Grafički odsek

Modul Grafika

Grafika kao oblast likovne (vizuelne) umetnosti prožima sva ostala područja likovnog izražavanja i uveliko leži u osnovi prosedea svih savremenih načina izražavanja u vizuelnim umetnostima. Zato je grafika jedan od glavnih predmeta u edukaciji polaznika svih studijskih programa na Fakultetu likovnih umetnosti.

Realizacijom modula kroz osnovne i master studije želi se postići potpuna obučenost u prepoznavanju i korišćenju materijala, sprovođenju postupaka lege artis, ali i dostizanje slobodnog odnosa u kreiranju vlastitog prosedea na osnovu iscrpnog poznavanja odabranog medijuma.

Nastava je usmerena ka razumevanju likovnih fenomena i istraživanju u toj oblasti s ciljem da se dostigne visok stepen likovne pismenosti i autentičnog izraza svakog polaznika. Tehnike i tehnologije samo su posrednici u kretanju ka tom cilju.

Osnovne akademske studije, 4 godine, 240 ESPB

Kroz predavanja, vežbe i praktičan rad u prvoj godini potrebno je: rastumačiti pojam predmeta, pojavu i razvoj grafičkih disciplina do 15. veka (od sumerske do zapadnoevropske umetnosti); savladati tehničko-tehnološke zahteve rada u materijalima (matrice za visoku štampu, alat za izradu matrica, nosioci otisaka, alat i boje za otiskivanje); usvojiti norme radioničkog ponašanja pravila rada u kolektivu; naučiti standardno obeležavanje i signiranje otisaka i tiraža.

U ovoj godini sistematski će se raditi na razvijanju osetljivosti za elemente grafičke organizacije prostora. Kroz niz zadataka studenti upoznaju funkciju, vrednost i značenje linije u jednostavnim organizacijama površine, zatim u složenijim organizacijama u kojima se sredstva umnožavaju (uključuje se površina u svojim crno-belim odnosima, linija i površina, boja), kao i realizacija u tehnikama visoke štampe.

Predmet Grafika 2 za grafičare čine modularne celine: linija, šrafura, površina, linija i površina, boja, kao i upoznavanje sa modularnim celinama zasnovanim na osnovnim likovnim elementima duboke štampe.

Predmet obuhvata:

− shvatanje i rešavanje problema kompozicije, svetlosti i oblika kao osnovnih likovnih problema kroz odgovarajuće modularne celine;

− upoznavanje studenata sa tehnikama duboke štampe (bakropis, akvatinta, meka prevlaka, suva igla, mecotinta), njihovim istorijatom, posebnim osobinama i razlikama u odnosu na visoku, ravnu i propusnu štampu, kao i sa neophodnim materijalom i alatom;

− osposobljavanje studenata za izradu grafika u pojedinačnim, navedenim tehnikama duboke štampe i njihovim kombinacijama;

− upoznavanje sa mogućnošću kombinovanja stečenih znanja o visokoj štampi i veština sa novostečenim znanjima o dubokoj štampi i i veštinama;

− razvijanje misaonog procesa i logike kao neophodnih uslova za bavljenje grafikom kao složenom i širokom likovnom disciplinom, korišćenje i primena iskustava drugih srodnih predmeta i medija;

− obučavanje za aktivno učestvovanje u profesionalnom životu nakon završenih studija (upoznavanje studenata sa procedurama domaćih i međunarodnih konkursa iz oblasti grafike, katalogizacijom radova, evidentiranjem biografije i bibliografije i selfmenadžmentom uopšte).

Na trećoj godini izučavaju se elemenati ravne štampe litografije i algrafije, kao i propusne štampe i upoznaje se sa hemikalijama i tehnološkim procesom izrade radova u ravnoj i propusnoj štampi. Oslanjajući se na iskustva stečena u prethodne dve godine, uz rad sa novim grafičkim tehnikama permanentno se usavršava znanje iz oblasti visoke i duboke štampe. Cilj nastave je da kroz široki spektar grfičkih mogućnosti usmeri studente na veću kreativnu oseljivost. Uz rad sa linijom, polutonom, teksturom akcenat se stavlja na upotrebu boje i njene adekvatne primene u grafici.

Program nastave grafike za treću godinu podeljen je na blok-nastavu, koju čine predmeti bazirani na tehnikama štampe. Oslanjajući se na rad iz prethodnih godina studija, zaokružava celinu upoznavanja i rada u svim grafičkim tehnikama. Produbljuju se znanja iz visoke i duboke štampe, rad se bazira na ravnoj štampi i upoznaje se propusna štampa, linija se proučava kao slobodna arabeska i sve složeniji činilac u iskazivanju ličnog izraza u grafičkom medijumu. Proučavaju se: linija kao sredstvo materijalizacije i grafički znak; tekstura i struktura, materija i prostor; prostor i senka, perspektiva, valerski odnosi; odnos veličina; fenomen boje; komplementarni kontrast; dvobojna i višebojna štampa; ostali odnosi boje.PredmetGrafika 3isključivo je vezan za rad sa mentorom, pri čemu se oslanja na postojeće radionice.

Predmet Grafika 4 odvija se u radioničkim uslovima.  Predmet je kompleksna celina teorijskih znanja i praktičnih veština u službi razvijanja individualnog likovnog jezika. Zasniva se na ciklusima grafika izvedenih u različitim grafičkim tehnikama. Neodvojiva komponenta predmeta je crtež kao osnova za oblikovanje i razvoj ličnog izraza u mediju grafike. Student sistematski prolazi kroz naučene grafičke tehnike visoke, duboke, ravne propusne štampe sa uvođenjem novih tehnologija (digitalna štampa, savremeni foto-postupci, umetnička knjiga i dr.) sa tendencijom uklapanja u aktualne grafičke tokove.

Student se upućuje na slobodno kombinovanje tehnika kao otvaranje mogućnosti inovacije u ličnom pristupu. Sve navedeno je preduslov obogaćenih, produbljenih i pročišćenih znanja i veština i osnova za zaokuživanje četvorogodišnjeg studiranja grafike.

U vezi s tim, studenti se podstiču da razviju sopstvenu likovnu poetiku u smislu lične ikonografije. Usmeravaju se na tehnike koje odgovaraju ličnoj likovnoj poetici. Omogućava se realizovanje koherentne samostalne diplomske izložbe. Diplomska izložba, uz pisani rad, tj. kontekstualizaciju likovne ideje, predstavlja završni rad kojim se stiče diploma, po završetku četvrte godine osnovnih studija.

Stručni, akademski naziv koji se stiče završetkom osnovnih akademskih studija je Diplomirani likovni umetnik – grafičar.