+381 (0)11 21 81 214, Pariska 16, 11000 Beograd
sekretar[at]flu.bg.ac.rs

Osnovne studije

KONKURS ZA UPIS STUDENATA NA OSNOVNE STUDIJE NA
FAKULTETU LIKOVNIH UMETNOSTI 2019/2020.

Fakultet likovnih umetnosti upisuje u prvu godinu osnovnih studija ukupno do 55 studenata:

                                                                        Budžet        Samofinansirajući

Slikarski odsek   do 28 studenata           20                   8

Grafički odsek     do 11 studenata             5                   6

Vajarski odsek       do 10  studenata            6                   4

Novi mediji           do  6 studenata               5                   1

I OPŠTI USLOVI

Pravo da konkurišu za upis u PRVU godinu osnovnih studija imaju svi kandidati koji su stekli srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju.

Lica koja nemaju završenu srednju školu polažu dopunski ispit koji se sastoji od:

a) pisanog rada iz srpskog jezika, tema iz oblasti likovnih umetnosti;

b) usmenog ispita iz:

–         srpske i svetske  književnosti i

–         opšte istorije i nacionalne istorije

Ovaj ispit kandidati polažu po programu srednjeg školskog obrazovanja u četvorogodišnjem trajanju.

II POSEBNI USLOVI

Svi kandidati koji konkurišu na Fakultetu likovnih umetnosti polažu ispit za proveru posebnih sklonosti i sposobnosti za studiranje likovnih umetnosti.

Ispit za proveru sklonosti i sposobnosti traje šest dana i obuhvata sledeće:

Slikarski i Grafički odsek

Crtanje portreta (u prirodnoj veličini) sa šakama, po modelu, dva dana (8 časova) ugljenom na natron papiru čija je veličina 70×100cm.

Crtanje akta po  modelu, tri dana (12 časova) ugljenom  na natron papiru čija je veličina 70×100cm.

Slikanje mrtve prirode, jedan dan (4 časa) materijalima na vodenoj osnovi (akvarel, tempera, gvaš) na akvarel papiru čija je veličina do 70×100cm (minimum 50×70cm).

Vajarski odsek

Vajanje portreta (u prirodnoj veličini) po modelu, četiri dana (16 časova).

Crtanje akta po modelu, dva dana (8 časova) ugljenom na natron papiru  formata 70×100cm.

Novi mediji

Crtanje portreta (u prirodnoj veličini) sa šakama, po modelu, dva dana (8 časova) ugljenom na natron  papiru čija je veličina 70×100cm.

Crtanje akta po  modelu, tri dana (12 časova) ugljenom na natron  papiru čija je  veličina 70×100cm.

Individualna prezentacija portfolija i motivacioni razgovor sa članovima komisije, jedan dan (4 časa).

Za vreme polaganja ispita nije dozvoljeno unošenje i korišćenje mobilnih telefona i sredstava za snimanje. Kandidati su dužni da mobilne telefone, kamere ili fotoaparate predaju službenicima Fakulteta pre ulaska u prostorije u kojima se odvija prijemni ispit. U suprotnom, kandidat će biti diskvalifikovan i udaljen sa mesta održavanja prijemnog ispita.

III ROKOVI ZA SPROVOĐENJE POJEDINIH FAZA KONKURSA SU:

a) Podnošenje prijava i dokumenata (fotokopije koje se ne vraćaju, a originale na uvid)za dopunski ispit za kandidate bez odgovarajućeg obrazovanja je 11.06.2019. od 9-13 sati, Pariska 16.

Polaganje dopunskog ispita je 12., 13. i 14.06.2019. od 9 sati, a objava rezultata ovog ispita je 15.06.2018. u 14 sati.

b) Podnošenje prijave, radova i dokumenata (fotokopije koje se ne vraćaju, a originali na uvid) za ispit za proveru posebnih sklonosti i sposobnosti: 19., 20. i 21.08.2019. od 9-13 sati.

