Модул Нови медији

Основне студије

Програмски модул Нови медији обрађује хетероген скуп експерименталних уметничких приступа, методологија и културне феноменологије, који су настајали од половине 20 века до данас.

Осмишљен је на основу двадесетогодишњег уметничког, ауторског и педагошког искуства у истраживању новомедијске уметности.Заснован је на прожимању фундаменталних ликовних вештина—пре свега цртања—и опсежног уметничког образовања које одликује образовни имиџ ФЛУ, са сложеним поетикама, методологијама и техникама новомедијске уметности. Логистички је флексибилан и уважава постојеће материјалне услове имајући у виду развојну стратегију коју налаже новомедијско уметничко образовање.

Курикулум програма Нови медији представља усклађену комбинацију уметничких, теоријско-уметничких и друштвено‑хуманистичкихпредмета.Специфични предмети на програму су Увод у новомедијску уметност, Трансмедијска истраживања, Технологија нових медија и Дискурзивне праксе уметности и медија.Трансмедијска истраживања је главни уметнички предмет на овом програму.Ова структура специфичних предмета је платформа за реализацију квалитетне наставе, за развој курикулума увођењем нових, специфично профилисаних предмета и за академско-техничку сарадњу са другим институцијама.

Програмски модул Нови медији уписује до шест студената на прву годину основних студија. Информатор о пријемном испиту ФЛУ.

Курикулум

1. година

Савладавање темељних ликовних вештинаусклађено са упознавањем интердисциплинарних истраживачких приступа и теоријских аспеката новомедијске уметности.

Предмети:Цртање (студија), Анатомија, Увод у новомедијску уметност, Технологија нових медија, Дискурзивне праксе уметности и медија, Историја уметности, Психологија, Страни језик (Енглески, Француски, Немачки, Руски).

2.година

Избор ментора на главном уметничком предмету.Интензивније упознавање истраживачких, интердисциплинарних, технолошко-методолошких приступа и теоријских аспеката новомедијске уметности усклађено са савладавањем темељних ликовних вештина, развојем сазнајних и изражајних потенцијала ликовних уметности.

Предмети:Трансмедијска истраживања, Цртање (вечерњи акт), Технологија нових медија, Дискурзивне праксе уметности и медија, Историја уметности, Педагогија, Страни језик (Енглески, Француски, Немачки, Руски).

3.година

Детаљно упознавање поетичких, продукцијско-технолошких, теоријских, историјских и културолошких аспеката новомедијске уметности.Савладавање комплетног процеса концептуализације, истраживања, израде/тестирања/евалуације, реализације, вредновања, презентације, позиционирања и пласмана новомедијског уметничког пројекта.

Предмети: Трансмедијска истраживања, Цртање, Технологија нових медија, Дискурзивне праксе уметности и медија, Историја уметности, Методика, Психологија, Филозофија, Изборни (Вајање-Моделовање, Скулптура у проширеном пољу, Сликање, Зидно сликарство, Висока штампа, Дубока штампа, Литографија, Сито штампа).

4.година

Детаљно упознавање и разрада поетичких, продукцијско-технолошких, теоријских, историјских и културолошких аспеката новомедијске уметности.Савладавање комплетног процеса концептуализације, истраживања, израде/тестирања/евалуације, реализације, вредновања, презентације, позиционирања и пласмана новомедијског уметничког пројекта.Профилисање програма на основу индивидуалних стваралачких афинитета студента и заокруживање образовног процеса основних студија кроз реализацију дипломског пројекта.

Предмети:Трансмедијска истраживања: Израда дипломског пројекта, Технологија нових медија, Дискурзивне праксе уметности и медија, Историја уметности, Филозофија, Методичка пракса, Школска пракса, Изборни 1 и Изборни 2 (Вајање-Моделовање, Скулптура у проширеном пољу, Сликање, Зидно сликарство, Висока штампа, Дубока штампа, Литографија, Сито штампа).

