Графички одсек

Модул Графика

Графика као област ликовне (визуелне) уметности прожима сва остала подручја ликовног изражавања и увелико лежи у основи проседеа свих савремених начина изражавања у визуелним уметностима. Зато је графика један од главних предмета у едукацији полазника свих студијских програма на Факултету ликовних уметности.

Реализацијом модула кроз основне и мастер студије жели се постићи потпуна обученост у препознавању и коришћењу материјала, спровођењу поступака леге артис, али и достизање слободног односа у креирању властитог проседеа на основу исцрпног познавања одабраног медијума.

Настава је усмерена ка разумевању ликовних феномена и истраживању у тој области с циљем да се достигне висок степен ликовне писмености и аутентичног израза сваког полазника. Технике и технологије само су посредници у кретању ка том циљу.

Основне академске студије, 4 године, 240 ЕСПБ

Кроз предавања, вежбе и практичан рад у првој години потребно је: растумачити појам предмета, појаву и развој графичких дисциплина до 15. века (од сумерске до западноевропске уметности); савладати техничко-технолошке захтеве рада у материјалима (матрице за високу штампу, алат за израду матрица, носиоци отисака, алат и боје за отискивање); усвојити норме радионичког понашања правила рада у колективу; научити стандардно обележавање и сигнирање отисака и тиража.

У овој години систематски ће се радити на развијању осетљивости за елементе графичке организације простора. Кроз низ задатака студенти упознају функцију, вредност и значење линије у једноставним организацијама површине, затим у сложенијим организацијама у којима се средства умножавају (укључује се површина у својим црно-белим односима, линија и површина, боја), као и реализација у техникама високе штампе.

Предмет Графика 2 за графичаре чине модуларне целине: линија, шрафура, површина, линија и површина, боја, као и упознавање са модуларним целинама заснованим на основним ликовним елементима дубоке штампе.

Предмет обухвата:

− схватање и решавање проблема композиције, светлости и облика као основних ликовних проблема кроз одговарајуће модуларне целине;

− упознавање студената са техникама дубоке штампе (бакропис, акватинта, мека превлака, сува игла, мецотинта), њиховим историјатом, посебним особинама и разликама у односу на високу, равну и пропусну штампу, као и са неопходним материјалом и алатом;

− оспособљавање студената за израду графика у појединачним, наведеним техникама дубоке штампе и њиховим комбинацијама;

− упознавање са могућношћу комбиновања стечених знања о високој штампи и вештина са новостеченим знањима о дубокој штампи и и вештинама;

− развијање мисаоног процеса и логике као неопходних услова за бављење графиком као сложеном и широком ликовном дисциплином, коришћење и примена искустава других сродних предмета и медија;

− обучавање за активно учествовање у професионалном животу након завршених студија (упознавање студената са процедурама домаћих и међународних конкурса из области графике, каталогизацијом радова, евидентирањем биографије и библиографије и селфменаџментом уопште).

На трећој години изучавају се елеменати равне штампе литографије и алграфије, као и пропусне штампе и упознаје се са хемикалијама и технолошким процесом израде радова у равној и пропусној штампи. Ослањајући се на искуства стечена у претходне две године, уз рад са новим графичким техникама перманентно се усавршава знање из области високе и дубоке штампе. Циљ наставе је да кроз широки спектар грфичких могућности усмери студенте на већу креативну осељивост. Уз рад са линијом, полутоном, текстуром акценат се ставља на употребу боје и њене адекватне примене у графици.

Програм наставе графике за трећу годину подељен је на блок-наставу, коју чине предмети базирани на техникама штампе. Ослањајући се на рад из претходних година студија, заокружава целину упознавања и рада у свим графичким техникама. Продубљују се знања из високе и дубоке штампе, рад се базира на равној штампи и упознаје се пропусна штампа, линија се проучава као слободна арабеска и све сложенији чинилац у исказивању личног израза у графичком медијуму. Проучавају се: линија као средство материјализације и графички знак; текстура и структура, материја и простор; простор и сенка, перспектива, валерски односи; однос величина; феномен боје; комплементарни контраст; двобојна и вишебојна штампа; остали односи боје.ПредметГрафика 3искључиво је везан за рад са ментором, при чему се ослања на постојеће радионице.

Предмет Графика 4 одвија се у радионичким условима.  Предмет је комплексна целина теоријских знања и практичних вештина у служби развијања индивидуалног ликовног језика. Заснива се на циклусима графика изведених у различитим графичким техникама. Неодвојива компонента предмета је цртеж као основа за обликовање и развој личног израза у медију графике. Студент систематски пролази кроз научене графичке технике високе, дубоке, равне пропусне штампе са увођењем нових технологија (дигитална штампа, савремени фото-поступци, уметничка књига и др.) са тенденцијом уклапања у актуалне графичке токове.

Студент се упућује на слободно комбиновање техника као отварање могућности иновације у личном приступу. Све наведено је предуслов обогаћених, продубљених и прочишћених знања и вештина и основа за заокуживање четворогодишњег студирања графике.

У вези с тим, студенти се подстичу да развију сопствену ликовну поетику у смислу личне иконографије. Усмеравају се на технике које одговарају личној ликовној поетици. Омогућава се реализовање кохерентне самосталне дипломске изложбе. Дипломска изложба, уз писани рад, тј. контекстуализацију ликовне идеје, представља завршни рад којим се стиче диплома, по завршетку четврте године основних студија.

Стручни, академски назив који се стиче завршетком основних академских студија је Дипломирани ликовни уметник – графичар.