+381 (0)11 21 81 214, Париска 16, 11000 Бeoгрaд
sekretar[at]flu.bg.ac.rs

Основне студије

КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА НА ОСНОВНЕ СТУДИЈЕ НА
ФАКУЛТЕТУ ЛИКОВНИХ УМЕТНОСТИ 2019/2020.

Факултет ликовних уметности уписује у прву годину основних студија укупно до 55 студенaта:

                                                                        Буџет        Самофинансирајући

Сликарски одсек   до 28 студената           20                   8

Графички одсек     до 11 студената             5                   6

Вајарски одсек       до 10  студената            6                   4

Нови медији           до  6 студенaта               5                   1

I ОПШТИ УСЛОВИ

Право да конкуришу за упис у ПРВУ годину основних студија имају сви кандидати који су стекли средње образовање у четворогодишњем трајању.

Лица која немају завршену средњу школу полажу допунски испит који се састоји од:

а) писаног рада из српског језика, тема из области ликовних уметности;

б) усменог испита из:

–         српске и светске  књижевности и

–         опште историје и националне историје

Овај испит кандидати полажу по програму средњег школског образовања у четворогодишњем трајању.

II ПОСЕБНИ УСЛОВИ

Сви кандидати који конкуришу на Факултету ликовних уметности полажу испит за проверу посебних склоности и способности за студирање ликовних уметности.

Испит за проверу склоности и способности траје шест дана и обухвата следеће:

Сликарски и Графички одсек

Цртање портрета (у природној величини) са шакама, по моделу, два дана (8 часова) угљеном на натрон папиру чија је величина 70×100цм.

Цртање акта по  моделу, три дана (12 часова) угљеном  на натрон папиру чија је величина 70×100цм.

Сликање мртве природе, један дан (4 часа) материјалима на воденој основи (акварел, темпера, гваш) на акварел папиру чија је величина до 70×100цм (минимум 50×70цм).

Вајарски одсек

Вајање портрета (у природној величини) по моделу, четири дана (16 часова).

Цртање акта по моделу, два дана (8 часова) угљеном на натрон папиру  формата 70×100цм.

Нови медији

Цртање портрета (у природној величини) са шакама, по моделу, два дана (8 часова) угљеном на натрон  папиру чија је величина 70×100цм.

Цртање акта по  моделу, три дана (12 часова) угљеном на натрон  папиру чија је  величина 70×100цм.

Индивидуална презентација портфолија и мотивациони разговор са члановима комисије, један дан (4 часа).

За време полагања испита није дозвољено уношење и коришћење мобилних телефона и средстава за снимање. Кандидати су дужни да мобилне телефоне, камере или фотоапарате предају службеницима Факултета пре уласка у просторије у којима се одвија пријемни испит. У супротном, кандидат ће бити дисквалификован и удаљен са места одржавања пријемног испита.

III РОКОВИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЈЕДИНИХ ФАЗА КОНКУРСА СУ:

а) Подношење пријава и докумената (фотокопије које се не враћају, а оригинале на увид)за допунски испит за кандидате без одговарајућег образовања је 11.06.2019. од 9-13 сати, Париска 16.

Полагање допунског испита је 12., 13. и 14.06.2019. од 9 сати, а објава резултата овог испита је 15.06.2018. у 14 сати.

б) Подношење пријаве, радова и докумената (фотокопије које се не враћају, а оригинали на увид) за испит за проверу посебних склоности и способности: 19., 20. и 21.08.2019. од 9-13 сати.

Документа и радови се подносе у Булевару војводе Путника 68.

в) Полагање испита за проверу посебних склоности и способности је од 22.08. до 27.08.2019. од 9-13 сати, а објава резултата је 30.08.2019. године у 10 сати у згради где се полаже испит.

г) Упис примљених кандидата је 04.09.2019. године од 10-14 сати у згради Факултета – Београд, Париска 16.

IV МЕРИЛА ЗА УТВРЂИВАЊЕ РЕДОСЛЕДА КАНДИДАТА ЗА УПИС

Комисија за упис на студије од седам чланова утврђује редослед примљених кандидата на основу постигнутих резултата на испиту за проверу склоности и способности, као и општег успеха у средњем образовању.

Редослед учесника конкурса који немају средње образовање утврђује се на основу резултата постигнутих на испиту за проверу склоности и способности, као и резултата постигнутих на допунском испиту.

Комисија за пријемни испит оцењује испитне радове оценама од 5 до 10. Учесници конкурса на модулима Сликарство, Графика и Нови медији чији је збир оцена најмање 126 од могућих 210, односно учесници конкурса на модулу Вајарства чији је збир оцена најмање 84 бодова од могућих 140, испунили су услов за даље рангирање за упис на Факултет.

Збир оцена од 126 до 210, односно на модулу Вајарства од 84 до 140, као најмањи и највећи збир које учесник може да добије на испиту за проверу склоности и способности, прерачунава се на број бодова од 48 до 80, тако да у систему вредновања од 126 до 210 коефицијент за дељење износи 2,625; односно на модулу Вајарства у систему вредновања од 84 до 140 тај коефицијент износи 1,750.Успех у претходном школовању може донети најмање 8, а највише 20 бодова.

