Modul Novi mediji-MS

Program Novi mediji

MASTER STUDIJE

Programski modul Novi mediji obrađuje heterogen skup eksperimentalnih umetničkih pristupa, metodologija i kulturne fenomenologije, koji su nastajali od polovine 20 veka do danas.

Osmišljen je na osnovu dvadesetogodišnjeg umetničkog, autorskog i pedagoškog iskustva u istraživanju novomedijske umetnosti. Zasnovan je na prožimanju fundamentalnih likovnih veština—pre svega crtanja—i opsežnog umetničkog obrazovanja koje odlikuje obrazovni imidž FLU, sa složenim poetikama, metodologijama i tehnikama novomedijske umetnosti. Logistički je fleksibilan i uvažava postojeće materijalne uslove imajući u vidu razvojnu strategiju koju nalaže novomedijsko umetničko obrazovanje.

Kurikulum programa Novi mediji predstavlja usklađenu kombinaciju umetničkih, teorijsko-umetničkih i društveno‑humanističkih predmeta.Specifični predmeti na programu su Uvod u novomedijsku umetnost, Transmedijska istraživanja, Tehnologija novih medija i Diskurzivne prakse umetnosti i medija. Transmedijska istraživanja je glavni umetnički predmet na ovom programu. Ova struktura specifičnih predmeta je platforma za realizaciju kvalitetne nastave, za razvoj kurikuluma uvođenjem novih, specifično profilisanih predmeta i za akademsko-tehničku saradnju sa drugim institucijama.

Programski modul Novi mediji upisuje do osam studenata na prvu godinu master studija. Informator o prijemnom ispitu FLU.

Kurikulum

1. godina

Izbor mentora za izradu master projekta.Poetički profilisana razrada stvaralačkih, produkcijsko-tehnoloških, teorijskih, istorijskih i kulturoloških aspekata novomedijske umetnosti.Celovito ovladavanje kompletnim procesom konceptualizacije, istraživanja, izrade/testiranja/evaluacije, realizacije, vrednovanja, prezentacije, pozicioniranja i plasmana složenog novomedijskog umetničkog projekta.Zaokruživanje obrazovnog procesa osnovnih i master studija kombinacijom programskih sadržaja na osnovu individualnih stvaralačkih afiniteta studenta u izradi, prezentaciji i odbrani master projekata.

Predmeti:Transmedijska istraživanja: Izrada master projekta, Tehnologija novih medija, Diskurzivne prakse umetnosti i medija, Istorija umetnosti, Teorije i poetike moderne i savremene umetnosti, Izborni 1 i Izborni 2 (Vajanje-Modelovanje, Skulptura u proširenom polju, Slikanje, Zidno slikarstvo, Visoka štampa, Duboka štampa, Litografija, Sito štampa, Digitalna grafika).

Specifični predmeti

Transmedijska istraživanja

Glavni umetnički predmet na programu. Detaljan prikaz.
Tehnologija novih medija

Praktično upoznavanje koncepcijskih i metodoloških aspekata novomedijske tehnologije, i njihova neposredna primena u umetničkom delovanju. Pokriva širok spektar aktuelnih oblasti novomedijske tehnologije.

Kombinacija radionica, praktičnog rada i konsultacija. Radionice: teorijsko i praktično upoznavanje tematskih celina. Praktičan rad: realizacija manjih zadataka sredstvima koje obrađuju tematske celine. Konsultacije: razmatranje tehnoloških i metodoloških aspekata realizovanih zadataka. Individualna nastava, fokusirana na konkretna umetničko-istraživačka interesovanja studenata.

Program predmeta po semestrima

  1. Kreativno kodiranje i proceduralnost, rad sa programskim razvojnim okruženjem Processing.
  2. Kompjuterski kontrolisana interaktivnost i fizička interakcija kombinacijom programskog okruženja Processing, mikrokontrolera Arduino i spoljašnjih uređaja.

Diskurzivne prakse umetnosti i medija

Sistematsko integrisanje kreativnog teorijskog izučavanja umetnosti, istraživanja i praktičnog rada na glavnim umetničkim predmetima.

Kombinacija predavanja, radionica i praktičnog rada. Predavanja: fenomenološko i teorijsko razmatranje tematskih celina. Radionice: obrada literature, proučavanje umetničke fenomenologije i diskusije. Praktičan rad: izrada seminarskog rada u vidu likovne prezentacije.

Program predmeta po semestrima

  1. Razvoj znanja i veština u menadžmentu umetnosti. Osnovni principi funkcionisanja sistema likovnih umetnosti.
  2. Veštine projektnog menadžmenta. Različite vrste projekata u kulturi i metode za njihovu realizaciju.