Модул Нови медији-МС

Програм Нови медији

МАСТЕР СТУДИЈЕ

Програмски модул Нови медији обрађује хетероген скуп експерименталних уметничких приступа, методологија и културне феноменологије, који су настајали од половине 20 века до данас.

Осмишљен је на основу двадесетогодишњег уметничког, ауторског и педагошког искуства у истраживању новомедијске уметности. Заснован је на прожимању фундаменталних ликовних вештина—пре свега цртања—и опсежног уметничког образовања које одликује образовни имиџ ФЛУ, са сложеним поетикама, методологијама и техникама новомедијске уметности. Логистички је флексибилан и уважава постојеће материјалне услове имајући у виду развојну стратегију коју налаже новомедијско уметничко образовање.

Курикулум програма Нови медији представља усклађену комбинацију уметничких, теоријско-уметничких и друштвено‑хуманистичких предмета.Специфични предмети на програму су Увод у новомедијску уметност, Трансмедијска истраживања, Технологија нових медија и Дискурзивне праксе уметности и медија. Трансмедијска истраживања је главни уметнички предмет на овом програму. Ова структура специфичних предмета је платформа за реализацију квалитетне наставе, за развој курикулума увођењем нових, специфично профилисаних предмета и за академско-техничку сарадњу са другим институцијама.

Програмски модул Нови медији уписује до осам студената на прву годину мастер студија. Информатор о пријемном испиту ФЛУ.

Курикулум

1. година

Избор ментора за израду мастер пројекта.Поетички профилисана разрада стваралачких, продукцијско-технолошких, теоријских, историјских и културолошких аспеката новомедијске уметности.Целовито овладавање комплетним процесом концептуализације, истраживања, израде/тестирања/евалуације, реализације, вредновања, презентације, позиционирања и пласмана сложеног новомедијског уметничког пројекта.Заокруживање образовног процеса основних и мастер студија комбинацијом програмских садржаја на основу индивидуалних стваралачких афинитета студента у изради, презентацији и одбрани мастер пројеката.

Предмети:Трансмедијска истраживања: Израда мастер пројекта, Технологија нових медија, Дискурзивне праксе уметности и медија, Историја уметности, Теорије и поетике модерне и савремене уметности, Изборни 1 и Изборни 2 (Вајање-Моделовање, Скулптура у проширеном пољу, Сликање, Зидно сликарство, Висока штампа, Дубока штампа, Литографија, Сито штампа, Дигитална графика).

Специфични предмети

Трансмедијска истраживања

Главни уметнички предмет на програму. Детаљан приказ.
Технологија нових медија

Практично упознавање концепцијских и методолошких аспеката новомедијске технологије, и њихова непосредна примена у уметничком деловању. Покрива широк спектар актуелних области новомедијске технологије.

Комбинација радионица, практичног рада и консултација. Радионице: теоријско и практично упознавање тематских целина. Практичан рад: реализација мањих задатака средствима које обрађују тематске целине. Консултације: разматрање технолошких и методолошких аспеката реализованих задатака. Индивидуална настава, фокусирана на конкретна уметничко-истраживачка интересовања студената.

Програм предмета по семестрима

  1. Креативно кодирање и процедуралност, рад са програмским развојним окружењем Processing.
  2. Компјутерски контролисана интерактивност и физичка интеракција комбинацијом програмског окружења Processing, микроконтролера Arduino и спољашњих уређаја.

Дискурзивне праксе уметности и медија

Систематско интегрисање креативног теоријског изучавања уметности, истраживања и практичног рада на главним уметничким предметима.

Комбинација предавања, радионица и практичног рада. Предавања: феноменолошко и теоријско разматрање тематских целина. Радионице: обрада литературе, проучавање уметничке феноменологије и дискусије. Практичан рад: израда семинарског рада у виду ликовне презентације.

Програм предмета по семестрима

  1. Развој знања и вештина у менаџменту уметности. Основни принципи функционисања система ликовних уметности.
  2. Вештине пројектног менаџмента. Различите врсте пројеката у култури и методе за њихову реализацију.