+381 (0)11 21 81 214, Париска 16, 11000 Бeoгрaд
stsluzba[at]flu.bg.ac.rs

Бојана Матејић

Бојана Mатејић (1984)
је теоретичарка савремене уметности и медија и визуелна уметница. Предаје Дискурзивне праксе уметности и медија на новом модулу Нови медији на Факултету ликовних уметности, Универзитета уметности у Београду од 2015. године. Студирала је сликарство, теорију уметности и медија, и естетику на Универзитету уметности у Београду. Дипломирала је сликарство 2008. године на Факултету ликовних уметности у Београду. Након мастер студија сликарства, одбранила је 2009. године други мастер рад на тему Теорије ентропије примењене на уметничке радове Роберта Смитсона под менторством професора др Миодрага Шуваковића на Групи за теорију уметности и медија, интердисциплинарних студија, Универзитета уметности у Београду. 2015. године одбранила је докторски рад у области теорије уметности и савремене естетике Еманципацијске праксе у савременој теорији уметности под менторством др Лева Крефта, редовног професора естетике на Универзитету у Љубљани и коменторством др Миодрага Шуваковића, редовног професора примењене естетике на Факултету музичке уметности у Београду. Била је стипендисткиња Републичке фондације за развој научног и уметничког подмлатка, ЕГФ стипендије за најуспешније апсолвенте Србије, Стипендије министарства просвете, науке и технолошког развоја. Добитница је награде „Љубица Цуца Сокић“ Факултета ликовних уметности у Београду за сликарство. Објавила је велики број научних чланака у међународним публикацијама на Thomson & Reuters AHCI и ERIH листама, као и монографских публикација у домаћим и међународним зборницима попут Уметност у Србији 20. Век (Орион арт) и European Theories in Former Yugoslavia, Trans-theory Relations between Global and Local Discourses (Cambridge Schoolar Publishing). Излагала је своје радове на међународним конференцијама и конкресима естетике широм Европе, у Грузији и Кини.

Истраживачка платформа:

 Критичка теорија уметности и медија
 Савремена филозофија, естетика и теорија еманципације у пољу уметности
 Психоаналитичка теорија уметности и медија
 Савремена америчка теорија уметности и медија (аутори окупљени око часописа Октобар)
 Транскултуралне релације у (пост)југословенској естетици, теорији уметности и медија и уметничкој пракси
 Постколонијалне студије

Новије публикације (избор):

Чланци

1. Матејић, Бојана (2016) Vergebliches Warten? Бадју, догађај и људска еманципација у музици. New Sound: International Journal of Music, бр. 47. Београд: Факултет музичке уметности. ISSN 0354–818X. COBISS. SR-ID 80527367 (ERIH European Reference Index for the Humanities and Social Sciences) (двострука слепа рецензија) (предато у штампу)
2. Матејић, Бојана (2016) What is it to Live Artistically? Research on Sino-Foreign Literary & Arts Theories, Пекинг, Кина (предато у штампу)
3. Матејић, Бојана (2016) Aesthetic Newness in New Media Art: The Extension of the Senses or Dis-Sensus Communis? Journal of University of Science and Technology (Social Science Edition)] Свеска. 32. Бр. 3. стр. 45-49. Пекинг, Кина (на кинеском језику) ISSN:1008-2689 CN:11-3975/C (двострука слепа рецензија)
4. Матејић, Бојана (2015) The Conjunction of Art and Life: Ontology of the Site. SAJ Serbian Architectural Journal, бр. 7. стр. 248–255. ISSN 1821-3952. COBISS.SR-ID 220470540 (ERIH PLUS European Reference Index for the Humanities and Social Sciences) (двострука слепа рецензија)
5. Матејић, Бојана и Андрија Филиповић (2015) Уметност = живот? Делез, Бадју и онтологија људског. Филозофија и друштво, Свеска 27. Бр. 2. Београд: Институт за филозофију и друштвену теорију. стр. 392–413. ISSN 0353-5738 / ISSN 2334-8577 (The Philosopher’s Index / EBSCO) (двострука слепа рецензија)
6. Матејић, Бојана (2014) Еманципација, меморија и револуционарни субјект уметности. Život umjetnosti – časopis za suvremena likovna zbivanja, бр. 95. Загреб: Институт за историју уметности. стр. 42–56. ISSN: 0524-7797 / ISSN 1849-2207 (Thomson&Reuters AHCI) (двострука слепа рецензија)
7. Матејић, Бојана (2014) Октобар: испитивање мотива постављања хетерологије. Život umjetnosti – časopis za suvremena likovna zbivanja, бр. 96. Загреб: Институт за историју уметности. стр. 50–60. ISSN: 0524-7797 / ISSN 1849-2207 (Thomson&Reuters AHCI) (двострука слепа рецензија)

