Докторске студије

КОНКУРС ЗА УПИС НА ДОКТОРСКЕ УМЕТНИЧКЕ СТУДИЈЕ ЗА ШКОЛСКУ 2022/2023. ГОДИНУ

Факултет ликовних уметности уписује у прву годину докторских уметничких студија до 20 студената и то:

                                       Буџет                           Самофинансирајући

Сликарски одсек       до 4 студента             до 7 студената

Графички одсек         до 1 студента             до 2 студента

Вајарски одсек          до 1 студента             до 3 студента

Нови медији              до 1студента              до 1 студента

ОПШТИ УСЛОВИ ЗА УПИС

На докторске уметничке студије које имају најмање 180 ЕСПБ бодова, могу се уписати кандидати који су завршили:

1. За Сликарство, Вајарство и Графику: мастер академске студије у одговарајућој уметничкој области, односно остварили најмање 300 ЕСПБ бодова са просечном оценом најмање 8,5 и оценом најмање 9 из главног предмета/завршног рада;
За Нове медије: мастер академске студије, односно остварили најмање 300 ЕСПБ бодова са просечном оценом најмање 8,5 и оценом најмање 9 из главног предмета/завршног рада

2. За Сликарство, Вајарство и Графику: дипломске уметничке студије по ранијим законима, са просечном оценом најмање 8,5 и оценом најмање 9 из главног предмета/дипломског испита;
За Нове медије: дипломске студије по ранијим законима, са просечном оценом најмање 8,5 и оценом најмање 9 из главног предмета/дипломског испита

Изузетно, лицима која не испуњавају услове предвиђене правилима за упис на докторске уметничке студије, а која се односе на просечну оцену најмање 8,5 и оцену најмање 9 из главног предмета/дипломског/завршног испита, а имају остварену најмање петогодишњу успешну уметничку праксу потврђену у јавности, омогућиће се полагање пријемног испита.

Посебни УСЛОВИ

За кандидате на одсек Нови медији, испит за проверу склоности и способности обухвата и индивидуалну презентацију портфолија и мотивациони разговор са члановима комисије, један дан (4 часа).

РОКОВИ СПРОВОЂЕЊА КОНКУРСА

22.09. и 23.09.2022 – Подношење докумената и портфолиа уметничких радова од 9 h – 13 h, Париска 16

26.09.2022. у 11 h – Објављивање резултата пријемног на докторске уметничке студије

29.09.2022. – Упис прве године докторских уметничких студија

МЕРИЛА ЗА УТВРЂИВАЊЕ РЕДОСЛЕДА КАНДИДАТА ЗА УПИС

Сви кандидати полажу пријемни испит одређен за студијски програм и академски степен. На пријемном испиту кандидати се оцењују поенима.

Ранг листа се сачињава према укупном броју поена сваког кандидата по утврђеним мерилима.

Кандидат може освојити највише 100 поена, и то:

 • успех у претходном школовању највише 30 поена
 • успех на пријемном испиту највише 70 поена

Сматра се да је положио пријемни испит за упис на докторске уметничке студије кандидат који је освојио најмање 40 од могућих 70 поена (под условом да има све прелазне оцене).

Ако два учесника конкурса имају исти број бодова, предност има кандидат који је стекао више бодова на испиту за проверу склоности и способности.

Кандидат има право на приговор уколико сматра да пријемни испит није одржан у складу са Законом, Статутом и општим актима Факултета.

Кандидат може да поднесе декану приговор у року од 24 сата од објављивања ранг листе. По приговору учесника конкурса, декан доноси решење у року и то од 24 сата од дана пријема приговора.

Учесник конкурса може изјавити жалбу на решење декана Савету Факултета у року од 24 сата од дана пријема решења.

Савет Факултета решава по жалби у року од два дана од дана њеног пријема.

Приговори и жалбе подносе се лично у писарници Факултета и одговор на исте се лично преузима.

На академске студије трећег степена уписују се кандидати који су рангирани до броја одобреног за упис.

