Master studije

KONKURS ZA UPIS STUDENATA NA MASTER AKADEMSKE STUDIJE ZA ŠKOLSKU 2021/2022. GODINU

Rang lista za upis na master studije 2021/2022.godine

Fakultet likovnih umetnosti vrši upis u na master akademske studije u školskoj 2021/2022. godine do 64 studenta, i to:

Budžet                           Samofinansiranje

Slikarski odsek        do 26 studenata          do 8 studenata
Grafički odsek          do 8 studenata              do 4 studenta
Vajarski odsek           do 9 studenata              do 1 studenta
Novi mediji               do 2 studenta               do 6 studenata

OPŠTI USLOVI ZA UPIS

1. Za Slikarstvo, Vajarstvo i Grafiku: osnovne akademske umetničke studije u četvorogodišnjem trajanju, odnosno stekli 240 ESPB bodova;
Za Nove medije: osnovne akademske studije u četvorogodišnjem trajanju, odnosno stekli 240 ESPB bodova
2. Za Slikarstvo, Vajarstvo i Grafiku: diplomske umetničke studije, prema starim zakonima;
Za Nove medije: diplomske studije, prema starim zakonima

POSEBNI USLOVI
Za kandidate na odsek Novi mediji, ispit za proveru sklonosti i sposobnosti obuhvata i individualnu prezentaciju portfolija i motivacioni razgovor sa članovima komisije, jedan dan (4 časa).

Prilikom prijavljivanja na konkurs, kandidati prilažu:
1. Popunjen prijavni list.
2. Overenu fotokopiju diplome ili uverenje o završenom prethodnom školovanju.
3. Potvrdu o ekvivalenciji ostvarenog studijskog programa potpisanu od strane dekana fakulteta, ako je kandidat završio studije po ranijim zakonima
4. Prepis ocena sa ESPB bodovima,ako je kandidat završio osnovne studije na drugom fakultetu.
5. Biografiju.
6. Motivaciono pismo: font TimesNew Roman 12pt, do 1000 karaktera odnosno jedna A4 strana.
7. Dokaz o uplati troškova prijave na konkurs u iznosu od 7.000,00 dinara, na račun 840-1610666-88, sa naznakom za prijemni ispit – master.
8. Portfolio (dosije) umetničkih radova:
– Za Slikarstvo, Vajarstvo i Grafiku: Štampani portfolio formata A4, koji sadrži 6 reprodukcija radova za oblast za koju kandidat konkuriše (slikarstvo, vajarstvo ili grafika) i 10 reprodukcija crteža. Reprodukcije mogu biti fotokopije radova ili digitalni printovi. Čitav sadržaj portfolija priložiti i na CD-u.
– Za Nove medije: CD/DVD sa dokumentacijom – najmanje 5 i najviše 10 medijskih projekata (fotografija, kompjuterska grafika, video, film, animacija, instalacija, performans, zvučni, interaktivni, internet, generativni radovi, videoigre i projekti realizovani u drugim medijima). Projekti treba da budu jasno predstavljeni i snimljeni u nekom od standardnih digitalnih formata. Projekti mogu da budu dokumentovani i na veb prezentaciji za koju kandidat prilaže funkcionalan link na CD/DVD-u. Uz CD/DVD, kandidat može da priloži i štampani portfolio formata A4, u obimu do 20 strana.

ROKOVI ZA SPROVOĐENJE KONKURSA

16.09. i 17.09.2021. – od 9 h – 13 h – Podnošenje dokumenata i portfolia umetničkih radova za upis na Master akademske studije, od 9-13 časova u Pariskoj br. 16
20.09.2021. u 13 h – Objavljivanje rezultata prijemnog na master akademske studije
28.09.2021. – Upis na master studije i početak nastave

MERILA ZA UTVRĐIVANJE REDOSLEDA KANDIDATA ZA UPIS

Komisija za upis na studije utvrđuje redosled primljenih lica na osnovu postignutih rezultata.
Kriterijumi za rangiranje kandidata jesu:
• uspeh postignut u prethodnom obrazovanju,
• uspeh postignut na prijemnom ispitu.
Kandidat može da ostvari najviše 100 poena, i to:
• uspeh u prethodnom školovanju najviše 30 poena,
• uspeh na prijemnom ispitu najviše 70 poena.
Ako dva učesnika konkursa imaju isti broj bodova, prednost ima kandidat koji je stekao više bodova na ispitu za proveru sklonosti i sposobnosti.
Učesnik konkursa može podneti prigovor na odluku komisije dekanu u roku od 24 sati od dana objavljivanja liste na oglasnoj tabli Fakulteta.
Po prigovoru učesnika konkursa, dekan donosi rešenje u roku i to od 24 sata od dana prijema prigovora.
Učesnik konkursa može izjaviti žalbu na rešenje dekana Savetu Fakulteta u roku od 24 sata od dana prijema rešenja.
Savet Fakulteta rešava po žalbi u roku od dva dana od dana njenog prijema.
Prigovori i žalbe podnose se lično u pisarnici Fakulteta i odgovor na iste se lično preuzima.
Ako se kandidat koji je ostvario pravo na upis po konkursu ne upiše u predviđenom roku, Fakultet će umesto njega upisati drugog kandidata prema redosledu na konačnoj rang-listi za upis u roku predviđenim konkursom.
Državljani Republike Srbije koji su osnovne akademske studije završili u inostranstvu konkurišu sa potvrdom Univerziteta umetnosti o tome da je započeta nostrifikacija potrebnih školskih dokumenata, a upisuju se uslovno, do dostavljanja rešenja o nostrifikaciji diplome o stečenom visokoškolskom obrazovanju prvog stepena, najkasnije do početka nastave.
Strani državljani upisuju se na studije pod istim uslovima kao i državljani Republike Srbije. Strani državljanin dužan je da pri upisu na master akademske studije podnese dokaze da je zdravstveno osiguran za školsku 2021/2022 godinu, da je uplatio školarinu, kao i da preda Fakultetu potvrdu da vlada srpskim jezikom, i da je upoznat da se nastava odvija na srpskom jeziku.
Sertifikat se može dobiti na nekoj od nadležnih institucija za dobijanje sertifikata o znanju srpskog jezika.
Pripadnik srpske nacionalne manjine iz susedne zemlje može se upisati na master akademske studije pod istim uslovima kao državljanin Republike Srbije, uključujući i pravo na upis na studije u statusu studenta koji se finansira iz budžeta. Prilikom prijavljivanja na konkurs uz popunjenu izjavu, potrebno je predati nostrifikovana školska dokumenta ili potvrdu Univerziteta umetnosti o tome da je započeta nostrifikacija potrebnih školskih dokumenata. Kandidati koji poseduju dokumenta Republike Srpske konkurišu bez nostrifikacije. Susedne zemlje u smislu ovog uputstva su: Republika Mađarska, Republika Rumunija, Narodna Republika Bugarska, Republika Severna Makedonija, Republika Albanija, Bosna i Hercegovina, Republika Slovenija, Republika Hrvatska i Crna Gora.
Visinu školarine za državljane Republike Srbije utvrđuje Fakultet i ona iznosi 150.000,00 dinara za školsku godinu.
Visina školarine za strane državljane utvrđuje se na iznos od 2.000.00 eura u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate.

Dekan Fakulteta likovnih umetnosti
dr um. Dimitije Pecić, red.prof.