Монографске студије
1. Матејић, Бојана и Лев Крефт (2016) Marxist Aesthetics and the Theory of Art in the Post-Yugoslav Context: Perspectives and Circumstances. У: Guogi, Ding, Trends of Marxist Literature and Art, Пекинг, Кина (предато у штампу)
2. Матејић,Бојана (2016) The Appearance of Truth in Art: Body, Subjectivation and the Generic Life. У: Gržinić, Marina, Christel Stalpaert, Aneta Stojnić (ур.), This Body is in Danger! Shift-Shaping CorpoRealities in Contemporary Performing Arts, Gent Universities’ S:PAM books series (предато у штампу)
3. Матејић, Бојана (2015) Dissensus communis: Rancière and the Dehumanisation of Art. У: Šuvaković, Miško, Žarko Cvejić, Andrija Filipović (ур.) European Theories in Ex-Yugoslavia. Trans-theory relations between Local and Global Discourses. Newcastle-upon-Tyne. Cambridge Scholar Publishing, стр. 86– 92. ISBN (10): 1-4438-7720-4. ISBN (13): 978-1-4438-7720-6
4. Матејић, Бојана (2015) Jacques Rancière: људска еманципација и aisthesis. У: Дедић, Никола, Раде Пантић, Санела Николић (ур.) Марксистичка естетика, филозофија и теорија уметности након 1950. Beоград : Орион арт – ФМК. стр. 159–167. / COBISS.SR-ID 218268428
5. Матејић, Бојана (2015) Естетички антихуманизам Алена Бадјуа. У: Дедић, Никола, Раде Пантић, Санела Николић (ур.) Марксистичка естетика, филозофија и теорија уметности након 1950. Beоград : Орион арт – ФМК. стр. 168–191. ISBN 978-86-6389-022-0 (OA) / COBISS.SR-ID 218268428
6. Матејић, Бојана (2014) Оријентализам и други у модерном сликарству. У: Шуваковић, Мишко (ур.) Историја уметности у Србији 20. Век: модерна и модернизам (1878–1941). Београд : Орион арт, стр. 591–613. ISBN 978-86-6389-005-3 (OA) / COBISS.SR-ID 209567500
7. Матејић, Бојана (2014) Институције културе и уметности између два Рата. У: Шуваковић, Мишко (ур.) Историја уметности у Србији 20. Век: модерна и модернизам (1878–1941). Београд : Орион арт, стр. 419–437. ISBN 978-86-6389-005-3 (OA) / COBISS.SR-ID 209567500
8. Матејић, Бојана (2014) Emancipacija in Drugi v umetnosti pri Derridaju in Badiouju. У: Tadej, Pirc, Horizonti drugosti, Gornja Radgona: A priori, стр. 61–75. ISBN 978-961-93401-5-8 / COBISS.SI-ID 277323520
9. Матејић, Бојана (2013) Emancipation and the Other in Art: Derrida alongside Badiou. У: Škof, Nika, Tadej Pirc (eds.), It’s Not All Black and White: Perspectives on Otherness. Ljubljana: A priori, društvo za humanistiko, umetnost in kulturološka vprašanja, стр. 309–325. ISBN 978-961-93401-3-4 / COBISS.SI-ID 271216128
10. Матејић, Бојана (2012) Трансатлански дијалог као интернационални идентитет модерне уметности: САД и Србија. У: Шуваковић, Мишко (ур.) Историја уметности у Србији 20. Век: реализми и модернизми око ‘Хладног рата’ (1939–1989). Београд: Орион Aрт, стр. 379–396. ISBN 978-86-83305-74-2 / COBISS.SR-ID 193326604
Монографске публикације
Матејић, Бојана (2016) Розелинд Краус, Београд: Орион арт (у припреми)

Уредништво у часописима и зборницима

Матејић, Бојана (2015) Art and Politics: Agency, Autonomy, Emancipation. У: Матејић, Бојана (ур.) Art+Media: Journal of Art and Media Studies. Београд: Орион арт – ФМК

Prof. Dr. Bojana Matejić

Assistant Professor of Discursive Practices in Art and Media,
Faculty of Fine Arts
University of Arts in Belgrade
Pariska 16, 11000 Belgrade,
bojana.matejic@flu.bg.ac.rs

