+381 (0)11 21 81 214, Pariska 16, 11000 Beograd
sekretar[at]flu.bg.ac.rs

Master studije

KONKURS ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU MASTER AKADEMSKIH STUDIJA NA
FAKULTETU LIKOVNIH UMETNOSTI 2019/2020.

Fakultet likovnih umetnosti vrši upis u prvu godinu master akademskih studija u školskoj 2018/2019. godine do 64 studenta, i to:

                                        Budžet                           Samofinansiranje

Slikarski odsek        do 26 studenata          do 8 studenata
Grafički odsek          do 8 studenata              do 4 studenta
Vajarski odsek           do 9 studenata              do 1 studenta
Novi mediji               do 2 studenta               do 6 studenata

OPŠTI USLOVI ZA UPIS
1. Za Slikarstvo, Vajarstvo i Grafiku: osnovne akademske umetničke studije u četvorogodišnjem trajanju, odnosno stekli 240 ESPB bodova;
Za Nove medije: osnovne akademske studije u četvorogodišnjem trajanju, odnosno stekli 240 ESPB bodova
2. Za Slikarstvo, Vajarstvo i Grafiku: diplomske umetničke studije, prema starim zakonima;
Za Nove medije: diplomske studije, prema starim zakonima

Posebni uslovi
Za kandidate na odsek Novi mediji, ispit za proveru sklonosti i sposobnosti obuhvata i individualnu prezentaciju portfolija i motivacioni razgovor sa članovima komisije, jedan dan (4 časa).

Prilikom prijavljivanja na konkurs, kandidati prilažu:
1. Popunjen prijavni list.
2. Overenu fotokopiju diplome ili uverenje o završenom prethodnom školovanju.
3. Potvrdu o ekvivalenciji ostvarenog studijskog programa potpisanu od strane dekana fakulteta, ako je kandidat završio studije prema ranijim zakonima
4. Prepis ocena sa ESPB bodovima,akoje kandidat završio osnovne studije na drugom fakultetu.
5. Biografiju.
6. Motivaciono pismo:font TimesNew Roman 12pt, do 1000 karaktera odnosno jedna A4 strana.
7. Dokaz o uplati troškova prijave na konkurs u iznosu od 7.000,00 dinara, na račun 840-1610666-88, sa naznakom za prijemni ispit – master.
8. Portfolio (dosije) umetničkih radova:
– Za Slikarstvo, Vajarstvo i Grafiku: Štampani portfolio formata A4, koji sadrži 6 reprodukcija radova za oblast za koju kandidat konkuriše (slikarstvo, vajarstvo ili grafika) i 10 reprodukcija crteža. Reprodukcije mogu biti fotokopije radova ili digitalni printovi. Čitav sadržaj portfolija priložiti i na CD-u.
– Za Nove medije: CD/DVD sa dokumentacijom najmanje 5 i najviše 10 medijskih projekata (fotografija, kompjuterska grafika, video, film, animacija, instalacija, performans, zvučni, interaktivni, internet, generativni radovi, videoigre i projekti realizovani u drugim medijima). Projekti treba da budu jasno predstavljeni i snimljeni u nekom od standardnih digitalnih formata. Projekti mogu da budu dokumentovani i na veb prezentaciji za koju kandidat prilaže funkcionalan link na CD/DVD-u. UzCD/DVD, kandidat može da priloži i štampani portfolio formata A4, u obimu do 20 strana.

ROKOVI ZA SPROVOĐENJE KONKURSA
12.09. i 13.09. 2019.- prijava za upis na Master akademske studije od 9-13 časova u Pariskoj br. 16
16.09.2019. u 13 časova – rezultati prijemnog ispita za Master akademske studije

Upis primljenih kandidata je 24. 09.2019. od 10-14 sati

MERILA ZA UTVRĐIVANJE REDOSLEDA KANDIDATA ZA UPIS
Komisija za upis na studije utvrđuje redosled primljenih lica na osnovu postignutih rezultata.
Kriterijumi za rangiranje kandidata jesu:
a. uspeh postignut u prethodnom obrazovanju,
b. uspeh postignut na prijemnom ispitu.

Kandidat može da ostvari najviše 100 poena, i to:
• uspeh u prethodnom školovanju najviše 30 poena,
• uspeh na prijemnom ispitu najviše 70 poena.

Ako dva učesnika konkursa imaju isti broj poena, prednost ima kandidat koji je dobitnik nagrade na takmičenju ili dobitnik nekog drugog priznanja iz oblasti umetnosti.

Učesnik konkursa može podneti prigovor na odluku komisije dekanu u roku od 36 sati od dana objavljivanja liste na oglasnoj tabli Fakulteta.

Po prigovoru učesnika konkursa, dekan donosi rešenje u roku od 24 sata od dana prijema prigovora.

Visinu školarine za državljane Republike Srbije utvrđuje Fakultet i ona iznosi 150.000,00 dinara za školsku godinu.
Visina školarine za strane državljane utvrđuje se na iznos od 2.000.00 eura u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate.

Dekan Fakulteta likovnih umetnosti

dr um. Dimitije Pecić, red.prof.