+381 (0)11 21 81 214, Pariska 16, 11000 Beograd
sekretar[at]flu.bg.ac.rs

Dopunski ispit

DOPUNSKI ISPIT – FLU, Pariska 16

Za lica koja nemaju završenu srednju školu, kandidati polažu po programu srednjeg školskog obrazovanja u četvorogodišnjem trajanju.

12.06.2018. od 9 h – 13 h Prijavljivanje

Potrebno je da kandidat donese:

1. Ličnu kartu, 2. izvod iz matične knjige rođenih, 3. svedočanstva o dosad završenim razredima (fotokopije i originale na uvid) i 4. dokaz o uplati 11.000 dinara na žiro račun Fakulteta broj: 840-1610666-88, svrha uplate: za dopunski ispit

13.06.2018. od 9 h Pisani rad iz srpskog jezika, sa temom iz oblasti likovnih umetnosti

14.06.2018. od 9 h Usmeni ispit iz srpske i svetske književnosti

15.06.2018. od 9 h Usmeni ispit iz opšte istorije i nacionalne istorije

15.06.2018. u 14h Objavljivanje rezultata dopunskog ispita