B O J A N A M A T E J I Ć (1984) is a contemporary art theorist and visual artist. She is Assistant Professor at the Faculty of Fine Arts at the University of Arts in Belgrade. She studied painting, theory of art and philosophy (aesthetics) at the University of Arts in Belgrade. With her studies facilitated by the Young Researcher’s Fellowship from the Foundation for Science and Art Youth Development of the Republic of Serbia, she received her second Master Degree in the Theory of Arts, Media and Aesthetics in 2009 at the University of Arts in Belgrade. With a Research Scholarship from the Ministry of Science and Technological Development of the Republic of Serbia, she completed her Belgrade University of Arts Ph.D. entitled Emancipatory Practices in Contemporary Theory of Art under the supervision of Professor Dr. Lev Kreft. Ms. Matejic has published a number of articles in international scientific publications on the Thomson & Reuters AHCI list and in books such are the three-volume History of 20th Century Art in Serbia (Orion Art), European Theories in Former Yugoslavia, Trans-theory Relations between Global and Local Discourses (Cambridge Schoolar Publishing), etc. She has participated in scientific conferences across Europe, and in Georgia and China.

Her main research interests include :

 Critical theory of arts and media
 Contemporary theories and philosophies of emancipation in art
 Psychoanalytic theory of arts and media
 Contemporary American theory and history of arts and media (Journal October)
 Transcultural relations in respect of (post-)Yugoslav art, philosophy and culture
 Postcolonial studies

