+381 (0)11 21 81 214, Pariska 16, 11000 Beograd
sekretar[at]flu.bg.ac.rs

Raspored prijemnih ispita u 2018/19. godini

Raspored prijemnih ispita i upis školske 2018/2019. godine

DOPUNSKI ISPIT – FLU, Pariska 16

Kandidati koji nemaju završenu srednju školu polažu dopunski ispit po programu srednjeg školskog obrazovanja u četvorogodišnjem trajanju. (Pogledati pitanja za polaganje dopunskog ispita)

12.06.2018. od 9 h – 13 h Prijavljivanje Potrebno je da kandidat donese:

  1. Ličnu kartu; 3. Izvod iz matične knjige rođenih; 4. Svedočanstva o dosad završenim razredima (fotokopije i originale na uvid); 5. dokaz o uplati 11.000 dinara na žiro račun Fakulteta broj: 840-1610666-88, svrha uplate: za dopunski ispit;

13.06.2018. od 9 h – Pisani rad iz srpskog jezika, sa temom iz oblasti likovnih umetnosti

14.06.2018. od 9 h –  Usmeni ispit iz istorije srpske i svetske književnosti 15.06.2018. od 9 h –  Usmeni ispit iz opšte istorije i nacionalne istorije 15.06.2018. u 14 h – Objavljivanje rezultata dopunskog ispita

PRIJEMNI NA OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE – FLU, Bul. Vojvode Putnika 68

20.08 (ponedeljak), 21.08. (utorak) i 22.08.2018. (sreda) od 9 h – 13 h – Podnošenje radova i dokumenata

23.08 – 28.08.2018. od 9 h – 13 h – Polaganje ispita za proveru posebnih skolonosti 28.08.2018. – Komisija počinje sa radom od 15 h

30.08.2018. – Rangiranje kandidata

31.08.2018. u 10 h – Objavljivanje rezultata prijemnog na osnovne akademske studije Rok za prigovor je 24 h od objavljivanja rang liste

03.09.2018. – do 10 h primanje prigovora 03.09.2018. – Odgovar Dekana na prigovore 04.09.2018. – Odgovor Saveta fakulteta

05.09.2018. – Upis prve godine osnovnih akademskih studija

PRELASCI SA DRUGIH FAKULTETA I SMEROVA – FLU, Pariska 16

14.09.2018. – od 9 h – 13 h – Podnošenje dokumenata i radova

17.09.2018. u 13 h – Objavljivanje rezultati prelazaka sa drugih fakulteta i smerova

PRIJEMNI NA MASTER AKADEMSKE STUDIJE – FLU, Pariska 16

13.09. i 14.09.2018. – od 9 h – 13 h – Podnošenje dokumenata i portfolia umetničkih radova

14.09.2018. – Komisija počinje sa radom od 15 č

14.09.2018. – Odsek novi mediji – Razgovor sa kandidatima u 15 č

17.09.2018. u 13 h – Objavljivanje rezultata prijemnog na master akademske studije Rok za prigovor je 36h od objavljivanja liste, Dekan odgovara u roku od 24h

25.09. i 26.09.2018. – Upis na master akademske studije

PRIJEMNI NA DOKTORSKE UMETNIČKE STUDIJE- FLU, Pariska 16

20.09. i 21.09.2018 – od 9 h – 13 h – Podnošenje dokumenata i portfolia umetničkih radova

21.09.2018. – Komisija počinje sa radom od 15h

21.09.2018. – Odsek novi mediji – Razgovor sa kandidatima u 15 č

24.09.2018. u 13 h – Objavljivanje rezultata prijemnog na doktorske umetničke studije Rok za prigovor je 36h od objavljivanja liste, Dekan odgovara u roku od 24h

27.09.2018. – Upis prve godine doktorskih umetničkih studija

17.09.2018. – POČETAK NASTAVE

17.09.2018. u 10 h SVEČANA SALA FLU – Pariska 16

PRIJEM STUDENATA PRVE GODINE OSNOVNIH STUDIJA

Dodela indeksa i raspoređivanje po klasama