Osnovne studije

KONKURS ZA UPIS STUDENATA NA OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE ZA ŠKOLSKU 2021/2022. GODINU

Fakultet likovnih umetnosti upisuje u prvu godinu osnovnih akademskih studija ukupno do 55 studenata:

Budžet        Samofinansirajući

Slikarski odsek   do 28 studenata           20                   8

Grafički odsek     do 11 studenata             5                   6

Vajarski odsek       do 10  studenata            6                   4

Novi mediji           do  6 studenata               5                   1

I OPŠTI USLOVI

Osnovne akademske studije traju četiri godine, odnosno osam semestara i imaju 240 ESPB bodova.

Pravo da konkurišu za upis u prvu godinu osnovnih akademskih studija imaju kandidati koji su stekli srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju. 

Kandidati koji nemaju završeno srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju polažu dopunski ispit. 

Dopunski ispit se sastoji od:

a) pisanog rada iz srpskog jezika, tema iz oblasti likovnih umetnosti;

b) usmenog ispita iz:

–         srpske i svetske  književnosti i

–         opšte istorije i nacionalne istorije

Ovaj ispit kandidati polažu po programu srednjeg školskog obrazovanja u četvorogodišnjem trajanju.

 Za polaganje dopunskog ispita uz prijavu, koju dobijaju na Fakultetu, kandidati predaju overene fotokopije ili originalna dokumenta sledećih dokumenata:

  1. Svedočanstava o završenim razredima srednje škole,
  2. Kandidati koji su završili srednju školu u trogodišnjem trajanju dostavljaju i diplomu,
  3. Lična karta na uvid,
  4. Izvod iz matične knjige rođenih,
  5. Državljanstvo (ukoliko nije državljanin Republike Srbije),
  6. Nostrifikovana školska svedočanstva, ako je srednjoškolsko obrazovanje stečeno u inostranstvu,  
  7. Dokaz o uplati naknade za polaganje dopunskog ispita u iznosu od 11.000 dinara, uplatiti na žiro račun Fakulteta broj: 840-1610666-88, (nema poziva na broj), svrha uplate: za dopunski ispit.

II POSEBNI USLOVI

Svi kandidati koji konkurišu na Fakultetu likovnih umetnosti polažu ispit za proveru posebnih sklonosti i sposobnosti za studiranje likovnih umetnosti.

Ispit za proveru sklonosti i sposobnosti traje šest dana i obuhvata sledeće:

Slikarski i Grafički odsek

Crtanje portreta (u prirodnoj veličini) sa šakama, po modelu, dva dana (8 časova) ugljenom na natron papiru čija je veličina 70×100cm.

Crtanje akta po  modelu, tri dana (12 časova) ugljenom  na natron papiru čija je veličina 70×100cm.

Slikanje mrtve prirode, jedan dan (4 časa) materijalima na vodenoj osnovi (akvarel, tempera, gvaš) na akvarel papiru čija je veličina do 70×100cm (minimum 50×70cm).

Vajarski odsek    

Vajanje portreta (u prirodnoj veličini) po modelu, četiri dana (16 časova).

Crtanje akta po modelu, dva dana (8 časova) ugljenom na natron papiru  formata 70×100cm.

Novi mediji

Crtanje portreta (u prirodnoj veličini) sa šakama, po modelu, dva dana (8 časova) ugljenom na natron  papiru čija je veličina 70×100cm.

Crtanje akta po  modelu, tri dana (12 časova) ugljenom na natron  papiru čija je  veličina 70×100cm.

Individualna prezentacija portfolija i motivacioni razgovor sa članovima komisije, jedan dan (4 časa).

Za vreme polaganja ispita nije dozvoljeno unošenje i korišćenje mobilnih telefona i sredstava za snimanje. Kandidati su dužni da mobilne telefone, kamere ili fotoaparate predaju službenicima Fakulteta pre ulaska u prostorije u kojima se odvija prijemni ispit. U suprotnom, kandidat će biti diskvalifikovan i udaljen sa mesta održavanja prijemnog ispita.

