Slikarski odsek

Modul Slikarstvo

Osnovne akademske studije, 4 godine, 240 ESPB

Modul Slikarstvo (u okviru programa Osnovne akademske studije Likovne umetnosti i Master akademske studije Likovne umetnosti) počinje prvim stepenom akademskih studija koji traje četiri školske godine (osam semestara po sistemu ESPB − evropski sistem prenosa bodova). Ove studije vrede 240 bodova i obezbeđuju prolazak na Master akademske studije.

Svaki semestar vredi najviše 30 bodova.

Ovaj nivo studija  osmišljen je i organizovan tako da studentima omogući potreban nivo znanja kako bi bili u stanju da realizuju likovni rad i da imaju pedagoške kompetencije pomoću usvojenih manipulativno-tehnoloških veština. Pored tehnološke osnove, najveći broj časova posvećen je praktičnom radu. Na prvoj godini osnovnih studija glavni predmet je Crtanje Studija 1 − koji nosi najveći broj bodova. Na ovom predmetu izvodi se tradicionalni crtež figure i kompozicije u prirodnoj veličini. Radi se analitičko crtanje po živom modelu ljudske figure, kroz postavku portreta ili akta. Tehnika rada je ugalj za crtanje na crtaćem papiru veće gramaže i formata do dva metra visine. Ova tehnika je dokazana kroz dugu tradiciju i beskonačnie mogućnosti za brisanje već nacrtanog i ponovnu ispravku rada. Traženje rešenja kroz slojeve ispravljenih zahvata daje plemenitost i lepotu čistog crteža. Glavni cilj je savladavanje studioznog posmatranja i izvođenje predstave kroz karakter i proporcije modela, perspektivu prizora putem negovanog likovnog rukopisa i napora da se dostigne visok estetski i kreativni domet. Pored  velikih studija studenti paralelno rade i serije malih crteža, koji potpomažu ukupni rad na glavnom zadatku. Tako se formira crtačka kultura, ispituju problemi individualnog likovnog jezika. Nastavnici aktivno učestvuju kroz korekturu, selekciju i komentar urađenih radova. Korekture su direktne,  obavljaju se u toku rada  kako bi se došlo do boljeg finalnog rezultata crteža. Pristup profesora je opšti, kroz dodelu zadatka, postavke, i individualan, prema svakom studentu. Profesor pomaže studentu da savlada zadatke tokom dvonedeljnog perioda rada na jednoj studiji, prilagođavajući svoje mogućnosti i prepoznajući svoju stvaralačku prirodu. Tako se postepeno dolazi do dobre kombinacije analitičkog i dovoljno slobodnog i savremenog crtačkog mišljenja studenata.

Kroz predmete Plastična anatomija i Slikarska tehnologija studenti dobijaju i potrebna stručna znanja koja ih pripremaju za obavljanje složenijih zadataka u okviru sopstvenog rada. Na Plastičnoj anatomiji proučavaju se ljudski skelet i muskulatura kroz crtačku i teoretsku analizu. Spoznajom ljudskog tela studenti bolje savladavaju studijski crtež. Na Slikarskoj tehnologiji studenti se  kroz teoriju i praksu upoznaju sa materijalom u slikarstvu, njihovom strukturom i uspešnom primenom. Osim crtanja, studenti prolaze kroz jednosemestralni predmet vajanja portreta u prirodnoj veličini i kroz proces izvođenja skulpture u materijalu (glina, gips), te se tako mediji povezuju. Ovakav program pomaže u shvatanju treće dimenzije oblika i omogućava upoznavanje drugačijeg metoda rada. Kroz predmete Grafika 1  i na drugoj godini Grafika 2 studenti izučavaju osnove tradicionalnih disciplina grafike visoke štampe (drvorez i linorez na papiru) i duboke štampe (bakropis, akvatinta, suva igla, meka prevlaka itd.). Donošenjem velikog broja predložaka u skladu sa zadatom vežbom studenti ulaze i u problemsko shvatanje crteža koji je u službi razrade grafičke ideje. Sam izbor rada (razgovor profesora i studenta) koji će se izvesti u grafici, takođe je bitan za proces učenja.

