Grafički odsek

Master studije modula Grafika  koncipirane su na sledeći način. Na početku studijautvrđuje se prethodno stečeno znanje u likovnom i tehničko-tehnološkom smislu. Insistira se na produbljivanju i proširivanju individualnog likovnog jezika. U vezi s tim, studenti se podstiču da razviju sopstvenu likovnu poetiku u smislu lične ikonografije. U toku prvog semestra poseban naglasak je na podizanju nivoa poznavanja i vladanja svim grafičkim tehnikama, profesionalnijem odnosu prema materijalu i tehnologiji. To ima za cilj da u drugom semestru student odredi grafičku tehniku koja najviše odgovara njegovoj likovnoj zamisli.

Predmet Grafika. Tokom master studija realizuje se grupa radova, uz konsultacije s mentorom i saradnikom. Zahtevi su visokoprofesionalni. Predmet je kompleksna celina teorijskih znanja i praktičnih veština u službi razvijanja individualnog likovnog jezika. Na osnovu tog iskustva student se usmerava na tehniku koja najviše odgovara njegovom likovnom izrazu. Na početku godine se na osnovu crteža i drugih likovnih radova, kroz razgovore i korekcije, student upućuje da napravi okvirni koncept umetničke produkcije koja treba da rezultira završnom diplomskom samostalnom izlozbom i pisanim radom.

Realizacijom ovako koncipiranog studijskog programa obrazuje se kreativna profesionalno i društveno odgovorna ličnost, likovno i tehnički edukovana, sposobna za timski rad i rešavanje praktičnih problema u okviru savremene umetničke prakse, čije su kompetencije priznate u evropskim i svetskim okvirima.

Stručni, akademski naziv koji se stiče završetkom ovog nivoa studija je Master likovni umetnik – grafičar.