Графички одсек

Мастер студије модула Графика  конципиране су на следећи начин. На почетку студијаутврђује се претходно стечено знање у ликовном и техничко-технолошком смислу. Инсистира се на продубљивању и проширивању индивидуалног ликовног језика. У вези с тим, студенти се подстичу да развију сопствену ликовну поетику у смислу личне иконографије. У току првог семестра посебан нагласак је на подизању нивоа познавања и владања свим графичким техникама, професионалнијем односу према материјалу и технологији. То има за циљ да у другом семестру студент одреди графичку технику која највише одговара његовој ликовној замисли.

Предмет Графика. Током мастер студија реализује се група радова, уз консултације с ментором и сарадником. Захтеви су високопрофесионални. Предмет је комплексна целина теоријских знања и практичних вештина у служби развијања индивидуалног ликовног језика. На основу тог искуства студент се усмерава на технику која највише одговара његовом ликовном изразу. На почетку године се на основу цртежа и других ликовних радова, кроз разговоре и корекције, студент упућује да направи оквирни концепт уметничке продукције која треба да резултира завршном дипломском самосталном излозбом и писаним радом.

Реализацијом овако конципираног студијског програма образује се креативна професионално и друштвено одговорна личност, ликовно и технички едукована, способна за тимски рад и решавање практичних проблема у оквиру савремене уметничке праксе, чије су компетенције признате у европским и светским оквирима.

Стручни, академски назив који се стиче завршетком овог нивоа студија је Мастер ликовни уметник – графичар.