Modul Novi mediji

Osnovne studije

Programski modul Novi mediji obrađuje heterogen skup eksperimentalnih umetničkih pristupa, metodologija i kulturne fenomenologije, koji su nastajali od polovine 20 veka do danas.

Osmišljen je na osnovu dvadesetogodišnjeg umetničkog, autorskog i pedagoškog iskustva u istraživanju novomedijske umetnosti.Zasnovan je na prožimanju fundamentalnih likovnih veština—pre svega crtanja—i opsežnog umetničkog obrazovanja koje odlikuje obrazovni imidž FLU, sa složenim poetikama, metodologijama i tehnikama novomedijske umetnosti. Logistički je fleksibilan i uvažava postojeće materijalne uslove imajući u vidu razvojnu strategiju koju nalaže novomedijsko umetničko obrazovanje.

Kurikulum programa Novi mediji predstavlja usklađenu kombinaciju umetničkih, teorijsko-umetničkih i društveno‑humanističkihpredmeta.Specifični predmeti na programu su Uvod u novomedijsku umetnost, Transmedijska istraživanja, Tehnologija novih medija i Diskurzivne prakse umetnosti i medija.Transmedijska istraživanja je glavni umetnički predmet na ovom programu.Ova struktura specifičnih predmeta je platforma za realizaciju kvalitetne nastave, za razvoj kurikuluma uvođenjem novih, specifično profilisanih predmeta i za akademsko-tehničku saradnju sa drugim institucijama.

Programski modul Novi mediji upisuje do šest studenata na prvu godinu osnovnih studija. Informator o prijemnom ispitu FLU.

Kurikulum

1. godina

Savladavanje temeljnih likovnih veštinausklađeno sa upoznavanjem interdisciplinarnih istraživačkih pristupa i teorijskih aspekata novomedijske umetnosti.

Predmeti:Crtanje (studija), Anatomija, Uvod u novomedijsku umetnost, Tehnologija novih medija, Diskurzivne prakse umetnosti i medija, Istorija umetnosti, Psihologija, Strani jezik (Engleski, Francuski, Nemački, Ruski).

2.godina

Izbor mentora na glavnom umetničkom predmetu.Intenzivnije upoznavanje istraživačkih, interdisciplinarnih, tehnološko-metodoloških pristupa i teorijskih aspekata novomedijske umetnosti usklađeno sa savladavanjem temeljnih likovnih veština, razvojem saznajnih i izražajnih potencijala likovnih umetnosti.

Predmeti:Transmedijska istraživanja, Crtanje (večernji akt), Tehnologija novih medija, Diskurzivne prakse umetnosti i medija, Istorija umetnosti, Pedagogija, Strani jezik (Engleski, Francuski, Nemački, Ruski).

3.godina

Detaljno upoznavanje poetičkih, produkcijsko-tehnoloških, teorijskih, istorijskih i kulturoloških aspekata novomedijske umetnosti.Savladavanje kompletnog procesa konceptualizacije, istraživanja, izrade/testiranja/evaluacije, realizacije, vrednovanja, prezentacije, pozicioniranja i plasmana novomedijskog umetničkog projekta.

Predmeti: Transmedijska istraživanja, Crtanje, Tehnologija novih medija, Diskurzivne prakse umetnosti i medija, Istorija umetnosti, Metodika, Psihologija, Filozofija, Izborni (Vajanje-Modelovanje, Skulptura u proširenom polju, Slikanje, Zidno slikarstvo, Visoka štampa, Duboka štampa, Litografija, Sito štampa).

4.godina

Detaljno upoznavanje i razrada poetičkih, produkcijsko-tehnoloških, teorijskih, istorijskih i kulturoloških aspekata novomedijske umetnosti.Savladavanje kompletnog procesa konceptualizacije, istraživanja, izrade/testiranja/evaluacije, realizacije, vrednovanja, prezentacije, pozicioniranja i plasmana novomedijskog umetničkog projekta.Profilisanje programa na osnovu individualnih stvaralačkih afiniteta studenta i zaokruživanje obrazovnog procesa osnovnih studija kroz realizaciju diplomskog projekta.

Predmeti:Transmedijska istraživanja: Izrada diplomskog projekta, Tehnologija novih medija, Diskurzivne prakse umetnosti i medija, Istorija umetnosti, Filozofija, Metodička praksa, Školska praksa, Izborni 1 i Izborni 2 (Vajanje-Modelovanje, Skulptura u proširenom polju, Slikanje, Zidno slikarstvo, Visoka štampa, Duboka štampa, Litografija, Sito štampa).

