Doktorske studije

KONKURS ZA UPIS NA DOKTORSKE UMETNIČKE STUDIJE ZA ŠKOLSKU 2021/2022. GODINU

Fakultet likovnih umetnosti upisuje u prvu godinu doktorskih umetničkih studija do 20 studenata i to:

                                       Budžet                           Samofinansirajući

Slikarski odsek       do 4 studenta             do 7 studenata

Grafički odsek         do 1 studenta             do 2 studenta

Vajarski odsek          do 1 studenta             do 3 studenta

Novi mediji              do 1studenta              do 1 studenta

OPŠTI USLOVI ZA UPIS

Na doktorske umetničke studije koje imaju najmanje 180 ESPB bodova, mogu se upisati kandidati koji su završili:

1. Za Slikarstvo, Vajarstvo i Grafiku: master akademske studije u odgovarajućoj umetničkoj oblasti, odnosno ostvarili najmanje 300 ESPB bodova sa prosečnom ocenom najmanje 8,5 i ocenom najmanje 9 iz glavnog predmeta/završnog rada;
Za Nove medije: master akademske studije, odnosno ostvarili najmanje 300 ESPB bodova sa prosečnom ocenom najmanje 8,5 i ocenom najmanje 9 iz glavnog predmeta/završnog rada

2. Za Slikarstvo, Vajarstvo i Grafiku: diplomske umetničke studije po ranijim zakonima, sa prosečnom ocenom najmanje 8,5 i ocenom najmanje 9 iz glavnog predmeta/diplomskog ispita;
Za Nove medije: diplomske studije po ranijim zakonima, sa prosečnom ocenom najmanje 8,5 i ocenom najmanje 9 iz glavnog predmeta/diplomskog ispita

Izuzetno, licima koja ne ispunjavaju uslove predviđene pravilima za upis na doktorske umetničke studije, a koja se odnose na prosečnu ocenu najmanje 8,5 i ocenu najmanje 9 iz glavnog predmeta/diplomskog/završnog ispita, a imaju ostvarenu najmanje petogodišnju uspešnu umetničku praksu potvrđenu u javnosti, omogućiće se polaganje prijemnog ispita.

Posebni USLOVI

Za kandidate na odsek Novi mediji, ispit za proveru sklonosti i sposobnosti obuhvata i individualnu prezentaciju portfolija i motivacioni razgovor sa članovima komisije, jedan dan (4 časa).

ROKOVI SPROVOĐENJA KONKURSA

23.09. i 24.09.2021. – Podnošenje dokumenata i portfolia umetničkih radova od 9 h – 13 h, Pariska 16

27.09.2021. u 13 h – Objavljivanje rezultata prijemnog na doktorske umetničke studije

30.09.2021. – Upis prve godine doktorskih umetničkih studija

MERILA ZA UTVRĐIVANJE REDOSLEDA KANDIDATA ZA UPIS

Svi kandidati polažu prijemni ispit određen za studijski program i akademski stepen. Na prijemnom ispitu kandidati se ocenjuju poenima.

Rang lista se sačinjava prema ukupnom broju poena svakog kandidata po utvrđenim merilima.

Kandidat može osvojiti najviše 100 poena, i to:

 • uspeh u prethodnom školovanju najviše 30 poena
 • uspeh na prijemnom ispitu najviše 70 poena

Smatra se da je položio prijemni ispit za upis na doktorske umetničke studije kandidat koji je osvojio najmanje 40 od mogućih 70 poena (pod uslovom da ima sve prelazne ocene).

Ako dva učesnika konkursa imaju isti broj bodova, prednost ima kandidat koji je stekao više bodova na ispitu za proveru sklonosti i sposobnosti.

Kandidat ima pravo na prigovor ukoliko smatra da prijemni ispit nije održan u skladu sa Zakonom, Statutom i opštim aktima Fakulteta.

Kandidat može da podnese dekanu prigovor u roku od 24 sata od objavljivanja rang liste. Po prigovoru učesnika konkursa, dekan donosi rešenje u roku i to od 24 sata od dana prijema prigovora.

Učesnik konkursa može izjaviti žalbu na rešenje dekana Savetu Fakulteta u roku od 24 sata od dana prijema rešenja.

Savet Fakulteta rešava po žalbi u roku od dva dana od dana njenog prijema.

Prigovori i žalbe podnose se lično u pisarnici Fakulteta i odgovor na iste se lično preuzima.

Na akademske studije trećeg stepena upisuju se kandidati koji su rangirani do broja odobrenog za upis.