Dokumenta i radovi se podnose u Bulevaru vojvode Putnika 68.

v) Polaganje ispita za proveru posebnih sklonosti i sposobnosti je od 22.08. do 27.08.2019. od 9-13 sati, a objava rezultata je 30.08.2019. godine u 10 sati u zgradi gde se polaže ispit.

g) Upis primljenih kandidata je 04.09.2019. godine od 10-14 sati u zgradi Fakulteta – Beograd, Pariska 16.

IV MERILA ZA UTVRĐIVANJE REDOSLEDA KANDIDATA ZA UPIS

Komisija za upis na studije od sedam članova utvrđuje redosled primljenih kandidata na osnovu postignutih rezultata na ispitu za proveru sklonosti i sposobnosti, kao i opšteg uspeha u srednjem obrazovanju.

Redosled učesnika konkursa koji nemaju srednje obrazovanje utvrđuje se na osnovu rezultata postignutih na ispitu za proveru sklonosti i sposobnosti, kao i rezultata postignutih na dopunskom ispitu.

Komisija za prijemni ispit ocenjuje ispitne radove ocenama od 5 do 10. Učesnici konkursa na modulima Slikarstvo, Grafika i Novi mediji čiji je zbir ocena najmanje 126 od mogućih 210, odnosno učesnici konkursa na modulu Vajarstva čiji je zbir ocena najmanje 84 bodova od mogućih 140, ispunili su uslov za dalje rangiranje za upis na Fakultet.

Zbir ocena od 126 do 210, odnosno na modulu Vajarstva od 84 do 140, kao najmanji i najveći zbir koje učesnik može da dobije na ispitu za proveru sklonosti i sposobnosti, preračunava se na broj bodova od 48 do 80, tako da u sistemu vrednovanja od 126 do 210 koeficijent za deljenje iznosi 2,625; odnosno na modulu Vajarstva u sistemu vrednovanja od 84 do 140 taj koeficijent iznosi 1,750.Uspeh u prethodnom školovanju može doneti najmanje 8, a najviše 20 bodova.

Uspeh u prethodnom školovanju može doneti najmanje 8, a najviše 20 bodova. Ukupan maksimalan zbir svih bodova za rangiranje je 100.

V UČESNICI KONKURSA PODNOSE:

a) Radove:

SLIKARSKI odsek:

–         pet crteža studija na velikom formatu, rađenih po modelu (studija glave u prirodnoj veličini, studija figure, portret sa rukama, akt);

–         pet papira – hamer ili tripleks, formata 70×100cm na kojima su postavljeni  crteži manjeg formata

–         pet slika rađenih po prirodi (predeo, mrtva priroda, slobodna kompozicija i sl.), izvedenih u tehnici akvarela, tempere ili gvaša.

NOVI MEDIJI:

–         pet crteža studija na velikom formatu, rađenih po modelu (studija glave u prirodnoj veličini, studija figure, portret sa rukama, akt);

–         pet papira -hamer ili tripleks, formata 70×100cm na kojima su postavljeni  crteži manjeg formata

–         portfolio u štampanoj formi ili/i na DVD/CD-u, koji sadrži do desetmedijskih radova: fotografije, video, animacije, dokumentaciju projekata realizovanih u drugim medijima i

–         alternativno: link prema funkcionalnoj veb prezentaciji sa izborom radova

GRAFIČKI odsek:

–         pet crteža studija na velikom formatu, rađenih po modelu (studija glave u prirodnoj veličini, studija figure);

–         pet papira hamer ili tripleks, formata 70×100cm na kojima su postavljeni  crteži manjeg formata od kojih najmanje tri  sa radovima pripremljenim za jednu od grafičkih tehnika ili izvedenih u jednoj od grafičkih tehnika (predeo, mrtva priroda, slobodna kompozicija i sl.) i

–         pet slika rađenih po prirodi (predeo, mrtva priroda, slobodna kompozicija i sl.), izvedenih u tehnici akvarela, tempere ili gvaša.