Успех у претходном школовању може донети најмање 8, а највише 20 бодова. Укупан максималан збир свих бодова за рангирање је 100.

V УЧЕСНИЦИ КОНКУРСА ПОДНОСЕ:

а) Радове:

СЛИКАРСКИ одсек:

–         пет цртежа студија на великом формату, рађених по моделу (студија главе у природној величини, студија фигуре, портрет са рукама, акт);

–         пет папира – хамер или триплекс, формата 70×100цм на којима су постављени  цртежи мањег формата

–         пет слика рађених по природи (предео, мртва природа, слободна композиција и сл.), изведених у техници акварела, темпере или гваша.

НОВИ МЕДИЈИ:

–         пет цртежа студија на великом формату, рађених по моделу (студија главе у природној величини, студија фигуре, портрет са рукама, акт);

–         пет папира -хамер или триплекс, формата 70×100цм на којима су постављени  цртежи мањег формата

–         портфолио у штампаној форми или/и на DVD/CD-у, који садржи до десетмедијских радова: фотографије, видео, анимације, документацију пројеката реализованих у другим медијима и

–         алтернативно: линк према функционалној веб презентацији са избором радова

ГРАФИЧКИ одсек:

–         пет цртежа студија на великом формату, рађених по моделу (студија главе у природној величини, студија фигуре);

–         пет папира хамер или триплекс, формата 70×100цм на којима су постављени  цртежи мањег формата од којих најмање три  са радовима припремљеним за једну од графичких техника или изведених у једној од графичких техника (предео, мртва природа, слободна композиција и сл.) и

–         пет слика рађених по природи (предео, мртва природа, слободна композиција и сл.), изведених у техници акварела, темпере или гваша.

ВАЈАРСКИ одсек:

–         најмање три, а највише пет цртежа студија на великом формату, рађених по моделу (студија главе у природној величини, студија фигуре);

–         пет папира – хамер или триплекс, формата 70×100цм на којима су постављени  цртежи мањег формата

–         две студије главе у природној величини ( у гипсу или другом трајном материјалу).

Величина мапе је 70×100цм.

Веће мапе се неће примати.

 

б)Поред радова кандидати подносе и:

–        Попуњен пријавни лист

–         диплому и сва четири сведочанства из средње школе

–         извод из матичне књиге рођених (оригинали на увид, а фотокопије се не враћају),

–          уверење о држављанству не старије од шест месеци,

–          мотивационо писмо у обиму до једне стране (формат А4,  фонт:Times New Roman, величина фонта 12)

Пријаве и радови се не могу подносити поштом.

в) Сви кандидати доносе на испит само лични прибор за рад (алат за вајање, боје на воденој основи, четке, палете, као и акварел папир за сликање)

г) Факултет ликовних уметности обезбеђује материјал неопходан за рад на пријемном испиту (натрон папир, угљен, глину, табле за цртање, сликарске и вајарске штафелаје, вајарске геристе)

Ради идентификације, учесници конкурса су дужни да у току полагања испита покажу личну карту, пасош или другу личну исправу са фотографијом.

Радови урађени на испиту са печатом Факултета, остају на Факултету и учесници конкурса их не могу преузимати.

VI ИЗБОР КАНДИДАТА

Редослед кандидата за упис у прву годину основних студија утврђује се на основу резултата постигнутих на испиту за проверу склоности и способности и успеха постигнутог у средњем образовању.

Кандидати за упис који имају већи број поена на јединственој ранг листи постају студенти чије се школовање финансира из буџета Републике Србије, до броја одобреног и предвиђеног конкурсом за поједине студијске програме.

Ако два учесника конкурса имају исти број поена, предност има кандидат који је добитник награде на савезном или републичком такмичењу или добитник неког другог признања истог ранга. У случају да два учесника и по овом основу имају исти број бодова, предност ће се дати кандидату који је стекао више бодова на испиту за проверу склоности и способности.

Учесник конкурса може поднети декану приговор на регуларност испита, редослед кандидата за упис у прву годину студија, у року од 24 сата од дана објављивања листе на огласној табли Факултета.

По приговору учесника конкурса, декан доноси решење у року и то од 24 сата од дана пријема приговора.

Учесник конкурса може изјавити жалбу на решење декана Савету Факултета у року од 24 сата од дана пријема решења.

Савет Факултета решава по жалби у року од два дана од дана њеног пријема.

Приговори и жалбе подносе се лично у писарници Факултета и одговор на исте се лично преузима.

Висину школарине за држављане Републике Србије утврђује Факултет и она износи 150.000,00 динара за школску годину.

Висина школарине за стране држављане утврђује се на износ од 2.000,00 еура у динарској противвредности–за школску годину.

Износ од 11.000,00 динара за полагање допунског испита  уплаћује се на жиро рачун Факултета број:

840-1610666-88 са назнаком за допунски испит.

Износ од 11.000,00 динара за полагање пријемног испита  уплаћује се на жиро рачун Факултета број:

840-1610666-88 са назнаком за пријемни испит.

Подношење конкурсног материјала на локацији
ул. Булевар војводе Путника 68, Сењак, Београд.
Линија аутобуса 44 или тролејбуси 40, 41, станица код Прокопа.

Декан Факултета ликовних уметности

др ум. Димитије Пецић, ред.проф.