Specifični predmeti

Uvod u novomedijsku umetnost

Praktično upoznavanje umetničkih, metodoloških i poetičkih svojstava novomedijske umetnostina prvoj godini. Razvoj stvaralačkih sposobnosti i kritičkog mišljenja u novomedijskoj umetničkoj produkciji i postprodukciji.

Kombinacija predavanja, praktičnog rada i konsultacija. Predavanja: upoznavanje tematskih celina. Praktičan rad: realizacija radova manjeg obima upotrebom sredstava kao što su fotografija, video, film, instalacija i njihovom kombinacijom sa tradicionalnim likovnim sredstvima. Konsultacije: razmatranje koncepcijskih, formalnih i metodoloških aspekata nastajućih studentskih radova i produbljivanje predmetnih sadržaja. Individualna nastava, fokusirana na konkretna umetničko-istraživačka interesovanja studenata.

Transmedijska istraživanja

Glavni umetnički predmet na programu, realizuje se od druge do četvrte godine.Detaljan prikaz predmeta.

Tehnologija novih medija

Praktično upoznavanje koncepcijskih i metodoloških aspekata novomedijske tehnologije, i njihova neposredna primena u umetničkom delovanju. Realizuje se na svim godinama i pokriva širok spektar aktuelnih oblasti novomedijske tehnologije.

Kombinacija radionica, praktičnog rada i konsultacija. Radionice: teorijsko i praktično upoznavanje tematskih celina. Praktičan rad: realizacija manjih zadataka sredstvima koje obrađuju tematske celine. Konsultacije: razmatranje tehnoloških i metodoloških aspekata realizovanih zadataka. Individualna nastava, fokusirana na konkretna umetničko-istraživačka interesovanja studenata.

Program predmeta po semestrima

 1. Fotografija kao sredstvo novomedijskog umetničkog stvaralaštva. Digitalne i analogne tehnike snimanja, obrade, materijalizacije i prezentacije fotografije.
 2. Digitalni video i film. Značaj i uloga rediteljskog, snimateljskog i montažnog postupka u realizaciji umetničkih projekata zasnovanih na videu i kinematografiji. Digitalne i analogne tehnike snimanja, obrade, materijalizacije i prezentacije videa i filma.
 3. Zvučna umetnost: od osnova akustike do produkcije, postprodukcije i povezivanja sa drugim medijima.
 4. Digitalna vizuelizacija: od principa formiranja, beleženja i generisanja digitalne slike, preko obrade, uslojavanja i manipulacije do prikazivanja i materijalizacije. Osnove vizuelizacije podataka i kreativnog kodiranja.
 5. Izrada 3d modela: od ideje, oblikovanja i transformisanja do izrade finalnog projekta i renderinga.
 6. 3d animacija: od ideje, oblikovanja i transformisanja do finalizacije projekta i renderinga.
 7. Savremeni materijali i tehnike za izradu modela, prototipova, objekata i složenih instalacija. Uvod u fizičku interaktivnost i 3d materijalizaciju.
 8. Kompjutersko umrežavanje i komunikacioni protokoli, kreativni rad sa WWW protokolom: HTML5, CSS3, JavaScript i skript biblioteke.

Diskurzivne prakse umetnosti i medija

Sistematsko integrisanje kreativnog teorijskog izučavanja umetnosti, istraživanja i praktičnog rada na glavnim umetničkim predmetima. Realizuje se na svim godinama.

Kombinacija predavanja, radionica i praktičnog rada. Predavanja: fenomenološko i teorijsko razmatranje tematskih celina. Radionice: obrada literature, proučavanje umetničke fenomenologije i diskusije. Praktičan rad: izrada seminarskog rada u vidu likovne prezentacije.

Program predmeta po semestrima

 1. Odnosi i uzajamne refleksije savremene umetnosti i teorije, istorija teorije umetnosti i medija, aktuelizacije teorije, teorijskih metodologija, objekata i ciljeva.
 2. Umetničko stvaralaštvo iz perspektive teorijskih disciplina u 20. i 21. veku: filozofije, estetike, primenjene estetike, kritičke teorije, teorije medija, teorije kulture, kognitivnih nauka itd.

3 i 4. Koncepcije i pravci u izučavanju teorije percepcije.

 1. Kombinovanje teorijsko-kritičkog promišljanja i praktičnog delovanja u oblastima novomedijske umetnosti i digitalne kulture.
 2. Komparativna analiza tradicionalnih i savremenih načina produkcije i postprodukcije umetničkog dela.
 3. Modeli i teoretizacije izvođačkih umetnosti kroz odnose studija umetnosti, kulture, medija i performansa.
 4. Odnosi između umetnosti i politike. Funkcije i uloge likovnih umetnosti u zavisnosti od političko-ekonomskih okolnosti njihovog nastanka.