Na drugoj godini studenti nastavljaju rad u okviru predmeta Slikanje Studija 2, gde se posle crtačkog rada uvode zadaci, izvedeni slikarskim tehnikama na vodenoj bazi, takođe na velikom formatu papira ( do 2m). Zadatak je isti, dakle, model u prostoru, sa akcentom na slikarski proces, građen prethodnim crtačkim znanjem studenata. Vezu sa crtežom čuva predmet Večernji akt, takođe glavni predmet, na kome se radi čist crtež figure u prostoru, ovoga puta na manjim formatima, do B2 papira u svim crtačkim tehnikama (tuš i pero, olovke, krejoni,  lavirung i dr.).

Predmeti Istorija umetnosti, Filozofija umetnosti, Psihologija, Pedagogija, Metodika, Metodička i Školska praksa kao i strani  jezici, zastupljeni su tokom sve četiri godine osnovnih studija i studentima daju opšte i posebno obrazovanje kako bi stekli pedagoške kompetencije i mogućnosti za prelazak u više nivoe studija.

Posle završene druge godine studenti modula Slikarstvo biraju slikarsku klasu i profesora kod kojeg će izvoditi radove u okviru sticanja svog izraza i dolaska do svoje poetike, dok studenti modula Grafika prelaze na svoj modul da dalje rade. Studenti ova dva modula tokom prve dve godine zajedno pohađaju nastavu u crtačkim klasama, sa malom razlikom u pohađanju u prvoj godini u korist glavnog predmeta Grafika. Na trećoj i četvrtoj godini mogu se opredeliti za izborne predmete koji se nalaze u aktuelnoj ponudi. Intermedijalnost kroz izbor predmeta omogućava povezivanje različitih tehnologija i medija.

Dvosemestralni izborni predmet Transmedijska istraživanja u ponudi je ovog modula na trećoj godini osnovnih studija.

Ciljevi predmeta su upoznavanje umetničkih, tehničko-tehnoloških i koncepcijskih aspekata transmedijskog umetničkog stvaralaštva, kao i obogaćivanje stvaralačkih potencijala, promišljanja umetnosti i savremene kulture kroz rad sa drugim medijima na polju vizuelnih rešenja.

Nastava je organizovana na radioničkom principu, realizuje se kombinacijom predavanja i praktičnog rada i traje 4 časa nedeljno.

Predmetne obaveze podrazumevaju redovno praćenje predavanja i izvođenje jednog transmedijskog rada u semestru.

Uz nastavu Crtanja po modelu i na trećoj i četvrtoj godini studenti ostaju u polju osnovnog likovnog rada, sa novim iskustvom i većim mogućnostima. Na kraju školske godine priređuje se završna ispitna izložba koja je otvorena za javnost. Izložba studentskih radova predstavlja izbor radova rađenih tokom cele školske godine, najšireg je obima, zauzima gotovo ceo prostor Fakulteta (ateljei postaju izložbeni prostori) i biva parametar za ocenjivanje studenata. Izložbu posmatraju komisije sastavljene od naših profesora i predstavnika grada, opštine, darodavaca  i  Fakultet i razni fondovi dodeljuju priznanja u vidu nagrada za studente.

Ocenjivanje studenata je brojčano i opisno i obavlja se na kraju svakog semestra, formiranjem ocene putem poena (maksimalno 100). Pri ocenjivanju u obzir se uzimaju predispitne obaveze koje su vredne 70 poena najviše, i ispitne obaveze sa 30 poena. Ocena se unosi u prijavu i indeks studenta. Po završenom četvorogodišnjem nivou osnovnih akademskih studija student dobija zvanje Diplomirani likovni umetnik – slikar po propisanoj specifikaciji naziva koje je uredilo nadležno ministarstvo. Student ima mogućnosti da nastavi školovanje na master nivou akademskih studija na domaćim i stranim fakultetima  srodne orijentacije.