III ROKOVI ZA SPROVOĐENJE POJEDINIH FAZA KONKURSA SU:

Dopunski ispit

07.06.2021. od 9 h – 13 h – Prijavljivanje kandidata – u Pariskoj 16, od 9 h – 13 h

08.06. 2021. od 9 h – Pisani rad iz srpskog jezika, sa temom iz oblasti likovnih umetnosti 

09.06.2021. od 9 h –  Usmeni ispit (pitanja iz srpske i svetske književnosti)

10.06.2021. od 9 h –  Usmeni ispit (pitanja iz opšte i nacionalne istorije)

10.06.2021. u 14 h – Objavljivanje rezultata dopunskog ispita

Ispit za proveru sklonosti i sposobnosti

23.08. (ponedeljak), 24.08 (utorak) i 25.08.2021. (sreda) od 9 h – 13 h – Podnošenje radova i dokumenata u Bulevaru Vojvode Putnika 68, od 9 h – 13 h

26.08 – 31.08.2021. od 9 h – 13 h – Polaganje ispita za proveru posebnih skolonosti i sposobnosti

03.09. 2021. u 10 h – Objavljivanje rezultata prijemnog na osnovne akademske studije

08.09. 2021. u 10 h – Upis prve godine osnovnih akademskih studija

IV MERILA ZA UTVRĐIVANJE REDOSLEDA KANDIDATA ZA UPIS

Komisija za upis na studije od sedam članova utvrđuje redosled primljenih kandidata na osnovu postignutih rezultata na ispitu za proveru sklonosti i sposobnosti, kao i opšteg uspeha u srednjem obrazovanju.

Redosled učesnika konkursa koji nemaju srednje obrazovanje utvrđuje se na osnovu rezultata postignutih na ispitu za proveru sklonosti i sposobnosti, kao i rezultata postignutih na dopunskom ispitu.

Komisija za prijemni ispit ocenjuje ispitne radove ocenama od 5 do 10. Učesnici konkursa na modulima Slikarstvo, Grafika i Novi mediji čiji je zbir ocena najmanje 126 od mogućih 210, odnosno učesnici konkursa na modulu Vajarstva čiji je zbir ocena najmanje 84 bodova od mogućih 140, ispunili su uslov za dalje rangiranje za upis na Fakultet.

 Zbir ocena od 126 do 210, odnosno na modulu Vajarstva od 84 do 140, kao najmanji i najveći zbir koje učesnik može da dobije na ispitu za proveru sklonosti i sposobnosti, preračunava se na broj bodova od 48 do 80, tako da u sistemu vrednovanja od 126 do 210 koeficijent za deljenje iznosi 2,625; odnosno na modulu Vajarstva u sistemu vrednovanja od 84 do 140 taj koeficijent iznosi 1,750.Uspeh u prethodnom školovanju može doneti najmanje 8, a najviše 20 bodova.Uspeh u prethodnom školovanju može doneti najmanje 8, a najviše 20 bodova. Ukupan maksimalan zbir svih bodova za rangiranje je 100.

V UČESNICI KONKURSA PODNOSE:

Kandidati podnose sledeća dokumenta – overene fotokopije ili originalna dokumenta:

–        Popunjen prijavni list

–        dokaz o uplati naknade od 11.000,00 dinara za polaganje prijemnog ispita uplaćuje se na žiro račun Fakulteta broj: 840-1610666-88 (nema poziva na broj)  sa naznakom za prijemni ispit,

–         diplomu i sva četiri svedočanstva iz srednje škole,

–         izvod iz matične knjige rođenih,

–          uverenje o državljanstvu ne starije od šest meseci,

–         motivaciono pismo u obimu do jedne strane (format A4, font: Times New Roman, veličina fonta 12)

Kandidati podnose sledeće radove:

SLIKARSTVO:

–         najmanje tri, a najviše pet crteža studija na velikom formatu, rađenih po modelu (studija glave u prirodnoj veličini, studija figure, portret sa rukama, akt);

–         pet papira – hamer ili tripleks, formata 70×100cm na kojima su postavljeni  crteži manjeg formata

–         pet slika rađenih po prirodi (predeo, mrtva priroda, slobodna kompozicija i sl.), izvedenih u tehnici akvarela, tempere ili gvaša.

