у свету“.

Године 2000. боравила је на стручном усавршавању у Вашингтону (САД), где је, на позив организације Children s Resources International Georgetown универзитета, похађала и завршила обуку за едукатора програма „Корак по корак“ за основне школе и дечје вртиће.

Један је од оснивача Невладине организације Центар за интерактивну педагогију, у којој се бави проблемима интерактивних метода у раду са децом и индивидуализованог приступа детету у настави.

Учествовала је на више међународних научних и стручних скупова, редовно је члан комисија и радних група Завода за унапређивање васпитања и образовања Министарства просвете, објављује научне радове у водећим часописима из поља васпитања и образовања.

Од 1999. године запослена на ФЛУ, од 2012. у звању ванредног професора.

Изабрана библиографија:

 Наставни предмет из области визуелних уметности у обавезном школовању – упоредна анализа, Педагогија, год. LXIII, бр. 4, Београд, 2008. год.
 Eстeтскo вaспитaњe – њeгoвa прирoдa, улoгa у рaзвojу личнoсти и мjeстo у oбaвeзнoм шкoлoвaњу, Вaспитaњe и oбрaзoвaњe, бр. 1, Пoдгoрицa, Црна Гoрa, 2009. гoд.
 Заступљеност индивидуализованог приступа ученику у настави ликовне културе у старијим разредима основне школе, Зборник резимеа, Међународна конференција Квалитет и ефикасност наставе у друштву које учи, Институт за педагошка истраживања, Београд, 2009. год. Штa вaспитнooбрaзoвнa прaксa мoжe дa нaучи oд умeтнoсти, Књигa рeзимea, 59. Нaучнo-стручни скуп психoлoгa Србиje, Нaш идeнтитeт и друштвeнe прoмeнe, Сoкoбaњa, 2011. гoд.

Професори

Погледајте професоре Факултета ликовних уметности на другим одсецима