Вајарски одсек

Модул Вајарство – основне студије

Вајарство је специјализована област ликовних уметности која се првенствено кроз практичан рад бави феноменом скулптуре. Скулпторска пракса обухвата широко поље проблемских целина у оквиру фигуралног моделовања као базичне дисциплине, затим технолошких, ливачких, продукционих и излагачких поступака у креирању, изради и материјализацији самосталих тродимензионалних скулпторских форми.

Циљ наставе је припремање стручњака за креативан, одговоран и самосталан рад у оквиру савремене скулпторске праксе, као и савладавање неопходних знања кроз упознавање традиционалних и савремених технолошких поступака. Током целог школовања инсистира се на развоју аналитичког и критичког промишљања.

Основне академске студије, 4 године, 240 ЕСПБ

Основни циљеви студија на модулу вајарство јесу образовање креативне, професионалне и друштвено одговорне личности, ликовно и технички едуковане, способне за индивидуални истраживачки рад, и рад у групи, као и за решавање практичних проблема.

Након ових студија студент је обучен да самостално изводи скулптуре у традиционалним скулпторским материјалима: камену, металу, дрвету и бронзи, како би могао да одговори на све захтеве тродимензионалних просторних концепата класичне скулптуре; самостално или у оквиру тимског рада да заокружи процес од идејног решења до реализације.

Такође, компетентан је да користи најсавременија средства изражавања у визуелним уметностима. Веома је важно да је способан да самостално или у тиму води курсеве,радионице и да на други начин учествује у васпитнообразовном, као и у раду у установама културе.

 Стручни, академски назив који се стиче завршетком основних академских студија је Дипломирани ликовни уметник – вајар.