Recent publications (selected):
Article
1. Matejić, Bojana (2016) Vergebliches Warten? Badju, događaj i ljudska emancipacija u muzici. [Vergebliches Warten? Badiou, Event and Human Emancipation in Music] New Sound: International Journal of Music, No. 47. Belgrade: Faculty of Music Arts. ISSN 0354–818X. COBISS. SR-ID 80527367 (ERIH European Reference Index for the Humanities and Social Sciences) (Peer review) (Accepted for publication)
2. Matejić, Bojana (2016) What is it to Live Artistically? Research on Sino-Foreign Literary & Arts Theories, Beijing, China (Accepted for publication)
3. Matejić, Bojana (2016) Aesthetic Newness in New Media Art: The Extension of the Senses or Dis-Sensus Communis? Journal of University of Science and Technology (Social Science Edition)] Vol. 32. No. 3. pp. 45-49. Beijing, China (in Chinese)
ISSN:1008-2689 CN:11-3975/C
4. Matejić, Bojana (2015) The Conjunction of Art and Life: Ontology of the Site. SAJ Serbian Architectural Journal, No. 7. pp. 248–255. ISSN 1821-3952. COBISS.SR-ID 220470540 (ERIH PLUS European Reference Index for the Humanities and Social Sciences) (Double blind peer review)
5. Matejić, Bojana and Andrija Filipović (2015) Umetnost = život? Delez, Badju i ontologija ljudskog. [Art = Life? Deleuze, Badiou and Ontology of the Human] Philosophy and Society, Volume 27. Issue 2. Belgrade: Institute for Philosophy and Social Theory. ISSN 0353-5738 (printed issue). pp. 392–413. ISSN 2334-8577 (online issue) (The Philosopher’s Index / EBSCO) (Double blind peer review)
6. Matejić, Bojana (2014) Emancipation, Memory and the Revolutionary Subject of Art. Život umjetnosti: Magazine for Contemporary Visual Arts, No. 95. Zagreb : Institute for Art History. pp. 42–56. ISSN: 0524-7797 (printed issue) ISSN 1849-2207 (online issue) (Thomson&Reuters AHCI) (Double blind peer review)
7. Matejić, Bojana (2014) October: An Examination of Heterological Posits. Život umjetnosti: Magazine for Contemporary Visual Arts, No. 94. Zagreb : Institute for Art History. pp. 50–60. ISSN: 0524-7797 (printed issue) ISSN 1849-2207 (online issue) (Thomson&Reuters AHCI) (Double blind peer review)
Book section
1. Matejić, Bojana and Lev Kreft (2016) Marxist Aesthetics and the Theory of Art in the Post-Yugoslav Context: Perspectives and Circumstances. In: Guogi, Ding, Trends of Marxist Literature and Art, Beijing, China (Peer review) (Аccepted for publication)
2. Matejić, Bojana (2016) The Appearance of Truth in Art: Body, Subjectivation and the Generic Life. In: Gržinić, Marina, Christel Stalpaert, Aneta Stojnić (eds.), This Body is in Danger! Shift-Shaping CorpoRealities in Contemporary Performing Arts, Gent Universities’ S:PAM books series (Peer review) (Аccepted for publication)
3. Matejić, Bojana (2015) Dissensus communis: Rancière and the Dehumanisation of Art. In: Šuvaković, Miško, Žarko Cvejić, Andrija Filipović (eds.) European Theories in Ex-Yugoslavia. Trans-theory relations between Local and Global Discourses. Newcastle-upon-Tyne. Cambridge Scholar Publishing, pp. 86– 92. ISBN (10): 1-4438-7720-4. ISBN (13): 978-1-4438-7720-6 (Peer review)
4. Matejić, Bojana (2015) Jacques Rancière: ljudska emancipacija i aisthesis. U: Dedić, Nikola, Rade Pantić, Sanela Nikolić (ur.) Marksistička estetika, filozofija i teorija umetnosti nakon 1950. [Jacques Rancière : Human Emancipation and Aisthesis. In: Dedić, Nikola, Rade Pantić, Sanela Nikolić (eds.) Marxist Aesthetics, Philosophy and the Theory of Art After 1950] Belgrade : Orion Art – FMK. pp 159–167. / COBISS.SR-ID 218268428 (Peer review)
5. Matejić, Bojana (2015) Estetički antihumanizam Alena Badjua. U: Dedić, Nikola, Rade Pantić, Sanela Nikolić (ur.) Marksistička estetika, filozofija i teorija umetnosti nakon 1950. [Anti-Humanist Aesthetic of Alain Badiou. In: Dedić, Nikola, Rade Pantić, Sanela Nikolić (eds.) Marxist Aesthetics, Philosophy and the Theory of Art After1950.] Belgrade : Orion Art –FMK, pp. 168–191. ISBN 978-86-6389-022-0 (OA) / COBISS.SR-ID 218268428 (Peer review)
6. Matejić, Bojana (2014) Orijentalizam i drugi u modernom slikarstvu. U: Šuvaković, Miško, (ed.) Istorija umetnosti u Srbiji XX vek: мoderna i modernizam (1878–1941). [Orientalism and the Other in Modern Painting. In: Šuvaković, Miško, (ed.) The History of Art in Serbia. XX Century: Modernity and Modernism (1878–1941)] Belgrade : Orion Art, pp. 591–613. ISBN 978-86-6389-005-3 (OA) / COBISS.SR-ID 209567500 (Peer review)
7. Matejić, Bojana (2014) Institucije kulture i umetnosti između dva Rata. U: Šuvaković, Miško, (ed.) Istorija umetnosti u Srbiji XX vek: мoderna i modernizam (1878–1941). [The Institutions of Art and Culture in the Interwar Period. In: Šuvaković, Miško, (ed.) The History of Art in Serbia. XX Century: Modernity and Modernism (1878–1941)] Belgrade : Orion Art, pp. 419–437. ISBN 978-86-6389-005-3 (OA) / COBISS.SR-ID 209567500 (Peer review)
8. Matejić, Bojana (2014) Emancipacija in Drugi v umetnosti pri Derridaju in Badiouju , In: Tadej, Pirc, Horizonti drugosti, Gornja Radgona: A priori, pp. 61–75. ISBN 978-961-93401-5-8 / COBISS.SI-ID 277323520 (Peer review)
9. Matejić, Bojana (2013) Emancipation and the Other in Art: Derrida alongside Badiou. In: Škof, Nika, Tadej Pirc (eds.), It’s Not All Black and White: Perspectives on Otherness. Ljubljana: A priori, društvo za humanistiko, umetnost in kulturološka vprašanja, pp. 309–325. ISBN 978-961-93401-3-4 / COBISS.SI-ID 271216128 (Peer review)
10. Matejić, Bojana (2012) Transatlanski dijalog kao internacionalni identitet moderne umetnosti: SAD i Srbija. U: Šuvaković, Miško, (ur.) Istorija umetnosti u Srbiji XX vek: Realizmi i modernizmi oko ‘Hladnog rata’ (1939–1989). [The Transatlantic Dialogue as an International Identity of Modern Art: USA and Serbia. In: Šuvaković, Miško, (ed.) The History of Art in Serbia. XX Century: Realisms and Modernisms around the ‘Cold War’ (1939–1989)] Belgrade: Orion Art, pp. 379–396. ISBN 978-86-83305-74-2 / COBISS.SR-ID 193326604 (Peer review)

Book
Matejić, Bojana (2016) Rosalind Krauss. Belgrade: Orion Art (Peer review) (forthcoming)

Edited publication

Matejić, Bojana (2015) Art and Politics: Agency, Autonomy, Emancipation. In: Matejić, Bojana, (ed.) Art+Media: Journal of Art and Media Studies. Belgrade: FMK – Orion Art

Професори

Погледајте професоре Факултета ликовних уметности на другим одсецима