Специфични предмети

Увод у новомедијску уметност

Практично упознавање уметничких, методолошких и поетичких својстава новомедијске уметностина првој години. Развој стваралачких способности и критичког мишљења у новомедијској уметничкој продукцији и постпродукцији.

Комбинација предавања, практичног рада и консултација. Предавања: упознавање тематских целина. Практичан рад: реализација радова мањег обима употребом средстава као што су фотографија, видео, филм, инсталација и њиховом комбинацијом са традиционалним ликовним средствима. Консултације: разматрање концепцијских, формалних и методолошких аспеката настајућих студентских радова и продубљивање предметних садржаја. Индивидуална настава, фокусирана на конкретна уметничко-истраживачка интересовања студената.

Трансмедијска истраживања

Главни уметнички предмет на програму, реализује се од друге до четврте године.Детаљан приказ предмета.

Технологија нових медија

Практично упознавање концепцијских и методолошких аспеката новомедијске технологије, и њихова непосредна примена у уметничком деловању. Реализује се на свим годинама и покрива широк спектар актуелних области новомедијске технологије.

Комбинација радионица, практичног рада и консултација. Радионице: теоријско и практично упознавање тематских целина. Практичан рад: реализација мањих задатака средствима које обрађују тематске целине. Консултације: разматрање технолошких и методолошких аспеката реализованих задатака. Индивидуална настава, фокусирана на конкретна уметничко-истраживачка интересовања студената.

Програм предмета по семестрима

 1. Фотографија као средство новомедијског уметничког стваралаштва. Дигиталне и аналогне технике снимања, обраде, материјализације и презентације фотографије.
 2. Дигитални видео и филм. Значај и улога редитељског, сниматељског и монтажног поступка у реализацији уметничких пројеката заснованих на видеу и кинематографији. Дигиталне и аналогне технике снимања, обраде, материјализације и презентације видеа и филма.
 3. Звучна уметност: од основа акустике до продукције, постпродукције и повезивања са другим медијима.
 4. Дигитална визуелизација: од принципа формирања, бележења и генерисања дигиталне слике, преко обраде, услојавања и манипулације до приказивања и материјализације. Основе визуелизације података и креативног кодирања.
 5. Израда 3д модела: од идеје, обликовања и трансформисања до израде финалног пројекта и рендеринга.
 6. 3д анимација: од идеје, обликовања и трансформисања до финализације пројекта и рендеринга.
 7. Савремени материјали и технике за израду модела, прототипова, објеката и сложених инсталација. Увод у физичку интерактивност и 3д материјализацију.
 8. Компјутерско умрежавање и комуникациони протоколи, креативни рад са WWW протоколом: HTML5, CSS3, JavaScript и скрипт библиотеке.

Дискурзивне праксе уметности и медија

Систематско интегрисање креативног теоријског изучавања уметности, истраживања и практичног рада на главним уметничким предметима. Реализује се на свим годинама.

Комбинација предавања, радионица и практичног рада. Предавања: феноменолошко и теоријско разматрање тематских целина. Радионице: обрада литературе, проучавање уметничке феноменологије и дискусије. Практичан рад: израда семинарског рада у виду ликовне презентације.

Програм предмета по семестрима

 1. Односи и узајамне рефлексије савремене уметности и теорије, историја теорије уметности и медија, актуелизације теорије, теоријских методологија, објеката и циљева.
 2. Уметничко стваралаштво из перспективе теоријских дисциплина у 20. и 21. веку: филозофије, естетике, примењене естетике, критичке теорије, теорије медија, теорије културе, когнитивних наука итд.

3 и 4. Концепције и правци у изучавању теорије перцепције.

 1. Комбиновање теоријско-критичког промишљања и практичног деловања у областима новомедијске уметности и дигиталне културе.
 2. Компаративна анализа традиционалних и савремених начина продукције и постпродукције уметничког дела.
 3. Модели и теоретизације извођачких уметности кроз односе студија уметности, културе, медија и перформанса.
 4. Односи између уметности и политике. Функције и улоге ликовних уметности у зависности од политичко-економских околности њиховог настанка.