Документа ФЛУ

ИНФОРМАТОР О РАДУ.


Правилник о спречавању сукоба интереса на ФЛУ
Правилник о службеном путовању
Правилник о управљању информацијама и безбедности ИС
Правилник о висини школарина
Правилник о поклонима
Статут 2018. Факултет ликовних уметности
Измене статута
Закон о високом образовању 2017
Правилник о раду Студентског парламента УУ
Правилник о дисциплинској одговорности студената УУ
Правила студирања на докторским уметничким студијама УУ
Правилник о међународној мобилности УУ
Статут ФЛУ 2018
Правилник о завршном раду ФЛУ
Правилник о раду Галерије ФЛУ
Правилник о раду Центра за графику и визуелна истраживања ФЛУ
Правилник о полагању пријемног испита на ФЛУ
Измене и допуне правилника о пријемном испиту
Правилник о полагању испита и оцењивању на испиту ФЛУ
Правилник о организацији и систематизацији послова ФЛУ
Правилник о наставницима и сарадницима ФЛУ 2018
Правилник о дисциплинској одговорности запослених ФЛУ
Минимални услови за избор сарадника ФЛУ
Минимални услови за избор у звања наставника Универзитета
Измене Правилника о организацији и систематизацији послова ФЛУ
Извештај о самовредновању 20