Страни држављанин се може уписати у прву годину академских студија трећег степена под истим условима који се односе на домаће држављане, уз обавезу да је здравствено осигуран, да влада српским језиком и плати школарину.

Приликом пријављивања на конкурс кандидати прилажу:

 1. Попуњен пријавни лист
 2. Оверену фотокопију дипломе или уверење о завршеном претходном школовању
 3. Потврду о еквиваленцији оствареног студијског програма потписану од стране декана факултета ако су студије завршили пo ранијим законима
 4. Препис оцена са бодовима ЕСПБ, ако их има
 5. Биографију
 6. Мотивационо писмо (фонт Times New Roman, 12pt, 2000 до 3000 карактера)
 7. Доказ о уплати трошкова пријаве на конкурс у износу од 7.000,00 динара.Трошкове уплатити на жиро-рачун Факултета број 840-1610666-88, са назнаком за пријемни испит
 8. Доказ о знању једног страног језика
 9. CD Портфолио (досије) уметничких радова:
  – За Сликарство, Вајарство и Графику: Штампани портфолио формата А4, који садржи 6 репродукција радова за област за коју кандидат конкурише (сликарство, вајарство или графика) и 10 репродукција цртежа. Репродукције могу бити фотокопије радова или дигитални принтови. Читав садржај портфолија приложити и наCD-у.
  – За Нове медије: CD/DVD са документацијом најмање 5 и највише 10 медијских пројеката (фотографија, компјутерска графика, видео, филм, анимација, инсталација, перформанс, звучни, интерактивни, интернет, генеративни радови, видео игре и пројекти реализовани у другим медијима). Пројекти треба да буду јасно представљени и снимљени у неком од стандардних дигиталних формата. Пројекти могу да буду документовани и на веб презентацији за коју кандидат прилаже функционалан линк на CD/DVD-у. Уз CD/DVD, кандидат може да приложи и штампани портфолио формата А4, у обиму до 20 страна.

Ако се кандидат који је остварио право на упис по конкурсу не упише у предвиђеном року, Факултет ће уместо њега уписати другог кандидата према редоследу на коначној ранг-листи за упис у року предвиђеним конкурсом.

Држављани Републике Србије који су претходно школовање завршили у иностранству конкуришу са потврдом Универзитета уметности о томе да је започета нострификација потребних школских докумената, а уписују се условно, до достављања решења о нострификацији дипломе, најкасније до почетка наставе,

Страни држављани уписују се у прву годину студија под истим условима као и држављани Републике Србије. Страни држављанин дужан је да при упису на докторске академске студије поднесе доказе да је здравствено осигуран за школску 2022/2023. годину, да је уплатио школарину, као и  да преда Факултету потврду да влада српским језиком, и да је упознат да се настава одвија на српском језику.

Сертификат се може добити на некој од надлежних институција за добијање сертификата о знању српског језика.

Припадник српске националне мањине из суседне земље у школској 2022/2023. години може се уписати у прву годину студија под истим условима као држављанин Републике Србије, укључујући и право на упис на студије у статусу студента који се финансира из буџета. Приликом пријављивања на конкурс уз попуњену изјаву, потребно је предати нострификована школска документа или потврду Универзитета уметности о томе да је започета нострификација потребних школских докумената. Кандидати који поседују документа Републике Српске конкуришу без нострификације.  Суседне земље у смислу овог упутства су: Република Мађарска, Република Румунија, Народна Република Бугарска, Република Северна Македонија, Република Албанија, Босна и Херцеговина, Република Словенија, Република Хрватска и Црна Гора.

Висину школарине за држављане Републике Србије утврђује Факултет и она износи 150.000,00 динара за школску годину.

Висина школарине за стране држављане утврђује се на износ од 2.000 евра у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан уплате.

Декан ФАКУЛТЕТА ЛИКОВНИХ УМЕТНОСТИ

др ум. Димитрије Пецић, ред. проф.