VAJARSKI odsek:

–         najmanje tri, a najviše pet crteža studija na velikom formatu, rađenih po modelu (studija glave u prirodnoj veličini, studija figure);

–         pet papira – hamer ili tripleks, formata 70×100cm na kojima su postavljeni  crteži manjeg formata

–         dve studije glave u prirodnoj veličini ( u gipsu ili drugom trajnom materijalu).

Veličina mape je 70×100cm.

Veće mape se neće primati.

 

b)Pored radova kandidati podnose i:

–        Popunjen prijavni list

–         diplomu i sva četiri svedočanstva iz srednje škole

–         izvod iz matične knjige rođenih (originali na uvid, a fotokopije se ne vraćaju),

–          uverenje o državljanstvu ne starije od šest meseci,

–          motivaciono pismo u obimu do jedne strane (format A4,  font:Times New Roman, veličina fonta 12)

Prijave i radovi se ne mogu podnositi poštom.

v) Svi kandidati donose na ispit samo lični pribor za rad (alat za vajanje, boje na vodenoj osnovi, četke, palete, kao i akvarel papir za slikanje)

g) Fakultet likovnih umetnosti obezbeđuje materijal neophodan za rad na prijemnom ispitu (natron papir, ugljen, glinu, table za crtanje, slikarske i vajarske štafelaje, vajarske geriste)

Radi identifikacije, učesnici konkursa su dužni da u toku polaganja ispita pokažu ličnu kartu, pasoš ili drugu ličnu ispravu sa fotografijom.

Radovi urađeni na ispitu sa pečatom Fakulteta, ostaju na Fakultetu i učesnici konkursa ih ne mogu preuzimati.

VI IZBOR KANDIDATA

Redosled kandidata za upis u prvu godinu osnovnih studija utvrđuje se na osnovu rezultata postignutih na ispitu za proveru sklonosti i sposobnosti i uspeha postignutog u srednjem obrazovanju.

Kandidati za upis koji imaju veći broj poena na jedinstvenoj rang listi postaju studenti čije se školovanje finansira iz budžeta Republike Srbije, do broja odobrenog i predviđenog konkursom za pojedine studijske programe.

Ako dva učesnika konkursa imaju isti broj poena, prednost ima kandidat koji je dobitnik nagrade na saveznom ili republičkom takmičenju ili dobitnik nekog drugog priznanja istog ranga. U slučaju da dva učesnika i po ovom osnovu imaju isti broj bodova, prednost će se dati kandidatu koji je stekao više bodova na ispitu za proveru sklonosti i sposobnosti.

Učesnik konkursa može podneti dekanu prigovor na regularnost ispita, redosled kandidata za upis u prvu godinu studija, u roku od 24 sata od dana objavljivanja liste na oglasnoj tabli Fakulteta.

Po prigovoru učesnika konkursa, dekan donosi rešenje u roku i to od 24 sata od dana prijema prigovora.

Učesnik konkursa može izjaviti žalbu na rešenje dekana Savetu Fakulteta u roku od 24 sata od dana prijema rešenja.

Savet Fakulteta rešava po žalbi u roku od dva dana od dana njenog prijema.

Prigovori i žalbe podnose se lično u pisarnici Fakulteta i odgovor na iste se lično preuzima.

Visinu školarine za državljane Republike Srbije utvrđuje Fakultet i ona iznosi 150.000,00 dinara za školsku godinu.

Visina školarine za strane državljane utvrđuje se na iznos od 2.000,00 eura u dinarskoj protivvrednosti–za školsku godinu.

Iznos od 11.000,00 dinara za polaganje dopunskog ispita  uplaćuje se na žiro račun Fakulteta broj:

840-1610666-88 sa naznakom za dopunski ispit.

Iznos od 11.000,00 dinara za polaganje prijemnog ispita  uplaćuje se na žiro račun Fakulteta broj:

840-1610666-88 sa naznakom za prijemni ispit.

Podnošenje konkursnog materijala na lokaciji
ul. Bulevar vojvode Putnika 68, Senjak, Beograd.
Linija autobusa 44 ili trolejbusi 40, 41, stanica kod Prokopa.

Dekan Fakulteta likovnih umetnosti

dr um. Dimitije Pecić, red.prof.