Strani državljanin se može upisati u prvu godinu akademskih studija trećeg stepena pod istim uslovima koji se odnose na domaće državljane, uz obavezu da je zdravstveno osiguran, da vlada srpskim jezikom i plati školarinu.

Prilikom prijavljivanja na konkurs kandidati prilažu:

 1. Popunjen prijavni list
 2. Overenu fotokopiju diplome ili uverenje o završenom prethodnom školovanju
 3. Potvrdu o ekvivalenciji ostvarenog studijskog programa potpisanu od strane dekana fakulteta ako su studije završili po ranijim zakonima
 4. Prepis ocena sa bodovima ESPB, ako ih ima
 5. Biografiju
 6. Motivaciono pismo (font Times New Roman, 12pt, 2000 do 3000 karaktera)
 7. Dokaz o uplati troškova prijave na konkurs u iznosu od 7.000,00 dinara.Troškove uplatiti na žiro-račun Fakulteta broj 840-1610666-88, sa naznakom za prijemni ispit
 8. Dokaz o znanju jednog stranog jezika
 9. CD Portfolio (dosije) umetničkih radova:
  – Za Slikarstvo, Vajarstvo i Grafiku: Štampani portfolio formata A4, koji sadrži 6 reprodukcija radova za oblast za koju kandidat konkuriše (slikarstvo, vajarstvo ili grafika) i 10 reprodukcija crteža. Reprodukcije mogu biti fotokopije radova ili digitalni printovi. Čitav sadržaj portfolija priložiti i naCD-u.
  – Za Nove medije: CD/DVD sa dokumentacijom najmanje 5 i najviše 10 medijskih projekata (fotografija, kompjuterska grafika, video, film, animacija, instalacija, performans, zvučni, interaktivni, internet, generativni radovi, video igre i projekti realizovani u drugim medijima). Projekti treba da budu jasno predstavljeni i snimljeni u nekom od standardnih digitalnih formata. Projekti mogu da budu dokumentovani i na veb prezentaciji za koju kandidat prilaže funkcionalan link na CD/DVD-u. Uz CD/DVD, kandidat može da priloži i štampani portfolio formata A4, u obimu do 20 strana.

Ako se kandidat koji je ostvario pravo na upis po konkursu ne upiše u predviđenom roku, Fakultet će umesto njega upisati drugog kandidata prema redosledu na konačnoj rang-listi za upis u roku predviđenim konkursom.

Državljani Republike Srbije koji su prethodno školovanje završili u inostranstvu konkurišu sa potvrdom Univerziteta umetnosti o tome da je započeta nostrifikacija potrebnih školskih dokumenata, a upisuju se uslovno, do dostavljanja rešenja o nostrifikaciji diplome, najkasnije do početka nastave,

Strani državljani upisuju se u prvu godinu studija pod istim uslovima kao i državljani Republike Srbije. Strani državljanin dužan je da pri upisu na doktorske akademske studije podnese dokaze da je zdravstveno osiguran za školsku 2021/2022. godinu, da je uplatio školarinu, kao i  da preda Fakultetu potvrdu da vlada srpskim jezikom, i da je upoznat da se nastava odvija na srpskom jeziku.

Sertifikat se može dobiti na nekoj od nadležnih institucija za dobijanje sertifikata o znanju srpskog jezika.

Pripadnik srpske nacionalne manjine iz susedne zemlje u školskoj 2021/2022. godini može se upisati u prvu godinu studija pod istim uslovima kao državljanin Republike Srbije, uključujući i pravo na upis na studije u statusu studenta koji se finansira iz budžeta. Prilikom prijavljivanja na konkurs uz popunjenu izjavu, potrebno je predati nostrifikovana školska dokumenta ili potvrdu Univerziteta umetnosti o tome da je započeta nostrifikacija potrebnih školskih dokumenata. Kandidati koji poseduju dokumenta Republike Srpske konkurišu bez nostrifikacije.  Susedne zemlje u smislu ovog uputstva su: Republika Mađarska, Republika Rumunija, Narodna Republika Bugarska, Republika Severna Makedonija, Republika Albanija, Bosna i Hercegovina, Republika Slovenija, Republika Hrvatska i Crna Gora.

Visinu školarine za državljane Republike Srbije utvrđuje Fakultet i ona iznosi 150.000,00 dinara za školsku godinu.

Visina školarine za strane državljane utvrđuje se na iznos od 2.000 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate.

Dekan FAKULTETA LIKOVNIH UMETNOSTI

dr um. Dimitrije Pecić, red. prof.