Документа ФЛУ

Правилник о заштити податак о личности ФЛУ
Одлука о висини школарине
Мерила за утврђивање висине школарине
Одлука о висини накнаде за услуге које пружа факултет
ИНФОРМАТОР О РАДУ.
Правилник о спречавању сукоба интереса на ФЛУ
Лице за заштиту података о личности
Одлука о овлашћеном лицу за поступање по захтеву за слободан приступ информацијама о јавнном значају
Правилник о службеном путовању
Правилник о управљању информацијама и безбедности ИС
Правилник о поклонима
Статут 2018. Факултет ликовних уметности
Измене статута
Закон о високом образовању 2017
Правилник о раду Студентског парламента УУ
Правилник о дисциплинској одговорности студената УУ
Правилник о студирању на ДАС
Правилник о међународној мобилности УУ
Правилник о завршном раду ФЛУ
Правилник о раду Галерије ФЛУ
Правилник о раду Центра за графику и визуелна истраживања ФЛУ
Правилник о полагању испита и оцењивању на испиту ФЛУ
Правилник о организацији и систематизацији послова ФЛУ
Правилник о наставницима и сарадницима ФЛУ 2018
Правилник о дисциплинској одговорности запослених ФЛУ
Минимални услови за избор сарадника ФЛУ
Минимални услови за избор у звања наставника Универзитета
Измене Правилника о организацији и систематизацији послова ФЛУ
Извештај о самовредновању 20
Правилник о пријави,изради и одбрани ДУП И ДД
Правилник о јединственим минималним условима за избор сарадника