NOVI MEDIJI:

–         najmanje tri, a najviše pet crteža studija na velikom formatu, rađenih po modelu (studija glave u prirodnoj veličini, studija figure, portret sa rukama, akt);

–         najmanje tri, a najviše pet papira -hamer ili tripleks, formata 70×100cm na kojima su postavljeni  crteži manjeg formata

–         portfolio u štampanoj formi ili/i na DVD/CD-u, koji sadrži do desetmedijskih radova: fotografije, video, animacije, dokumentaciju projekata realizovanih u drugim medijima i

–         alternativno: link prema funkcionalnoj veb prezentaciji sa izborom radova

GRAFIKA:

–        najmanje tri, a najviše pet crteža studija na velikom formatu, rađenih po modelu (studija glave u prirodnoj veličini, studija figure);

–         pet papira – hamer ili tripleks, formata 70×100cm na kojima su postavljeni  crteži manjeg formata od kojih najmanje tri  sa radovima pripremljenim za jednu od grafičkih tehnika ili izvedenih u jednoj od grafičkih tehnika (predeo, mrtva priroda, slobodna kompozicija i sl.) i

–         pet slika rađenih po prirodi (predeo, mrtva priroda, slobodna kompozicija i sl.), izvedenih u tehnici akvarela, tempere ili gvaša.

VAJARSVO:

–         najmanje tri, a najviše pet crteža studija na velikom formatu, rađenih po modelu (studija glave u prirodnoj veličini, studija figure);

–         pet papira – hamer ili tripleks, formata 70×100cm na kojima su postavljeni  crteži manjeg formata

–         dve studije glave u prirodnoj veličini ( u gipsu ili drugom trajnom materijalu).

Veličina mape je 70×100cm ili 75×105cm.

Veće mape se neće primati.

Prijave i radovi se ne mogu podnositi poštom.

v) Svi kandidati donose na ispit samo lični pribor za rad (alat za vajanje, boje na vodenoj osnovi, četke, palete, kao i akvarel papir za slikanje)

g) Fakultet likovnih umetnosti obezbeđuje materijal neophodan za rad na prijemnom ispitu (natron papir, ugljen, glinu, table za crtanje, slikarske i vajarske štafelaje, vajarske geriste)

Radi identifikacije, učesnici konkursa su dužni da u toku polaganja ispita pokažu ličnu kartu, pasoš ili drugu ličnu ispravu sa fotografijom.

Radovi urađeni na ispitu sa pečatom Fakulteta, ostaju na Fakultetu i učesnici konkursa ih ne mogu preuzimati.

VI IZBOR KANDIDATA

Redosled kandidata za upis u prvu godinu osnovnih studija utvrđuje se na osnovu rezultata postignutih na ispitu za proveru sklonosti i sposobnosti i uspeha postignutog u srednjem obrazovanju.

Kandidati za upis koji imaju veći broj bodova na jedinstvenoj rang listi postaju studenti čije se školovanje finansira iz budžeta Republike Srbije, do broja odobrenog i predviđenog konkursom za pojedine studijske programe.

Ako dva učesnika konkursa imaju isti broj bodova, prednost ima kandidat koji je stekao više bodova na ispitu za proveru sklonosti i sposobnosti. U slučaju da dva učesnika i po ovom osnovu imaju isti broj bodova, prednost će se dati kandidatu koji je dobitnik nagrade na međunarodnom ili republičkom takmičenju ili dobitnik nekog drugog priznanja istog ranga.

Učesnik konkursa može podneti dekanu prigovor na regularnost ispita, redosled kandidata za upis u prvu godinu studija, u roku od 24 sata od dana objavljivanja liste na oglasnoj tabli Fakulteta.

