Докторске студије

КОНКУРС ЗА УПИС НА ДОКТОРСКЕ УМЕТНИЧКЕ СТУДИЈЕ ЗА ШКОЛСКУ 2023/2024. ГОДИНУ

Факултет ликовних уметности уписује у прву годину докторских уметничких студија до 20 студената и то:

Буџет                         Самофинансирајући

Сликарски одсек       до 4 студента            до 7 студената

Графички одсек        до 1 студента            до 2 студента

Вајарски одсек          до 1 студента            до 3 студента

Нови медији              до 1студента             до 1 студента

ОПШТИ УСЛОВИ ЗА УПИС

На докторске уметничке студије које имају најмање 180 ЕСПБ бодова, могу се уписати кандидати који су завршили:

1. За Сликарство, Вајарство и Графику: мастер академске студије у одговарајућој уметничкој области, односно остварили најмање 300 ЕСПБ бодова са просечном оценом најмање 8,5 и оценом најмање 9 из главног предмета/завршног рада;
За Нове медије: мастер академске студије, односно остварили најмање 300 ЕСПБ бодова са просечном оценом најмање 8,5 и оценом најмање 9 из главног предмета/завршног рада.

2. За Сликарство, Вајарство и Графику: дипломске уметничке студије по закону који је уређивао високо образовање пре 10.09.2005. године, са просечном оценом најмање 8,5 и оценом најмање 9 из главног предмета/дипломског испита;
За Нове медије: дипломске студије по закону који је уређивао високо образовање пре 10.09.2005. године, са просечном оценом најмање 8,5 и оценом најмање 9 из главног предмета/дипломског испита.

Изузетно, лицима која не испуњавају услове предвиђене правилима за упис на докторске уметничке студије, а која се односе на просечну оцену најмање 8,5 и оцену најмање 9 из главног предмета/дипломског/завршног испита, а имају остварену најмање петогодишњу успешну уметничку праксу потврђену у јавности, омогућиће се полагање пријемног испита.

Посебни УСЛОВИ -Нови медији

Кандидати полажу испит за проверу склоности и способности који обухвата и индивидуалну презентацију портфолија и мотивациони разговор са члановима комисије -22.09.2023. у 15h.

РОКОВИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ КОНКУРСА

21.09. и 22.09.2023. – Подношење докумената и портфолиа уметничких радова од 9 h – 13 h, Париска 16

25.09.2023. у 11 h – Објављивање резултата пријемног на докторске уметничке студије

29.09.2023. од 10 h до 14 h – Упис прве године докторских уметничких студија

МЕРИЛА ЗА УТВРЂИВАЊЕ РЕДОСЛЕДА КАНДИДАТА ЗА УПИС

Сви кандидати полажу пријемни испит одређен за студијски програм и академски степен. На пријемном испиту кандидати се оцењују поенима.

Ранг листа се сачињава према укупном броју поена сваког кандидата по утврђеним мерилима.

Кандидат може освојити највише 100 поена, и то:

 • успех у претходном школовању највише 30 поена
 • успех на пријемном испиту највише 70 поена

Сматра се да је положио пријемни испит за упис на докторске уметничке студије кандидат који је освојио најмање 40 од могућих 70 поена (под условом да има све прелазне оцене).

Ако два учесника конкурса имају исти број бодова, предност има кандидат који је стекао више бодова на испиту за проверу склоности и способности.

Кандидат има право на приговор уколико сматра да пријемни испит није одржан у складу са Законом, Статутом и општим актима Факултета.

Учесник конкурса може поднети приговор на регуларност испита и редослед кандидата за упис у прву годину студија Комисији за пријемни испит, у року од 24 сата од дана објављивања листе на огласној табли Факултета.

По приговору учесника конкурса, Комисија за пријемни испит доноси решење у року  од 24 сата од дана пријема приговора.

Учесник конкурса може изјавити жалбу на решење Комисије за пријемни испит декану Факултета, у року од 24 сата од дана пријема решења.

Декан Факултета решава по жалби у року од 24 сата од дана њеног пријема.

Приговори и жалбе подносе се лично у писарници Факултета и одговор на исте се лично преузима.

На академске студије трећег степена уписују се кандидати који су рангирани до броја одобреног за упис.

Страни држављанин се може уписати у прву годину академских студија трећег степена под истим условима који се односе на домаће држављане, уз обавезу да је здравствено осигуран, да влада српским језиком и плати школарину.

Приликом пријављивања на конкурс кандидати прилажу:

 1. Попуњен пријавни лист
 2. Оверену фотокопију дипломе или уверење о завршеном претходном школовању
 3. Потврду о еквиваленцији оствареног студијског програма потписану од стране декана факултета ако су студије завршили пo ранијим законима
 4. Препис оцена са бодовима ЕСПБ, ако их има
 5. Биографију
 6. Мотивационо писмо (фонт Times New Roman, 12pt, 2000 до 3000 карактера)
 7. Доказ о уплати трошкова пријаве на конкурс у износу од 7.000,00 динара.Трошкове уплатити на жиро-рачун Факултета број 840-1610666-88, са назнаком за пријемни испит
 8. Доказ о знању једног страног језика
 9. CD Портфолио (досије) уметничких радова:
  – За Сликарство, Вајарство и Графику: Штампани портфолио формата А4, који садржи 6 репродукција радова за област за коју кандидат конкурише (сликарство, вајарство или графика) и 10 репродукција цртежа. Репродукције могу бити фотокопије радова или дигитални принтови. Читав садржај портфолија приложити и наCD-у.
  – За Нове медије: CD/DVD са документацијом најмање 5 и највише 10 медијских пројеката (фотографија, компјутерска графика, видео, филм, анимација, инсталација, перформанс, звучни, интерактивни, интернет, генеративни радови, видео игре и пројекти реализовани у другим медијима). Пројекти треба да буду јасно представљени и снимљени у неком од стандардних дигиталних формата. Пројекти могу да буду документовани и на веб презентацији за коју кандидат прилаже функционалан линк на CD/DVD-у. Уз CD/DVD, кандидат може да приложи и штампани портфолио формата А4, у обиму до 20 страна.

Ако се кандидат који је остварио право на упис по конкурсу не упише у предвиђеном року, Факултет ће уместо њега уписати другог кандидата према редоследу на коначној ранг-листи за упис у року предвиђеним конкурсом.

Држављани Републике Србије који су претходно школовање завршили у иностранству конкуришу са потврдом Универзитета уметности о томе да је започета нострификација потребних школских докумената, а уписују се условно, до достављања решења о нострификацији дипломе, најкасније до почетка наставе,

Страни држављани уписују се у прву годину студија под истим условима као и држављани Републике Србије. Страни држављани конкуришу са потврдом Универзитета уметности о томе да је започета нострификација потребних школских докумената, а уписују се условно, до достављања решења о нострификацији дипломе о стеченом високошколском образовању другог степена, најкасније до почетка наставе. Страни држављанин дужан је да при упису на докторске академске студије поднесе доказе да је здравствено осигуран за школску 2023/2024. годину, да је уплатио школарину, као и  да преда Факултету изјаву да влада српским језиком, и да је упознат да се настава одвија искључиво на српском језику.

Висину школарине за држављане Републике Србије утврђује Факултет и она износи 200.000,00 динара за школску годину.

Висина школарине за стране држављане утврђује се на износ од 2.500 евра у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан уплате.

Декан Факултета ликовних уметности

др ум. Радош Антонијевић, ред. проф.