Сликарски одсек

Модул Сликарство

Основне академске студије, 4 године, 240 ЕСПБ

Модул Сликарство (у оквиру програма Основне академске студије Ликовне уметности и Мастер академске студије Ликовне уметности) почиње првим степеном академских студија који траје четири школске године (осам семестара по систему ЕСПБ − европски систем преноса бодова). Ове студије вреде 240 бодова и обезбеђују пролазак на Мастер академске студије.

Сваки семестар вреди највише 30 бодова.

Овај ниво студија  осмишљен је и организован тако да студентима омогући потребан ниво знања како би били у стању да реализују ликовни рад и да имају педагошке компетенције помоћу усвојених манипулативно-технолошких вештина. Поред технолошке основе, највећи број часова посвећен је практичном раду. На првој години основних студија главни предмет је Цртање Студија 1 − који носи највећи број бодова. На овом предмету изводи се традиционални цртеж фигуре и композиције у природној величини. Ради се аналитичко цртање по живом моделу људске фигуре, кроз поставку портрета или акта. Техника рада је угаљ за цртање на цртаћем папиру веће грамаже и формата до два метра висине. Ова техника је доказана кроз дугу традицију и бесконачние могућности за брисање већ нацртаног и поновну исправку рада. Тражење решења кроз слојеве исправљених захвата даје племенитост и лепоту чистог цртежа. Главни циљ је савладавање студиозног посматрања и извођење представе кроз карактер и пропорције модела, перспективу призора путем негованог ликовног рукописа и напора да се достигне висок естетски и креативни домет. Поред  великих студија студенти паралелно раде и серије малих цртежа, који потпомажу укупни рад на главном задатку. Тако се формира цртачка култура, испитују проблеми индивидуалног ликовног језика. Наставници активно учествују кроз коректуру, селекцију и коментар урађених радова. Коректуре су директне,  обављају се у току рада  како би се дошло до бољег финалног резултата цртежа. Приступ професора је општи, кроз доделу задатка, поставке, и индивидуалан, према сваком студенту. Професор помаже студенту да савлада задатке током двонедељног периода рада на једној студији, прилагођавајући своје могућности и препознајући своју стваралачку природу. Тако се постепено долази до добре комбинације аналитичког и довољно слободног и савременог цртачког мишљења студената.

Кроз предмете Пластична анатомија и Сликарска технологија студенти добијају и потребна стручна знања која их припремају за обављање сложенијих задатака у оквиру сопственог рада. На Пластичној анатомији проучавају се људски скелет и мускулатура кроз цртачку и теоретску анализу. Спознајом људског тела студенти боље савладавају студијски цртеж. На Сликарској технологији студенти се  кроз теорију и праксу упознају са материјалом у сликарству, њиховом структуром и успешном применом. Осим цртања, студенти пролазе кроз једносеместрални предмет вајања портрета у природној величини и кроз процес извођења скулптуре у материјалу (глина, гипс), те се тако медији повезују. Овакав програм помаже у схватању треће димензије облика и омогућава упознавање другачијег метода рада. Кроз предмете Графика 1  и на другој години Графика 2 студенти изучавају основе традиционалних дисциплина графике високе штампе (дрворез и линорез на папиру) и дубоке штампе (бакропис, акватинта, сува игла, мека превлака итд.). Доношењем великог броја предложака у складу са задатом вежбом студенти улазе и у проблемско схватање цртежа који је у служби разраде графичке идеје. Сам избор рада (разговор професора и студента) који ће се извести у графици, такође је битан за процес учења.

На другој години студенти настављају рад у оквиру предмета Сликање Студија 2, где се после цртачког рада уводе задаци, изведени сликарским техникама на воденој бази, такође на великом формату папира ( до 2м). Задатак је исти, дакле, модел у простору, са акцентом на сликарски процес, грађен претходним цртачким знањем студената. Везу са цртежом чува предмет Вечерњи акт, такође главни предмет, на коме се ради чист цртеж фигуре у простору, овога пута на мањим форматима, до Б2 папира у свим цртачким техникама (туш и перо, оловке, крејони,  лавирунг и др.).

Предмети Историја уметности, Филозофија уметности, Психологија, Педагогија, Методика, Методичка и Школска пракса као и страни  језици, заступљени су током све четири године основних студија и студентима дају опште и посебно образовање како би стекли педагошке компетенције и могућности за прелазак у више нивое студија.

После завршене друге године студенти модула Сликарство бирају сликарску класу и професора код којег ће изводити радове у оквиру стицања свог израза и доласка до своје поетике, док студенти модула Графика прелазе на свој модул да даље раде. Студенти ова два модула током прве две године заједно похађају наставу у цртачким класама, са малом разликом у похађању у првој години у корист главног предмета Графика. На трећој и четвртој години могу се определити за изборне предмете који се налазе у актуелној понуди. Интермедијалност кроз избор предмета омогућава повезивање различитих технологија и медија.

Двосеместрални изборни предмет Трансмедијска истраживања у понуди је овог модула на трећој години основних студија.

Циљеви предмета су упознавање уметничких, техничко-технолошких и концепцијских аспеката трансмедијског уметничког стваралаштва, као и обогаћивање стваралачких потенцијала, промишљања уметности и савремене културе кроз рад са другим медијима на пољу визуелних решења.

Настава је организована на радионичком принципу, реализује се комбинацијом предавања и практичног рада и траје 4 часа недељно.

Предметне обавезе подразумевају редовно праћење предавања и извођење једног трансмедијског рада у семестру.

Уз наставу Цртања по моделу и на трећој и четвртој години студенти остају у пољу основног ликовног рада, са новим искуством и већим могућностима. На крају школске године приређује се завршна испитна изложба која је отворена за јавност. Изложба студентских радова представља избор радова рађених током целе школске године, најширег је обима, заузима готово цео простор Факултета (атељеи постају изложбени простори) и бива параметар за оцењивање студената. Изложбу посматрају комисије састављене од наших професора и представника града, општине, дародаваца  и  Факултет и разни фондови додељују признања у виду награда за студенте.

Оцењивање студената је бројчано и описно и обавља се на крају сваког семестра, формирањем оцене путем поена (максимално 100). При оцењивању у обзир се узимају предиспитне обавезе које су вредне 70 поена највише, и испитне обавезе са 30 поена. Оцена се уноси у пријаву и индекс студента. По завршеном четворогодишњем нивоу основних академских студија студент добија звање Дипломирани ликовни уметник – сликар по прописаној спецификацији назива које је уредило надлежно министарство. Студент има могућности да настави школовање на мастер нивоу академских студија на домаћим и страним факултетима  сродне оријентације.