Po prigovoru učesnika konkursa, dekan donosi rešenje u roku i to od 24 sata od dana prijema prigovora.

Učesnik konkursa može izjaviti žalbu na rešenje dekana Savetu Fakulteta u roku od 24 sata od dana prijema rešenja.

Savet Fakulteta rešava po žalbi u roku od dva dana od dana njenog prijema.

Prigovori i žalbe podnose se lično u pisarnici Fakulteta i odgovor na iste se lično preuzima.

Ako se kandidat koji je ostvario pravo na upis po konkursu ne upiše u predviđenom roku, Fakultet će umesto njega upisati drugog kandidata prema redosledu na konačnoj rang-listi za upis u roku predviđenim konkursom.

Državljani Republike Srbije koji su u školskoj 2020/2021 godini srednju školu završili u inostranstvu konkurišu sa potvrdom Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja  o tome da je započeta nostrifikacija potrebnih školskih dokumenata, a upisuju se uslovno, do dostavljanja rešenja o nostrifikaciji diplome o stečenom srednjem obrazovanju, najkasnije do početka nastave.

Strani državljani upisuju se u prvu godinu studija pod istim uslovima kao i državljani Republike Srbije. Strani državljanin dužan je da pri upisu na osnovne akademske studije podnese dokaze da je zdravstveno osiguran za školsku 2021/2022 godinu, da je uplatio školarinu, kao i  da preda Fakultetu potvrdu da vlada srpskim jezikom, i da je upoznat da se nastava odvija na srpskom jeziku.

Sertifikat se može dobiti na nekoj od nadležnih institucija za dobijanje sertifikata o znanju srpskog jezika.

Pripadnik srpske nacionalne manjine iz susedne zemlje u školskoj 2021/2022 godini može se upisati u prvu godinu studija pod istim uslovima kao državljanin Republike Srbije, uključujući i pravo na upis na studije u statusu studenta koji se finansira iz budžeta. Prilikom prijavljivanja na konkurs uz popunjenu izjavu, potrebno je predati nostrifikovana školska dokumenta ili potvrdu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja  o tome da je započeta nostrifikacija potrebnih školskih dokumenata. Kandidati koji poseduju dokumenta Republike Srpske konkurišu bez nostrifikacije.  Susedne zemlje u smislu ovog uputstva su: Republika Mađarska, Republika Rumunija, Narodna Republika Bugarska, Republika Severna Makedonija, Republika Albanija, Bosna i Hercegovina, Republika Slovenija, Republika Hrvatska i Crna Gora.

Radovi kandidata sa Ispita za proveru sklonosti i sposobnosti sa pečatom Fakulteta, ostaju na Fakultetu i kandidati ih ne mogu preuzeti.

Visinu školarine za državljane Republike Srbije utvrđuje Fakultet i ona iznosi 150.000,00 dinara za školsku godinu.

Visina školarine za strane državljane utvrđuje se na iznos od 2.000,00 eura u dinarskoj protivvrednosti za školsku godinu.

Iznos od 11.000,00 dinara za polaganje dopunskog ispita  uplaćuje se na žiro račun Fakulteta broj: 840-1610666-88, (nema poziva na broj), sa naznakom za dopunski ispit.

Iznos od 11.000,00 dinara za polaganje prijemnog ispita  uplaćuje se na žiro račun Fakulteta broj: 840-1610666-88(nema poziva na broj), sa naznakom za prijemni ispit.

Kompletan konkursni materijal (radovi i dokumenta), predaje se na lokaciji Fakulteta u
ulici Bulevar vojvode Putnika 68, Senjak, Beograd.
Linija autobusa 44 ili trolejbusi 40, 41, stanica kod Prokopa.

FAKULTET ZADRŽAVA PRAVO IZMENE ROKOVA ZA SPROVOĐENJE POJEDINIH FAZA KONKURSA

Dekan Fakulteta likovnih umetnosti

dr um. Dimitije Pecić, red. prof.